Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử môn Sinh GSTT Group lần III

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT GROUP

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014
Môn thi: SINH HỌC
Ngày thi: 06/04/2014
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề;

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU TRẮC NGHIỆM (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50).
Câu 1: Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu
gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Cho các trường
hợp sau:
(1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh
sản bình thường.
(2) Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh
sản bình thường.
(3) Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh
sản bình thường.
(4) Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể
lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.
Giả sử một quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen là 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Chọn lọc tự nhiên
sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong các trường hợp:
A. (2), (4).
B. (3), (4).
C. (1), (2).
D. (1), (3).
Câu 2: Nội dung nào sau đây phù hợp với những quan sát và suy luận của Đác-Uyn về quá trình tiến hóa?
A. Các cá thể sinh ra trong cùng một lứa thì thường phản ứng như nhau trước cùng một điều kiện môi trường.
B. Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con vừa đủ với khả năng cung cấp của môi
trường.
C. Những cá thể thích nghi tốt dẫn đến khả năng sống sót và sinh sản cao hơn các cá thể khác sẽ để lại nhiều
con hơn cho quần thể.
D. Các biến dị xuất hiện đồng loạt ở các cá thể dưới tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh phần lớn có khả năng
di truyền lại cho các thế hệ sau.
Câu 3: Ở một loài thực vật, Alen A quy định tính trạng hạt màu đen là trội hoàn toàn so với gen a quy định
tính trạng hạt màu xám, Alen B quy định tính trạng lá xanh là trội không hoàn toàn so với gen b mang tính
trạng lá vàng. Xét phép lai P: AaBb x AaBb. Trong trường hợp, thực hiện phép lai trên một số lượng lớn thì
kết quả ít nghiệm đúng với thực tế nhất là:
A. F1 có số kiểu hình bằng 6
B. P có số loại giao tử là 4
2

C. F1 có tỉ lệ kiểu gen bằng (1:2:1)
D. F1 có số kiểu gen bằng 9
Câu 4: Một gen ở sinh vậ...
Trang 1/8 đề thi 185
GSTT GROUP
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014
Môn thi: SINH HỌC
Ngày thi: 06/04/2014
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề;
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU TRẮC NGHIỆM (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50).
Câu 1: Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu
gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Cho các trường
hợp sau:
(1) Các thể lông xám sức sống khả năng sinh sản kém, c thể khác sức sống khả năng sinh
sản bình thường.
(2) Các thể lông vàng sức sống khả năng sinh sản kém, các thể khác sức sống khả năng sinh
sản bình thường.
(3) Các thể lông trắng sức sống khả ng sinh sản kém, các thể khác sức sống khả năng sinh
sản bình thường.
(4) Các thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể
lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.
Giả sử một quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Chọn lọc tự nhiên
sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong các trường hợp:
A. (2), (4). B. (3), (4). C. (1), (2). D. (1), (3).
Câu 2: Nội dung nào sau đây phù hợp với những quan sát và suy luận của Đác-Uyn về quá trình tiến hóa?
A. Các cá thể sinh ra trong cùng một lứa thì thường phản ứng như nhau trước cùng một điều kiện môi trường.
B. Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con vừa đủ với khả năng cung cấp của môi
trường.
C. Những cá thể thích nghi tốt dẫn đến khả năng sống sót và sinh sản cao hơn các thể khác sẽ để lại nhiều
con hơn cho quần thể.
D. Các biến dị xuất hiện đồng loạt ở các thdưới tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh phần lớn có khả năng
di truyền lại cho các thế hệ sau.
Câu 3: một loài thực vt, Alen A quy định tính trng ht màu đen trội hoàn toàn so với gen a quy định
nh trng ht màu m, Alen B quy định tính trng xanh trội không hoàn toàn so với gen b mang tính
trng vàng. Xét phép lai P: AaBb x AaBb. Trong trường hợp, thực hiện phép lai trên một số lượng lớn t
kết quả ít nghiệm đúng với thực tế nhất là:
A. F
1
có số kiểu hình bằng 6 B. P có số loại giao tử là 4
C. F
1
có tỉ lệ kiểu gen bng (1:2:1)
2
D. F
1
có số kiểu gen bng 9
Câu 4: Một gen sinh vật nhân thực, vùng hóa tổng số đoạn exon và intron 15. Khi gen thực hiện quá
trình phiên dịch thể tạo nên tối đa số phân tử protein hoàn chỉnh bao nhiêu. Biết một đoạn
exon mang mã mở đầu và một đoạn mang mã kết thúc.
A. 5040. B. 40320 . C. 720 D. 15.
Câu 5: Một quần thể giao phối đang trong tình trạng có nguy tuyệt chủng do độ đa dạng di truyền thấp. Cách
làm nào có tác dụng tăng sự đa dạng di truyền nhanh nhất cho quần thể này ?
A. Bắt tất cả các cá thể còn lại của quần thể cho sinh sản bắt buộc rồi thả ra môi trường tự nhiên
B. Thiết lập một khu bảo tồn để bảo vệ môi trường sống của quần thể
C. Kiểm soát quần thể cạnh tranh và ăn thịt với quần thể đang bị nguy hiểm
D. Du nhập một số lượng đáng kể các cá thể mới cùng loài từ quần thể khác tới
Câu 6: một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với
alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một thể dị hợp 3 cặp gen với một thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu
được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình: 4 : 4 : 4 : 4 : 3 : 3 : 3 : 3. Kết luận nào sau đây là đúng?
Đề thi thử môn Sinh GSTT Group lần III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử môn Sinh GSTT Group lần III - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi thử môn Sinh GSTT Group lần III 9 10 498