Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA

Được đăng lên bởi thanhhuongchemistry
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương- Ôn luyện thi vào Đại học-Tel: 094.205.8686

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC- SỐ 25
Họ tên học sinh:…………………………………………………………………..Ngày:……./………/20………….
Câu 1. Vật liệu thường được dùng để đúc tượng, sản xuất phấn viết bảng, bó bột khi bị gãy xương có tên gọi là:
A. thạch cao nung
B. sô đa
C. thạch cao sống
D. canxit
Câu 2. Axit cacboxilic đơn chức mạch hở G có công thức phân tử dạng C nH2n -2O2. Biết rằng 14,1 gam chất G phản ứng vừa
đủ với 8 gam brom trong dung dịch. Vậy chất G là
A. axit oleic.
B. axit acrylic.
C. axit linoleic.
D. axit metacrilic.
Câu 3. Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, đến phản ứng xong thu
được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch
phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO 2 (ở đktc) và
4,5 gam nước. Giá trị của V bằng
A. 11,2
B. 8,96
C. 5,6
D. 13,44
Câu 4. Hoà tan 3,84 gam muối sunfat của hai kim loại kiềm X, Y (M X < MY) thuộc hai chu kì kế tiếp vào nước được dung
dịch E. Dung dịch E phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch BaCl 2 0,75 M. Hai kim loại X và Y tương ứng là
A. Na và K.
B. K và Rb.
C. Li và Na.
D. Rb và Cs.
Câu 5. hỗn hợp X gồm CH3COOH và HCOOCH3 với tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Cho m gam hỗn hợp X phản ứng hoàn
toàn với dung dịch NaHCO3 dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là
A. 9
B. 10
C. 20
D. 18
Câu 6. Cho Na dư vào m gam dung dịch ancol nồng độ 75,57 % trong nước (ancol không chứa tạp chức), thấy lượng hiđro
bay ra bằng 0,03m gam. Tên gọi của ancol là
A. etylenglicol
B. metanol
C. glixerol
D. etanol
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 35,1 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch A và hỗn hợp khí
gồm 0,15 mol N2O và 0,2 mol N2. Dung dịch A tác dụng đủ với 1,595 l dung dịch NaOH 2,5M thu được lượng kết tủa tối đa.
Kim loại M là:
A. Zn
B. Al
C. Fe
D. Cr
Câu 8. Đun nóng dung dịch mantozơ có axit vô cơ làm xúc tác, thu được dung dịch chứa
A. sacarozơ.
B. fructozơ.
C. glucozơvà fructozơ.
D. glucôzơ
Câu 9. Đun 9,2 gam glixerol và 9 gam CH3COOH có xúc tác thu được m gam sản phẩm hữu cơ E chứa một loại nhóm chức.
Biết hiệu suất phản ứng bằng 60%. Giá trị của m là:
A. 9,64.
B. 6,54.
C. 8,76.
D. 7,54.
Câu 10. Cho a mol Mg và b mol Zn dạng bột vào dung dịch chứa c mol Cu(NO 3)2 và d mol AgNO3 thu được dung dịch chứa
3 muối. (Biết a < c +0,5d). Quan hệ giữa a, b, c, d là :
A. c + 0,5d >a ...
Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương- Ôn luyện thi vào Đại học-Tel: 094.205.8686
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC- SỐ 25
Họ tên học sinh:…………………………………………………………………..Ngày:……./………/20………….
Câu 1. Vật liệu thường được dùng để đúc tượng, sản xuất phấn viết bảng, bó bột khi bị gãy xương có tên gọi là:
A. thạch cao nung B. sô đa C. thạch cao sống D. canxit
Câu 2. Axit cacboxilic đơn chức mạch hở G có công thức phân tử dạng C
n
H
2n -2
O
2
. Biết rằng 14,1 gam chất G phản ứng vừa
đủ với 8 gam brom trong dung dịch. Vậy chất G là
A. axit oleic. B. axit acrylic. C. axit linoleic. D. axit metacrilic.
Câu 3. Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, đến phản ứng xong thu
được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO
3
trong dung dịch NH
3
thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch
phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO
2
(ở đktc) và
4,5 gam nước. Giá trị của V bằng
A. 11,2 B. 8,96 C. 5,6 D. 13,44
Câu 4. Hoà tan 3,84 gam muối sunfat của hai kim loại kiềm X, Y (M
X
< M
Y
) thuộc hai chu kì kế tiếp vào nước được dung
dịch E. Dung dịch E phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch BaCl
2
0,75 M. Hai kim loại X và Y tương ứng là
A. Na và K. B. K và Rb. C. Li và Na. D. Rb và Cs.
Câu 5.
hỗn hợp X gồm CH
3
COOH và HCOOCH
3
với tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Cho m gam hỗn hợp X phản ứng hoàn
toàn với dung dịch NaHCO
3
dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là
A. 9 B. 10 C. 20 D.
18
Câu 6. Cho Na dư vào m gam dung dịch ancol nồng độ 75,57 % trong nước (ancol không chứa tạp chức), thấy lượng hiđro
bay ra bằng 0,03m gam. Tên gọi của ancol là
A. etylenglicol B. metanol C. glixerol D. etanol
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 35,1 gam kim loại M bằng dung dịch HNO
3
loãng vừa đủ thu được dung dịch A và hỗn hợp khí
gồm 0,15 mol N
2
O và 0,2 mol N
2
. Dung dịch A tác dụng đủ với 1,595 l dung dịch NaOH 2,5M thu được lượng kết tủa tối đa.
Kim loại M là:
A. Zn B. Al C. Fe D. Cr
Câu 8. Đun nóng dung dịch mantozơ có axit vô cơ làm xúc tác, thu được dung dịch chứa
A. sacarozơ. B. fructozơ. C. glucozơvà fructozơ. D. glucôzơ
Câu 9. Đun 9,2 gam glixerol và 9 gam CH
3
COOH có xúc tác thu được m gam sản phẩm hữu cơ E chứa một loại nhóm chức.
Biết hiệu suất phản ứng bằng 60%. Giá trị của m là:
A. 9,64. B. 6,54. C. 8,76. D. 7,54.
Câu 10. Cho a mol Mg và b mol Zn dạng bột vào dung dịch chứa c mol Cu(NO
3
)
2
và d mol AgNO
3
thu được dung dịch chứa
3 muối. (Biết a < c +0,5d). Quan hệ giữa a, b, c, d là :
A. c + 0,5d >a > c + d -
0,5b
B. 0 <b < c +
0,5
d
C. b > c - a +0,5d D. 0 <b < c - a +
0,5
d
Câu 11. Khi thuỷ phân 4 đồng phân ứng với CTPT C
3
H
6
Cl
2
trong môi trường kiềm dư, số đồng phân hữu cơ sinh ra tác
dụng với Cu(OH)
2
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 12. Cho các chất: C
2
H
6
, C
2
H
4
, CH
3
CHO, CH
3
COOCH=CH
2
. Số chất phù hợp với chất X theo sơ đồ sau:
C
2
H
2

