Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA

Được đăng lên bởi thanhhuongchemistry
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC- môn HÓA HỌC- SỐ 33
Họ tên thí sinh:…………………………………………………………………..Ngày thi:……./………/20………….
01: Cho ion M3+ có cấu hình electron [Ne]3S23p63d5. Nguyên tố M thuộc
A. Nhóm VB
B. Nhóm IIIA
C. Nhóm VIIIB
D. Nhóm IIB
02: Trong các cặp kim loại sau: (1) Mg, Fe (2) Fe, Cu (3) Fe, Ag; cặp kim loại khi tác dụng với dung dịch HNO 3 có thể tạo
ra dung dịch chứa tối đa 3 muối (không kể trường hợp tạo NH4NO3) là.
A. (1)
B. (1) và (2)
C. (2) và (3)
D. (1) và (2) và (3)
03: Từ chất X bằng một phản ứng tạo ra C2H5OH, ngược lại từ C2H5OH chỉ bằng một phản ứng tạo lại chất X. Trong các chất
C2H2, C2H4 , C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5 , C2H5COONa và C2H5Cl số chất phù hợp với X là.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
04: Dung dịch thuốc thử duy nhất có thể nhận biết được tất cả các mẫu kim loại: Ba, Mg, Al, Fe, Ag là:
A. NaOH
B. H2SO4loãng
C. FeCl3
D. HCl
05: Dãy gồm các chất nào sau đây chỉ được cấu tạo bởi các gốc  -glucozơ?
A. Saccarozơ và mantozơ
B. Tinh bột và xenlulozơ
C. Tinh bột và mantozơ
D. Mantozơ và xenlulozơ
06: Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ CH 3CHO bằng một phương trình phản ứng?
A. C2H2 , CH3COOH
B. C2H2 , C2H5OH
C. C2H5OH , CH3COONa
D. CH3COOH, HCOOCH = CH2
07: Cho các chất, ion: Fe2+, Fe, Cu. Dãy sắp xếp theo chiều tăng tính khử là
A. Cu < Fe < Fe2+
B. Fe2+ < Fe < Cu
C. Fe2+ < Cu < Fe
D. Fe < Cu < Fe2+
08: Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,2 gam CO 2 và 0,9 gam H2O. Cho 4,4 gam X tác dụng vừa đủ
với 50ml dung dịch NaOH 1M thì tạo ra 4,8 gam muối. X có CTPT là:
A. CH3COOCH3
B. C2H5COOCH3
C. C2H5COOH
D. CH3COOC2H5
09: Đốt cháy ankol A cho nH2O > nCO2 thì A là:
A. Ankol no
B. Ankol no, đơn chức
C. Ankol no, đơn chức hoặc đa chức
D. Ankol no, mạch hở
10: Cho các dung dịch muối NaCl; FeSO4, KHCO3, NH4Cl, K2S, Al2(SO4)3, Ba(NO3). Chọn câu đúng
A. Có 3 dung dịch làm quỳ tím hoá xanh
B. Có 3 dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ
C. Có 4 dung dịch không đổi màu quỳ tím
D. Có 4 dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ
11: Cho dãy các chất Ca(HCO3)2; NH4Cl, (NH4)2CO3, Al, Zn(OH)2, CrO3, Cr2O3. Số chất lưỡng tính trong dãy là:
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
12: Cho một thanh Al vào dung dịch chứa 0,03 mol HCl và 0,03 mol RCl 2. Phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh Al tăng
0,96 gam.Vậy R là
A. Ni (59) B. Mn (55)
C. Zn (65)
D. Cu (64)
13: Cho hỗn hợp Cu và Fe vào dung dịch HNO3 loãng, nếu đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y.
Chất rắn Y tác dụng với dung dịch HCl thấy có khí thoát ra. Cho NaOH vào dung dịch X thu được kết tủa ...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC- môn HÓA HỌC- SỐ 33
Họ tên thí sinh:…………………………………………………………………..Ngày thi:……./………/20………….
