Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử môn sinh học THPT 2016

Được đăng lên bởi Hoa Võ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Môn thi: SINH HỌC − Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề: 279
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh
dấu để
A. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp
B. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền
D. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn.
Câu 2: Khi xây dựng chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, người ta căn cứ vào
A. mối quan hệ về nơi ở của các loài sinh vật trong quần xã.
B. vai trò của các loài sinh vật trong quần xã.
C. mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã
D. mối quan hệ sinh sản giữa các loài sinh vật trong quần xã.
Câu 3: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G= 2/3. Gen này bị đột
biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số
lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là:
A. A = T = 900; G = X = 599.
B. A = T = 599; G = X = 900.
C. A = T = 600; G = X = 900.
D. A = T = 600; G = X = 899.
Câu 4: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là
A. tARN.
B. ADN.
C. rARN.
D. mARN.
Câu 5: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển
với thể truyền là
A. restrictaza.
B. ARN pôlimeraza.
C. ligaza.
D. ADN pôlimeraza.
Câu 6: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một
nhiễm sắc thể?
A. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.
B. Lặp đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Mất đoạn.
Câu 7: Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng
tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2
gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa
trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con
có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ thẫm : 7 cây hoa trắng?

A. AaBb × Aabb.
B. AaBb × AAbb.
C. AaBb × aaBb.
D. AaBb
× AaBb.
Câu 8: Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số cá thể lông
vàng, các cá thể còn lại có lông đen. Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với
alen a quy định lông đen. Tần số của alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là
A. 0,3 và 0,7.
B. 0,4 và 0,6.
C. 0,6 và 0,4.
D. 0,7 và 0,3.
Câu 9: Lừa đực giao phối với ngựa c...
ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Môn thi: SINH HỌC − Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề: 279
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền gen đánh
dấu để
A. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp
B. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền
D. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn.
Câu 2: Khi xây dựng chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, người ta căn cứ vào
A. mối quan hệ về nơi ở của các loài sinh vật trong quần xã.
B. vai trò của các loài sinh vật trong quần xã.
C. mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã
D. mối quan hệ sinh sản giữa các loài sinh vật trong quần xã.
Câu 3: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G= 2/3. Gen này bị đột
biến mất một cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số
lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là:
A. A = T = 900; G = X = 599. B. A = T = 599; G = X = 900.
C. A = T = 600; G = X = 900. D. A = T = 600; G = X = 899.
Câu 4: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là
A. tARN. B. ADN. C. rARN. D. mARN.
Câu 5: Trong thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển
với thể truyền là
A. restrictaza. B. ARN pôlimeraza. C. ligaza. D. ADN pôlimeraza.
Câu 6: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một
nhiễm sắc thể?
A. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể. B. Lặp đoạn.
C. Đảo đoạn. D. Mất đoạn.
Câu 7: đậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập cùng
tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời mặt cả 2
gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa
trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con
kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ thẫm : 7 cây hoa trắng?
đề thi thử môn sinh học THPT 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử môn sinh học THPT 2016 - Người đăng: Hoa Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi thử môn sinh học THPT 2016 9 10 5