Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 - MÔN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Cố Lên Tôi Ơi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2987 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015

CÂU LẠC BỘ GIA SƯ HÓA HỌC

MÔN HÓA HỌC

Đề ,đáp án,lời giải chi tiết được post tại :

Lần 3 : Ngày 15/11/2014Đề thi gồm 50 câu

Đề thi thử lần 4 sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 6.12.2014
Thông tin chi tiết về cấu trúc – thời gian post đề các em thoi dõi trên Group nhé !

Nguyễn Anh Phong
PHẦN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm 3 peptit A,B,C đều mạch hở có tổng khối lượng là m và có tỷ lệ số mol
là n A : n B : n C

2 : 3 : 5.Thủy phân hoàn toàn X thu được 60 gam Glyxin ; 80,1gam Alanin và

117 gam Valin.Biết số liên kết peptit trong C,B,A theo thứ tự tạo nên 1 cấp số cộng có tổng là 6.
Giá trị của m là :
A.226,5

B.262,5

C.256,2

D.252,2

Để làm bài này mình xin đưa ra một kỹ thuật mang tên “Liên hoàn kế”.Với mục đích cuối cùng
là dồn (ghép) nhiều peptit thành 1 peptit tổng hợp.
Kế thứ nhất là : Kéo dài mạch peptit.
Tại sao phải làm vậy ?Làm như vậy để số mol 1 mắt xích bằng với số mol peptit tổng hợp.
Cần chú ý gì ? Khi kéo dài mạch ra n lần thì ta phải bỏ đi (n – 1)H2O.
Kế thứ 2 là : Tính số mol peptit tổng hợp dựa vào tổng số mol mắt xích.
Kế thứ 3 là : Dùng BTKL kết hợp vận dụng linh hoạt số mol H2O.
Ta sẽ xử lý bài toán trên như sau :
Kế thứ nhất là : Kéo dài mạch peptit.

Ta có :

A : 2a

Kéo dài

a A A

B : 3a

Kéo dài

a B B B

C : 5a

Kéo dài

aH 2O
Ghép

2aH 2O

a C C C C C

a X

n

9aH 2O

4aH 2O

Kế thứ 2 là : Tính số mol peptit tổng hợp dựa vào tổng số mol mắt xích.
Gly : 0,8(mol)

Ta có : Ala : 0,9(mol)
Val :1(mol)

nX

2, 7

a

0,1(mol)

n

27

Kế thứ 3 là : Dùng BTKL kết hợp vận dụng linh hoạt số mol H2O.
BTKL

m 0,8.75 0,9.89 1.117 26.0,1.18 9.0,1.18 226,5(gam)

→Chọn A

A min oaxit

Câu 2: Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố kim loại: X(Z=3); Y(Z=7); M(Z=12);
N(Z=19).
A. X;M;N.

B. X;Y;N.

C. X;Y; M

D. Y;M;N

Câu 3 : Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại liên kết.
A. cộng hóa trị không cực.
B. cộng hóa trị có cực
C. ion
D. hiđro
Câu 4 : Cho 5,1 gam hỗn hợp bột gồm Mg và Al có tỷ lệ mol 1 : 1 vào dung dịch hỗn hợp 150ml
chứa AgNO3 1M , Fe(NO3)3 0,8M ,Cu(NO3)2 0,6M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy
có m gam rắn xuất hiện.Giá trị của m là :
A.24,32
Ta có :

B.23,36

Mg : 0,1(mol)
Al : 0,1(mol)

n NO

3

C.25,26

D.22,68

0,69(mol) ta sẽ dùng kỹ thuật phân bổ NO3 .Nghĩa là kim loại

nào mạnh sẽ ôm được NO3 trước.Cứ theo thứ tự tới khi hết NO3 .
Với thủ đoạn đó ta có:

Mg(NO3 ) 2 : 0,1
BTNT...
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
CÂU LC B GIA SƯ HÓA HC
Đề ,đáp án,lời gii chi tiết được post ti :
https://www.facebook.com/groups/thithuhoahocquocgia/
ĐỀ THI TH QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN HÓA HC
Ln 3 : Ngày 15/11/2014
Đề thi gm 50 câu
Đề thi th ln 4 s din ra vào th 7 ngày 6.12.2014
Thông tin chi tiết v cu trúc thời gian post đề các em thoi dõi trên Group nhé !
Nguyn Anh Phong
PHẦN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GII CHI TIT
Câu 1 : Hn hp X gồm 3 peptit A,B,C đều mch h tng khối lượng là m và có t l s mol
A B C
n :n :n
2 : 3 : 5.Thủy phân hoàn toàn X thu được 60 gam Glyxin ; 80,1gam Alanin
117 gam Valin.Biết s liên kết peptit trong C,B,A theo th t to nên 1 cp s cng có tng là 6.
Giá tr ca m là :
A.226,5 B.262,5 C.256,2 D.252,2
Để làm bài này nh xin đưa ra một k thuật mang tên “Liên hoàn kế”.Với mục đích cuối cùng
dn (ghép) nhiu peptit thành 1 peptit tng hp.
Kế th nht là : Kéo dài mch peptit.
Ti sao phi làm vậy ?Làm như vậy để s mol 1 mt ch bng vi s mol peptit tng hp.
Cn chú ý? Khi kéoi mch ra n ln t ta phi b đi (n – 1)H
2
O.
Kế th 2 là : Tính s mol peptit tng hp da vào tng s mol mt ch.
Kế th 3 là : Dùng BTKL kết hp vn dng linh hot s mol H
2
O.
Ta s x bài toán trên như sau :
Kế th nht là : Kéo dài mch peptit.
Ta có :
Kéo dài
2
Kéo dài Ghép
22
n
Kéo dài
2
A : 2a a A A aH O
B :3a a B B B 2aH O a X 9aH O
C :5a a C C C C C 4aH O
Kế th 2 là : Tính s mol peptit tng hp da vào tng s mol mt xích.
Ta có :
X
Gly :0,8(mol)
Ala :0,9(mol) n 2,7 a 0,1(mol) n 27
Val:1(mol)
Kế th 3 là : Dùng BTKL kết hp vn dng linh hot s mol H
2
O.
BTKL
Aminoaxit
m 0,8.75 0,9.89 1.117 26.0,1.18 9.0,1.18 226,5(gam)
→Chọn A
Câu 2: Nhng nguyên t nào sau đây nguyên tố kim loi: X(Z=3); Y(Z=7); M(Z=12);
N(Z=19).
A. X;M;N. B. X;Y;N. C. X;Y; M D. Y;M;N
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 - MÔN HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 - MÔN HÓA HỌC - Người đăng: Cố Lên Tôi Ơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 - MÔN HÓA HỌC 9 10 932