Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử môn hóa hội Những người yêu hóa Lần 1

Được đăng lên bởi quyettamdaudaihoc97-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI NHỮNG
NGƯỜI YÊU HÓA
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: HOÁ HỌC; Khối A-B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm có 5 trang, có 60 câu.

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197; Sn = 119; Zn =65.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol tác dụng hoàn toàn với Na dư
thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X trên thu được V lít khí
CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 6,72.
B. 5,60.
C. 11,20.
D. 3,36.
Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng (biết chất X không làm chuyển màu giấy quỳ tím):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
CHO2Na 
H2 
CH4O 
CH2O 
CH4O 
C2H4O2 (X)
Số phản ứng thuộc loại oxi hóa- khử trong sơ đồ trên là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 3: Cho phenol (C6H5OH) lần lượt tác dụng với (CH3CO)2O và các dung dịch: NaOH, HCl, Br2,
HNO3, Na2CO3. Số trường hợp xảy ra phản ứng là
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 4: Cho 9,15 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen có cùng công
thức phân tử C7H6O2 tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH3 thu được 5,4 gam Ag. Vậy khi cho
18,3 gam X nói trên tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu
được số gam chất rắn khan là
A. 17,8.
B. 39,6.
C. 16.
D. 22,8.
Câu 5: Dung dịch NaHSO4 tác dụng được với tất cả các chất có trong nhóm
A. NaHCO3, BaCl2.
B. Na2S, NaNO3.
C. NaOH, FeCl3.
D. NaNO3, BaCl2.
Câu 6: Cho các dung dịch kali fomat, ancol etylic, phenol, fomalin, axeton, axit acrylic, alanin, lysin,
valin, axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển màu là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 7: Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), este của amino axit
(Z), amin (T), peptit (P). Dãy gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng
được với dung dịch HCl là
A. X, Y, T.
B. Y, T, P.
C. X, Y, Z, P.
D. X, T, P.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS 2 và một oxit sắt cần dùng 0,3 mol O2 thu được 0,2
mol Fe2O3 và 0,2 mol SO2. Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc nóng, dư đến
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử duy nhất là SO2 thì số mol H2SO4 tham gia phản ứng là
A. 1,5.
B. 1,0.
C. 1,2.
D. 1,4.
Câu 9: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn ...
HỘI NHỮNG
NGƯỜI YÊU HÓA
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: HOÁ HỌC; Khối A-B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm có 5 trang, có 60 câu.
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Au = 197; Sn = 119; Zn =65.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
u 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol glixerol tác dụng hoàn toàn với Na
thu được 5,6 lít khí H
2
(đktc). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X trên thu được V lít khí
CO
2
ktc). Giá trị của V là
A. 6,72. B. 5,60. C. 11,20. D. 3,36.
Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng (biết chất X không làm chuyển màu giấy quỳ tím):
CHO
2
Na
(1)
H
2
(2)
CH
4
O
(3)
CH
2
O
(4)
CH
4
O
(5)
C
2
H
4
O
2
(X)
Số phản ứng thuộc loại oxi hóa- khử trong sơ đồ trên là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 3: Cho phenol (C
6
H
5
OH) lần lượt tác dụng với (CH
3
CO)
2
O các dung dịch: NaOH, HCl, Br
2
,
HNO
3
, Na
2
CO
3
. Số trường hợp xảy ra phản ứng là
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 4: Cho 9,15 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen có cùng công
thức phân tử C
7
H
6
O
2
tác dụng hết với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 5,4 gam Ag. Vậy khi cho
18,3 gam X nói trên tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu
được số gam chất rắn khan là
A. 17,8. B. 39,6. C. 16. D. 22,8.
Câu 5: Dung dịch NaHSO
4
tác dụng được với tất cả các chất có trong nhóm
A. NaHCO
3
, BaCl
2
. B. Na
2
S, NaNO
3
. C. NaOH, FeCl
3
. D. NaNO
3
, BaCl
2
.
Câu 6: Cho các dung dịch kali fomat, ancol etylic, phenol, fomalin, axeton, axit acrylic, alanin, lysin,
valin, axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển màu là
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 7: Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), este của amino axit
(Z), amin (T), peptit (P). Dãy gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH đều tác dụng
được với dung dịch HCl là
A. X, Y, T. B. Y, T, P. C. X, Y, Z, P. D. X, T, P.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS
2
và một oxit sắt cần dùng 0,3 mol O
2
thu được 0,2
mol Fe
2
O
3
0,2 mol SO
2
. Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng, đến
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử duy nhất là SO
2
thì số mol H
2
SO
4
tham gia phản ứng là
A. 1,5. B. 1,0. C. 1,2. D. 1,4.
Câu 9: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 1,89
gam X tác dụng với một lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được
18,36 gam Ag dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít CO
2
(đktc). Tên của Z là
A. anđehit propionic. B. anđehit axetic. C. anđehit butiric. D. anđehit acrylic.
Câu 10: Cho bột Al dư vào dung dịch Ba(OH)
2
thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với các
chất riêng biệt: CO
2
dư, Na
2
CO
3
, NaHSO
4
dư, NH
3
, NaOH, HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,
số kết tủa khác nhau thu được là
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 11: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chc, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một
anđehit, ancol nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng
hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H
2
(đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72
gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá là
A. 62,50%. B. 50,00%. C. 31,25%. D. 40,00%.
Câu 12: Nhỏ rất từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch A chứa 0,04 mol Na
2
CO
3
đồng thời
khuấy đều. Sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít CO
2
(đktc). Giá trị của V là
Trang 1/5
Đề thi thử môn hóa hội Những người yêu hóa Lần 1 - Trang 2
Đề thi thử môn hóa hội Những người yêu hóa Lần 1 - Người đăng: quyettamdaudaihoc97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử môn hóa hội Những người yêu hóa Lần 1 9 10 607