01: Cho ion M
3+
có cấu hình electron [Ne]3S
2
3p
6
3d
5
. Nguyên tố M thuộc
A. Nhóm VB B. Nhóm IIIA C. Nhóm VIIIB D. Nhóm IIB
02: Trong các cặp kim loại sau: (1) Mg, Fe (2) Fe, Cu (3) Fe, Ag; cặp kim loại khi tác dụng với dung dịch HNO
3
thể tạo
ra dung dịch chứa tối đa 3 muối (không kể trường hợp tạo NH
4
NO
3
) là.
A. (1) B. (1) và (2) C. (2) và (3) D. (1) và (2) và (3)
03: Từ chất X bằng một phản ứng tạo ra C
2
H
5
OH, ngược lại từ C
2
H
5
OH chỉ bằng một phản ứng tạo lại chất X. Trong các chất
C
2
H
2
, C
2
H
4
, C
2
H
5
COOCH
3
, CH
3
CHO, CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
, C
2
H
5
COONa và C
2
H
5
Cl số chất phù hợp với X là.
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
04: Dung dịch thuốc thử duy nhất có thể nhận biết được tất cả các mẫu kim loại: Ba, Mg, Al, Fe, Ag là:
A. NaOH B. H
2
SO
4
loãng C. FeCl
3
D. HCl
05: Dãy gồm các chất nào sau đây chỉ được cấu tạo bởi các gốc -glucozơ?
A. Saccarozơ và mantozơ B. Tinh bột và xenlulozơ C. Tinh bột và mantozơ D. Mantozơ và xenlulozơ
06: Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ CH
3
CHO bằng một phương trình phản ứng?
A. C
2
H
2
, CH
3
COOH B. C
2
H
2
, C
2
H
5
OH C. C
2
H
5
OH , CH
3
COONa D. CH
3
COOH, HCOOCH = CH
2
07: Cho các chất, ion: Fe
2+
, Fe, Cu. Dãy sắp xếp theo chiều tăng tính khử là
A. Cu < Fe < Fe
2+
B. Fe
2+
< Fe < Cu C. Fe
2+
< Cu < Fe D. Fe < Cu < Fe
2+
08: Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hợp chất hữu X thu được 2,2 gam CO
2
0,9 gam H
2
O. Cho 4,4 gam X tác dụng vừa đủ
với 50ml dung dịch NaOH 1M thì tạo ra 4,8 gam muối. X có CTPT là:
A. CH
3
COOCH
3
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
2
H
5
COOH D. CH
3
COOC
2
H
5
09: Đốt cháy ankol A cho nH
2
O > nCO
2
thì A là:
A. Ankol no B. Ankol no, đơn chức C. Ankol no, đơn chức hoặc đa chức D. Ankol no, mạch hở
10: Cho các dung dch mui NaCl; FeSO
4
, KHCO
3
, NH
4
Cl, K
2
S, Al
2
(SO
4
)
3
, Ba(NO
3
). Chn câu đúng
A. Có 3 dung dịch làm quỳ tím hoá xanh B. Có 3 dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ
C. Có 4 dung dịch không đổi màu quỳ tím D. Có 4 dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ
11: Cho dãy các chất Ca(HCO
3
)
2
; NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, Al, Zn(OH)
2
, CrO
3
, Cr
2
O
3
. Số chất lưỡng tính trong dãy là:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 6
12: Cho một thanh Al vào dung dịch chứa 0,03 mol HCl và 0,03 mol RCl
2
. Phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh Al tăng
0,96 gam.Vậy R là A. Ni (59) B. Mn (55) C. Zn (65) D. Cu (64)
13: Cho hỗn hợp Cu Fe vào dung dịch HNO
3
loãng, nếu đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X chất rắn Y.
Chất rắn Y tác dụng với dung dịch HCl thấy có khí thoát ra. Cho NaOH vào dung dịch X thu được kết tủa Z gồm:
A. Fe(OH)
2
B. Fe(OH)
3
C. Fe(OH)
2
và Cu(OH)
2
D. Không xác định được
14: Một este có công thức phân tử C
4
H
6
O
2
. Thuỷ phân hết X thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng
tráng gương tạo ra lượng Ag lớn nhất?
