Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Sinh học

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Sinh Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Câu 1: ( 4 điểm) Một nhà làm vườn mua một ít bắp giống hạt vàng, đem gieo chung để
mong được giống bắp hạt vàng thuần chủng. Nhưng khi thu hoạch, ông được bắp hạt vàng
lẫn bắp hạt trắng.
a) Giải thích tại sao có hiện tượng trên ? Xác định kiểu gen của P và F1.
b) Với ý định loại bắp hạt trắng ra để chọn giống bắp hạt vàng thuần chủng thì nhà làm
vườn này phải tiến hành lai như thế nào ?
c). Một nhà làm vườn khác ưa chuộng giống bắp hạt trắng. Hãy cho biết ông này gây
giống bắp thuần chủng trắng dễ hay khó hơn ? Tại sao ?
Cho biết loại tính trạng trên do 1 gen quy định.
Câu 2: (4 điểm) Một hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần cho tế bào con bằng 1/3 số
nhiễm sắc thể đơn trong bộ nhiễm sắc thể 2n của loài. Quá trình nguyên phân của tế bào đó
môi trường đã phải cung cấp 168 nhiễm sắc đơn mới tương đương.
a). Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài.
b). Tính số lần phân bào của tế bào đã cho.
c). Tính số tâm động có trong tất cả các tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình
nguyên phân.
Câu 3: (4 điểm)
3.1: (2 điểm) Cho biết các axit amin dưới đây tương ứng với bộ ba trên mARN như sau :
Valin : GUU ; Alanin : GXX ; Lơxin : UUG ; Lizin : AAA
a) Hãy xác định trình tự các axit amin trong đoạn phân tử prôtêin được tổng hợp từ một
đoạn gen có trình tự các cặp nuclêôtit như sau :
- XGG – TTT – XAA – AAX - ( 1 )
- GXX – AAA – GTT – TTG - ( 2 )
b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau :
Lơxin – Alanin – Valin – Lizin
Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trong đoạn ADN mang thông tin quy định cấu trúc
của phân tử prôtêin đó.
3.2: (2 điểm) Nếu cho rằng mỗi nuclêôtit của gen nặng 300 đvC, mỗi axit amin nặng 110
đvC thì gen và prôtêin do gen mã hóa, cái nào nặng hơn ? Vì sao ? Biết rằng tất cả các
nuclêôtit của gen đều mã hóa các axit amin.
Câu 4: (3 điểm) Ở người, tính trạng nhóm máu được quy định bởi kiểu gen như sau :
- Nhóm máu A được quy định bởi kiểu gen : IAIA hoặc IAIO.
- Nhóm máu B được quy định bởi kiểu gen : IBIB hoặc IBIO
- Nhóm máu AB được quy định bởi kiểu gen : IAIB.
- Nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen : IOIO.
a) Một cặp vợ chồng sinh được 4 người con với đủ 4 nhóm máu A, B, AB và O. Xác
định kiểu gen của cặp vợ chồng này.
b) Một cặp vợ chồng thứ hai : vợ có nhóm máu O, chồng có nhóm máu AB. Họ sinh ra
một em bé trai có nhóm máu O. Tại sao có hiện tượng này ? biết rằng người vợ luôn chu...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Ngày thi : ……………
Môn thi : Sinh Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: ( 4 điểm) Một nhà làm vườn mua một ít bắp giống hạt vàng, đem gieo chung để
mong được giống bắp hạt vàng thuần chủng. Nhưng khi thu hoạch, ông được bắp hạt vàng
lẫn bắp hạt trắng.
a) Giải thích tại sao có hiện tượng trên ? Xác định kiểu gen của P và F
1
.
b) Với ý định loại bắp hạt trắng ra để chọn giống bắp hạt vàng thuần chủng thì nhà làm
vườn này phải tiến hành lai như thế nào ?
c). Một nhà làm vườn khác ưa chuộng giống bắp hạt trắng. Hãy cho biết ông này gây
giống bắp thuần chủng trắng dễ hay khó hơn ? Tại sao ?
Cho biết loại tính trạng trên do 1 gen quy định.
Câu 2: (4 điểm) Một hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần cho tế bào con bằng 1/3 số
nhiễm sắc thể đơn trong bộ nhiễm sắc thể 2n của loài. Quá trình nguyên phân của tế bào đó
môi trường đã phải cung cấp 168 nhiễm sắc đơn mới tương đương.
a). Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài.
b). Tính số lần phân bào của tế bào đã cho.
c). Tính số tâm động có trong tất cả các tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình
nguyên phân.
Câu 3: (4 điểm)
3.1: (2 điểm) Cho biết các axit amin dưới đây tương ứng với bộ ba trên mARN như sau :
Valin : GUU ; Alanin : GXX ; Lơxin : UUG ; Lizin : AAA
a) Hãy xác định trình tự các axit amin trong đoạn phân tử prôtêin được tổng hợp từ một
đoạn gen có trình tự các cặp nuclêôtit như sau :
- XGG – TTT – XAA – AAX - ( 1 )
- GXX – AAA – GTT – TTG - ( 2 )
b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau :
Lơxin – Alanin – Valin – Lizin
Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trong đoạn ADN mang thông tin quy định cấu trúc
của phân tử prôtêin đó.
3.2: (2 điểm) Nếu cho rằng mỗi nuclêôtit của gen nặng 300 đvC, mỗi axit amin nặng 110
đvC thì gen và prôtêin do gen mã hóa, cái nào nặng hơn ? Vì sao ? Biết rằng tất cả các
nuclêôtit của gen đều mã hóa các axit amin.
Câu 4: (3 điểm) Ở người, tính trạng nhóm máu được quy định bởi kiểu gen như sau :
- Nhóm máu A được quy định bởi kiểu gen : I
A
I
A
hoặc I
A
I
O
.
- Nhóm máu B được quy định bởi kiểu gen : I
B
I
B
hoặc I
B
I
O
- Nhóm máu AB được quy định bởi kiểu gen : I
A
I
B
.
- Nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen : I
O
I
O
.
a) Một cặp vợ chồng sinh được 4 người con với đủ 4 nhóm máu A, B, AB và O. Xác
định kiểu gen của cặp vợ chồng này.
b) Một cặp vợ chồng thứ hai : vợ có nhóm máu O, chồng có nhóm máu AB. Họ sinh ra
một em bé trai có nhóm máu O. Tại sao có hiện tượng này ? biết rằng người vợ luôn chung
thủy với chồng mình.
Câu 5: ( 3 điểm) Ở người do xảy ra đột biến nên có những cơ thể có bộ NST giới tính XO
hoặc XXY. Cũng do đột biến gen lặn h nằm trên NST X đã gây nên bệnh máu khó đông.
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Sinh học - Trang 2
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Sinh học - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Sinh học 9 10 460