X

Y

CH
3
COOH.
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 13. Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac N
2
+ 3H
2
,
o
t xt

2NH
3
. Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau :
[N
2
] = 1 mol/l ; [H
2
] = 1,2 mol/l. Khi phản ứng đạt cân bằng nồng độ mol của [NH
3
] = 0,2 mol/l. Hiệu suất của phản ứng là
A. 43% B. 10% C. 30% D. 25%
Câu 14. Cho các nguyên liệu NaCl khan, dung dịch CuSO
4
, AgNO
3
khan các thiết bị bình điện phân, cốc chịu nhiệt có đủ.
Không dùng hoá chất nào khác chọn phương pháp thích hợp điều chế Na, Cu, Ag
A. điện phân nóng cháy NaCl và AgNO
3
, điện phân dung dịch CuSO
4
B. điện phân nóng cháy NaCl , điện phân dung dịch CuSO
4
, nhiệt phân AgNO
3
C. điện phân dung dịch NaCl, CuSO
4
, nhiệt phân AgNO
3
D. điện phân nóng cháy NaCl , điện phân dung dịch CuSO
4
, thuỷ luyện AgNO
3
bằng Cu.
Câu 15. Có thể dùng H
2
SO
4
đậm đặc để làm khô các chất khí
A. NH
3
, O
2
, N
2
, CH
4
, H
2
. B. N
2
, Cl
2
, CO
2
, O
2
, H
2
.
C. N
2
, HCl, O
2
, CO
2
, H
2
S. D. NH
3
, SO
2
, CO, Cl
2
.
Câu 16. Có m= 15,5gam hỗn hợp A gồm: axit fomic, rượu metylic, anđehit fomic. Đem chia thành 2 phần bằng nhau, rồi
thực hiện các thí nghiệm sau
-Phần 1: tác dụng với Na dư thấy có 1,68 lít khí H
2
(đktc)bay ra.
-Phần 2: tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, thấy có 43,2 gam kết tủa Ag tạo thành. Thành phần % (theo số mol) của
anđehit axetic có trong A là:
A. 44,44% B. 30,06% C. 29,41% D. 33,33 %.
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Người đăng: thanhhuongchemistry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA 9 10 960