A. CH
3
COOCH = CH
2
B. HCOOCH
2
CH = CH
2
C. HCOOCH = CHCH
3
D. CH
2
= CHCOOCH
3
15: Cho sơ đồ chuyển hoá: Benzen A B C A axit picric. B là:
A. phenylclorua B. o –Crezol C. Natri phenolat D. Phenol
16: Cho 0,1 mol chất X (C
2
H
8
O
3
N
2
, M = 108) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm
xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Hãy chọn giá trị đúng của m:
A. 5,7 g B. 12,5 g C. 15g D. 21,8 g
17: Để đốt cháy hoàn toàn m gam một hợp chất hữu cơ X cần dùng 4,48 lit O
2
(đktc), thu được 2,24 lít CO
2
6,3 gam H
2
O.
Vậy m có giá trị là. A. 0,8g B. 1,2g C. 4,3g D. 2g
18: Th ch (lít) dung dch H
2
SO
4
98% (d =1,84g/ml) tối đa có thể được điều chế t120 kg FeS
2
là
A. 120 lít B. 114,5 lít C. 108,7 lít D. 184 lít
19: Đốt cháy hoàn toàn 0,56 lít butan (đktc) và cho sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng 400ml dung dịch Ba(OH)
2
x mol/lít
thấy tạo ra 11,82 gam kết. Vậy x có giá trị là. A. 0,05M B. 0,1M C. 0,15M D. 0,2M
20: Khi nhiệt độ phản ứng tăng thêm 10
o
C, tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần. Tốc độ phản ứng đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi
nâng nhiệt độ từ 25
o
C lên 75
o
C ? A. 10 lần B. 16 lần C. 32 lần D. 60 lần
21: T 100kg go cha 81% tinh bt có thể điu chế đưc bao nhiêu lít ankol nguyên chất (d =0,8g/ml). Biết hiu
sut ca c quá trình là 75%. A. 57,5 lít B. 43,125 lít C. 42,24 lít D. 41,421 lít
22: Cho 4,7 gam phenol tác dung với dung dịch brom thu được 13,24 gam kết tủa trắng 2,4,6 –tribromphenol (M= 331g).
Khối lượng brom tham gia phản ứng là. A. 15,44 gam B. 16,6 gam C. 19,2 gam D. 20,4 gam
23: Trong phương trình hoá học của phản ứng FeS
2
tác dụng với d?ch H
2
SO
4
đặc nóng, tổng số hệ số (nguyên, tối giản) của
phương trình phản ứng là: A. 45 B. 46 C. 44 D. 47
24: Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol FeS
2
trong HNO
3
đặc, nóng thu được khí NO
2
. Xác định số mol HNO
3
đã tham gia phản ứng.
Biết rằng trong phản ứng đó, Fe và S bị oxi hoá đến số oxi hoá cao nhất?
A. 1,4 mol B. 1,5 mol C. 1,8 mol D. 2,1 mol
25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
trong dung dịch HNO
3
vừa đủ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí gồm NO
2
và NO (đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO
3
)
3
. Số mol HNO
3
đã phản ứng là
A. 1,1 mol B. 1,2 mol C. 1,3 mol D. 1,4 mol
26: Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu trong dung dịch HNO
3
loãng nóng dư. Khí NO
sinh ra đem trộn với O
2
thu được hỗn
hợp X. Hấp thụ hỗn hợp X bằng nước để chuyển hết NO
2
thành HNO
3
. Số mol O
2
đã tham gia phản ứng trong các quá trình
đó là A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 0,2 mol D. 0,25 mol
27: X là một amin đơn chức bậc nhất chứa 23,73% ni tơ. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X
A. C
3
H
5
NH
2
B. C
4
H
7
NH
2
C. C
3
H
7
NH
2
D. C
5
H
9
NH
2
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Trang 2
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Người đăng: thanhhuongchemistry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA 9 10 60