Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ LỚP 12 THPT NĂM 2010

Được đăng lên bởi anhdongnguyenphuc-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

ĐỀ THI THỬ

LỚP 12 THPT NĂM 2010

Môn: HOÁ HỌC
Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 3 trang, có 10 câu)
CÂU 1: (2,0 điểm)
1. Oleum là hỗn hợp được tạo ra khi cho SO3 tan trong H2SO4 tinh khiết. Trong hỗn hợp đó có các
axit dạng poli sunfuric có công thức tổng quát H2SO4.nSO3 hay H2Sn+1O3n+4 chủ yếu chứa các axit
sau: axit sunfuric H2SO4, axit đisunfuric H2S2O7, axit trisunfuric H2S3O10 và axit tetrasunfuric
H2S4O13. Cho biết công thức cấu tạo của các axit trên.
2. Giải thích tại sao SO3 lại dễ dàng phản ứng với H2O, HF, HCl, NH3 để hình thành nên những phân
tử tứ diện tương ứng. Viết phương trình phản ứng và công thức cấu tạo sản phẩm.
3. Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Tính khối lượng riêng và thể
tích mol của chúng. Biết rằng: Độ dài liên kết C–C (kim cương) là 154 pm, C–C (than chì) là 141
pm, khoảng cách giữa các lớp than chì là 336 pm. NA = 6,02.1023. Kim cương có cấu tạo tương tự
silic và số nguyên tử C trong một ô mạng tinh thể của kim cương gấp 4 lần số nguyên tử C trong
một ô mạng tinh thể than chì.
CÂU 2: (2.0 điểm)
1. Viết công thức cấu tạo Lewis, nêu trạng thái lai hóa và vẽ dạng hình học của các phân tử và ion
sau: B2H6, XeO3, NO2+, NO2–.
2. Phản ứng của NaNO3 trong nước với hỗn hống Na/Hg cũng giống như phản ứng của etylnitrit
C2H5NO2 với hydroxylamine NH2OH có mặt Natrietoxit cho cùng một sản phẩm. Sản phẩm này
là muối của một axit yếu không bền chứa Nitơ, axit này đồng phân hóa tạo thành một sản phẩm có
ứng dụng trong thành phần nhiên liệu tên lửa. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và vho biết
công thức cấu trúc của axit đồng phân nói trên.
CÂU 3: (2.0 điểm)
Cho phản ứng: A  B  C  D (1) là phản ứng đơn giản. Tại 27oC và 68oC, phương trình (1) có hằng số
tốc độ tương ứng lần lượt là k1 = 1,44.107 mol-1.l.s-1 và k2 = 3,03.107 mol-1.l.s-1, R = 1,987 cal/mol.K
1. Tính năng lượng hoạt hóa EA (cal/mol) và giá trị của A trong biểu thức k  A  e

E

RT

mol-1.l.s-1.

2. Tại 119oC, tính giá trị của hằng số tốc độ phản ứng k3.
3. Nếu CoA = CoB = 0,1M thì  1/2 ở nhiệt độ 119oC là bao nhiêu.
CÂU 4: (2,0 điểm)
1. Clobenzen có momen lưỡng cực 1 = 1,53 D (1 hướng từ nhân ra ngoài) ; anilin có momen lưỡng
cực 2 = 1,60D (2 hướng từ ngoài vào nhân benzen). Hãy tính momen lưỡng cực  của các chất
sau: ortho – cloanilin ; meta – cloanilin và para – cloanilin.
-Trang: 1/3-

2. Tính pH của dung dịch NH4HCO3 0,1M. Biết ...
-Trang: 1/3-
http://vn.myblog.yahoo.com/volcmttl KÌ THI CHN HC SINH GII QUC GIA
ĐỀ THI TH LỚP 12 THPT NĂM 2010
Môn: HOÁ HC
Thi gian : 180 phút (không k thời gian giao đ)
(Đề thi gm 3 trang, có 10 câu)
CÂU 1: (2,0 điểm)
1. Oleum hn hợp được to ra khi cho SO
3
tan trong H
2
SO
4
tinh khiết. Trong hn hợp đó có các
axit dng poli sunfuric công thc tng quát H
2
SO
4
.nSO
3
hay H
2
S
n+1
O
3n+4
ch yếu cha các axit
sau: axit sunfuric H
2
SO
4
, axit đisunfuric H
2
S
2
O
7
, axit trisunfuric H
2
S
3
O
10
axit tetrasunfuric
H
2
S
4
O
13
. Cho biết công thc cu to ca các axit trên.
2. Gii thích ti sao SO
3
li d dàng phn ng vi H
2
O, HF, HCl, NH
3
để hình thành nên nhng phân
t t diện tương ng. Viết phương trình phn ng và công thc cu to sn phm.
3. Kim cương than chì hai dng thù hình ca nguyên t cacbon. Tính khối lượng riêng th
tích mol ca chúng. Biết rằng: Độ dài liên kết C–C (kim cương) 154 pm, CC (than chì) là 141
pm, khong cách gia các lp than chì 336 pm. N
A
= 6,02.10
23
. Kim cương cu to tương t
silic và s nguyên t C trong mt ô mng tinh th ca kim cương gấp 4 ln s nguyên t C trong
mt ô mng tinh th than chì.
CÂU 2: (2.0 điểm)
1. Viết công thc cu to Lewis, nêu trng thái lai hóa v dng hình hc ca các phân t ion
sau: B
2
H
6
, XeO
3
, NO
2
+
, NO
2
.
2. Phn ng ca NaNO
3
trong nước vi hn hng Na/Hg cũng giống như phản ng ca etylnitrit
C
2
H
5
NO
2
vi hydroxylamine NH
2
OH mt Natrietoxit cho cùng mt sn phm. Sn phm này
là mui ca mt axit yếu không bn chứa Nitơ, axit này đng phân hóa to thành mt sn phm có
ng dng trong thành phn nhiên liu tên la. Viết các phương trình phn ng xy ra và vho biết
công thc cu trúc của axit đng phân nói trên.
CÂU 3: (2.0 điểm)
Cho phn ng:
A B C D
(1) là phn ng đơn giản. Ti 27
o
C 68
o
C, phương trình (1) hng s
tốc độ tương ứng lần lượt là k
1
= 1,44.10
7
mol
-1
.l.s
-1
và k
2
= 3,03.10
7
mol
-1
.l.s
-1
, R = 1,987 cal/mol.K
1. Tính năng lưng hot hóa E
A
(cal/mol) và giá tr ca A trong biu thc
E
RT
k A e
mol
-1
.l.s
-1
.
2. Ti 119
o
C, tính giá tr ca hng s tốc độ phn ng k
3
.
3. Nếu C
oA
= C
oB
= 0,1M thì
1/2
nhiệt đ 119
o
C là bao nhiêu.
CÂU 4: (2,0 điểm)
1. Clobenzen có momen lưng cc
1
= 1,53 D (
1
hướng t nhân ra ngoài) ; anilin có momen lưỡng
cc
2
= 1,60D (
2
hướng t ngoài vào nhân benzen). Hãy tính momen lưỡng cc ca c cht
sau: ortho cloanilin ; meta cloanilin và para cloanilin.
ĐỀ THI THỬ LỚP 12 THPT NĂM 2010 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ LỚP 12 THPT NĂM 2010 - Người đăng: anhdongnguyenphuc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ LỚP 12 THPT NĂM 2010 9 10 942