Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử môn hóa 2016

Được đăng lên bởi hchongtc2
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT HẠ HÒA

ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI
THPT QUỐC GIA NĂM 2016
MÔN : HÓA HỌC – LẦN 1
Thời gian làm bài : 90 phút
MÃ ĐỀ: 132

Câu 1. Để xử lí chất thải có tính axit, người ta thường dùng :
A. Nước vôi.
B. Giấm ăn.
C. Muối ăn.
D. Phèn chua.
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3),
thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều
kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y.
Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là :
A. 7,20.
B. 6,66.
C 8,88.
D. 10,56.
Câu 3. Để hòa tan x mol một kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng
khí NO2. Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau đây :
A. Fe.
B. Au.
C. Cu.
D. Ag.
Câu 4. Lượng glucozo cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là :
A. 1,44 gam.
B. 1,80 gam.
C. 1,82 gam.
D. 2,25 gam.
Câu 5. Cho các nhận xét sau :
(1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glyxin.
(2) Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể phản ứng với axit HCl và tham gia phản
ứng trùng ngưng.
(3) Giống với axit axetic , aminoaxit có thể tác dụng với bazo tạo ra muối và nước.
(4) Axit axetic và axit α – amino glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit Gly – Phe – Tyr – Gly – Lys – Gly – Phe – Tyr có
thể thu được 6 tripeptit có chưa Gly.
(6) Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.
Số nhận xét đúng là :
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Câu 6. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thì số mol CO2 sinh ra bằng số
mol O2 đã tham gia phản ứng. Tên gọi của este là :
A. etyl axetat.
B. metyl axetat.
C. n – Propyl axetat. D. metyl fomat.
Câu 7. Cho các phản ứng sau :
(1)

X  2NaOH

t0

2Y

H 2O

(2)  Y

HCl
lo· ng  Z

NaCl

Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C6H10O5. Khi cho 0,1 mol Z tác dụng hết với Na (dư)
thì số mol H2 thu được là :
A. 0,10
B. 0,20.
C. 0,05.
D. 0,15.
Câu 8. Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của
chúng là :
A. Mg, Zn, Cu.
B. Fe, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Cr.
D. Ba, Ag, Au.

1

Câu 9. Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa (dãy thế
điện chuẩn) như sau : Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều
phản ứng được với Fe2+ trong dung dịch là :
A. Ag và Fe3+.
B. Zn và Ag+.
C. Ag và Cu2+...
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT HẠ HÒA
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI
THPT QUỐC GIA NĂM 2016
MÔN : HÓA HỌC – LẦN 1
Thời gian làm bài : 90 phút
MÃ ĐỀ: 132
Câu 1. Để xử lí chất thải có tính axit, người ta thường dùng :
A. Nước vôi. B. Giấm ăn. C. Muối ăn. D. Phèn chua.
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3),
thu được thể tích khí CO
2
bằng 6/7 thể tích khí O
2
đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều
kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y.
Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là :
A. 7,20. B. 6,66. C 8,88. D. 10,56.
Câu 3. Để hòa tan x mol một kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO
3
đặc, nóng giải phóng
khí NO
2
. Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau đây :
A. Fe. B. Au. C. Cu. D. Ag.
Câu 4. Lượng glucozo cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là :
A. 1,44 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 2,25 gam.
Câu 5. Cho các nhận xét sau :
(1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glyxin.
(2) Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể phản ứng với axit HCl và tham gia phản
ứng trùng ngưng.
(3) Giống với axit axetic , aminoaxit có thể tác dụng với bazo tạo ra muối và nước.
(4) Axit axetic và axit α – amino glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit Gly – Phe – Tyr – Gly – Lys – Gly – Phe – Tyr có
thể thu được 6 tripeptit có chưa Gly.
(6) Cho HNO
3
đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.
Số nhận xét đúng là :
A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 6. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thì số mol CO
2
sinh ra bằng số
mol O
2
đã tham gia phản ứng. Tên gọi của este là :
A. etyl axetat. B. metyl axetat. C. n – Propyl axetat. D. metyl fomat.
Câu 7. Cho các phản ứng sau :
0
t
2 lo· ng
(1) X 2NaOH 2Y H O (2) Y HCl Z NaCl 
Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C
6
H
10
O
5
. Khi cho 0,1 mol Z tác dụng hết với Na (dư)
thì số mol H
2
thu được là :
A. 0,10 B. 0,20. C. 0,05. D. 0,15.
Câu 8. Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của
chúng là :
A. Mg, Zn, Cu. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Ba, Ag, Au.
1
đề thi thử môn hóa 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử môn hóa 2016 - Người đăng: hchongtc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đề thi thử môn hóa 2016 9 10 1