Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH HỌC

Được đăng lên bởi Tạ NhanNữ Tú Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)

Đề thi gồm 06 trang

Mã đề thi
01

Họ, tên thí sinh:..................................................................... .............................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Những thành tựu nào sau đây là thành tựu của công nghệ gen:
1.Tạo giống bông kháng sâu hại.
2. Sản xuất các loại tế bào xô macó biến dị
3. Giống cà chua có gen sản sinh etilen bất hoạt. 4. Chuột nhắt mang gen tăng trưởng của chuột
cống.
5. Cừu Đoly
6. Dê sản xuất ra tơ nhện trong sữa
7. Tạo giống cừu có gen protein huyết tương người
A. 1,4,6,7
B. 1,3,4,6,7
C. 1,2,4,5,7
D. 1,4,5,7
Câu 2 Bệnh mù màu đỏ và lục ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen
tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.
Một cặp vợ chồng đều không mắc cả 2 bệnh trên, người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng
có cô em gái bị bạch tạng. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai thì bị bệnh
bạch tạng. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai mắc đồng thời cả 2 bệnh trên :
A. 1/12
B. 1/8
C.1/24
D.1/36
Câu 3: Dạng sinh vật được xem như “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học từ công nghệ gen là:
A. thể thực khuẩn.
B. xạ khuẩn.
C. nấm men.
D. vi khuẩn E.coli.
Câu 4: Có 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo giao tử. Nếu 5 tế bào này
giảm phân tạo ra 8 giao tử thì tỉ lệ của các loại giao tử là:
A. 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1
B. 3: 3: 1: 1: 1: 1: 1: 1
C. 2: 2: 2: 2: 1: 1: 1: 1
D. 2: 2: 1: 1: 1: 1: 1: 1
Câu 5: Đặc điểm thích hợp làm giảm sự mất nhiệt khi trời lạnh của cơ thể voi sống ở vùng ôn đới so
với voi sống ở vùng nhiệt đới là:
A. có đôi tai dài và lớn.
B. ra mồ hôi.
C. kích thước cơ thể nhỏ.
D. Có tai, đuôi nhỏ hơn
Câu 6: Người ta chuyển một số phân tử ADN của vi khuẩn Ecôli chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có
N14. Tất cả các ADN nói trên đều thực hiện tái bản 5 lần liên tiếp tạo được 512 phân tử ADN.
Số phân tử ADN còn chứa N15 là:
A. 10
B. 32
C. 16
D. 5
Câu 7: Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bố nào sau đây phân bố phổ biến nhất
của quần thể sinh vật?
A. Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng
B. Phân bố đồng đều
C. Phân bố ngẫu nhiên
D. Phân bố theo nhóm
.
Câu 8: Ở một loài hòa thảo, chiều cao của cây được quy định bởi 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen) phân li
độc lập, tác động cộng gộp với nhau.Tr...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
Đề thi gồm 06 trang Mã đề thi
01
Họ, tên thí sinh:..................................................................... .............................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Những thành tựu nào sau đây là thành tựu của công nghệ gen:
1.Tạo giống bông kháng sâu hại. 2. Sản xuất các loại tế bào xô macó biến dị
3. Giống cà chua có gen sản sinh etilen bất hoạt. 4. Chuột nhắt mang gen tăng trưởng của chuột
cống. 5. Cừu Đoly 6. Dê sản xuất ra tơ nhện trong sữa
7. Tạo giống cừu có gen protein huyết tương người
A. 1,4,6,7 B. 1,3,4,6,7 C. 1,2,4,5,7 D. 1,4,5,7
Câu 2 Bệnh mù màu đỏ và lục ở người do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen
tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.
Một cặp vợ chồng đều không mắc cả 2 bệnh trên, người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng
có cô em gái bị bạch tạng. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai thì bị bệnh
bạch tạng. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai mắc đồng thời cả 2 bệnh trên :
A. 1/12 B. 1/8 C.1/24 D.1/36
Câu 3: Dạng sinh vật được xem như “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học từ công nghệ gen là:
A. thể thực khuẩn. B. xạ khuẩn. C. nấm men. D. vi khuẩn E.coli.
Câu 4: Có 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo giao tử. Nếu 5 tế bào này
giảm phân tạo ra 8 giao tử thì tỉ lệ của các loại giao tử là:
A. 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1 B. 3: 3: 1: 1: 1: 1: 1: 1
C. 2: 2: 2: 2: 1: 1: 1: 1 D. 2: 2: 1: 1: 1: 1: 1: 1
Câu 5: Đặc điểm thích hợp làm giảm sự mất nhiệt khi trời lạnh của cơ thể voi sống ở vùng ôn đới so
với voi sống ở vùng nhiệt đới là:
A. có đôi tai dài và lớn. B. ra mồ hôi.
C. kích thước cơ thể nhỏ. D. Có tai, đuôi nhỏ hơn
Câu 6: Người ta chuyển một số phân tử ADN của vi khuẩn Ecôli chỉ chứa N
15
sang môi trường chỉ có
N
14
. Tất cả các ADN nói trên đều thực hiện tái bản 5 lần liên tiếp tạo được 512 phân tử ADN.
Số phân tử ADN còn chứa N
15
là:
A. 10 B. 32 C. 16 D. 5
Câu 7: Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bố nào sau đây phân bố phổ biến nhất
của quần thể sinh vật?
A. Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng B. Phân bố đồng đều
C. Phân bố ngẫu nhiên D. Phân bố theo nhóm .
Câu 8: Ở một loài hòa thảo, chiều cao của cây được quy định bởi 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen) phân li
độc lập, tác động cộng gộp với nhau.Trung bình cứ mỗi alen trội trong kiểu gen làm cho cây cao thêm
10cm. Người ta tiến hành lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được cây thế hệ lai F1 có độ cao
trung bình 180cm. Nếu cho F1 tự thụ phấn thì thu được cây có chiều cao 200 cm chiếm tỉ lệ bao
nhiêu?
A. 1/64. B. 27/64. C. 3/32. D. 9/16
Câu 9: Ở trạng thái cân bằng di truyền, khả năng cuộn lưỡi ở người do gen trội trên NST thường qui
định, alen lặn qui định người bình thường. Một người phụ nữ có khả năng cuộn lưỡi mang thai, biết
xác suất gặp người cuộn lưỡi trong quần thể người là 64% và người chồng không có khả năng cuộn
lưỡi. Xác suất sinh con bị cuộn lưỡi là:
A. 0,625 B. 0,64 C. 0,3125 D. 0,36
Câu 10: Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen giữa D và
Mã đề 01 Trang 1/6
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH HỌC - Người đăng: Tạ NhanNữ Tú Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 9 10 637