Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử quốc học huế toán (1314)

Được đăng lên bởi Nol Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ
Tổ Toán

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
Môn: TOÁN; khối B – Năm học: 2013 - 2014
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3x + 2 .
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Gọi d là đường thẳng đi qua A ( 2;4 ) và có hệ số góc là k . Tìm k để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao
cho tam giác OBC cân tại O (với O là gốc tọa độ).
2
cos 2 x
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: cot x =
−
( x ∈ ») .
sin 2 x cos x
3
3
 x − 2 y = x + 4 y
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:  2
( x; y ∈ » ) .
2
13 x − 41xy + 21 y = −9
Câu 4 (1,0 điểm). Tính các giới hạn sau:
3
a) lim ( x + 4 ) sin .
x →+∞
x
3
2 x − 3. 3 x − 5 − 1
b) lim
.
x →2
x −2
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A; AB = AC = a. Gọi M là trung điểm của
cạnh AB, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABC) trùng với điểm O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam
giác BMC. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng 60o. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng
cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).
Câu 6 (1,0 điểm). Cho x ; y ; z là các số thực dương thay đổi sao cho x + y + z = 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
F = x 2 + y 2 + z 2 + 2 xyz .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD. Các đỉnh B và D lần lượt thuộc các
đường thẳng d1 : x + y − 8 = 0 và d2 : x − 2 y + 3 = 0 . Đường thẳng AC có phương trình là x + 7 y − 31 = 0 . Tìm tọa độ
các đỉnh của hình thoi ABCD biết diện tích hình thoi ABCD bằng 75 và điểm A có hoành độ âm.
log5 3 9 x −1 + 7

Câu 8a (1,0 điểm). Cho a = 5
8
triển Niu-tơn của ( a + b ) là 224.

và b

− 1 log5 3x−1 +1
=5 5

(

) . Tìm các số thực x biết rằng số hạng chứa a3 trong khai
2

2

Câu 9a (1,0 điểm). Tìm các số thực m để bất phương trình 4 x −2 x + m.2 x −2 x +1 + m ≤ 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ [0;2 ] .
A. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có C ( 4;3) ; đường phân giác trong và
đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác lần lượt có phương trình là x + 2 y − 5 = 0 và 4 x + 13 y − 10 = 0 . Viết
phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác ABC.
1
2
2012
2013
Câu 8b (1,0 điểm). Chứng minh rằng: 12 C2013
+ 2 2 C2013
+ ... + 2012 2 C2013...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUC HC – HU ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN 1
T Toán Môn: TOÁN; khi B – Năm hc: 2013 - 2014
Thi gian: 180 phút (không k thi gian phát đề)
---------------------------------
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
3
3 2= +y x x .
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s đã cho.
b) Gi dđường thng đi qua
( )
2;4A và có h s góc là k . Tìm k để d ct (C) ti ba đim phân bit A, B, C sao
cho tam giác OBC cân ti O (vi O là gc ta độ).
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình:
2 cos 2
cot
sin 2 cos
=
x
x
x x
( )
x .
Câu 3 (1,0 đim). Gii h phương trình:
3 3
2 2
2 4
13 41 21 9
= +
+ = −
x y x y
x xy y
( )
;x y .
Câu 4 (1,0 đim). Tính các gii hn sau:
a)
( )
3
lim 4 sin
x
x
x
+
+ .
b)
3
2
2 3. 3 5 1
lim
2
x
x x
x
.
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABCđáy ABC là tam giác vuông ti A; AB = AC = a. Gi M là trung đim ca
cnh AB, hình chiếu vuông góc ca đỉnh S lên mt phng (ABC) trùng vi đim O là tâm đường tròn ngoi tiếp tam
giác BMC. Góc gia đường thng SB và mt phng (ABC) bng 60
o
. Tính theo a th tích khi chóp S.ABC và khong
cách t đim C đến mt phng (SAB).
Câu 6 (1,0 đim). Cho x ; y ; z là các s thc dương thay đổi sao cho 2x y z+ + = . Tìm giá tr nh nht ca biu thc:
2 2 2
2F x y z xyz= + + + .
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn ( phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7a (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình thoi ABCD. Các đỉnh BD ln lượt thuc các
đường thng
1
: 8 0d x y+ =
2
: 2 3 0d x y + = . Đường thng AC có phương trình là 7 31 0+ =x y . Tìm ta độ
các đỉnh ca hình thoi ABCD biết din tích hình thoi ABCD bng 75 và đim A có hoành độ âm.
Câu 8a (1,0 đim). Cho
3
1
5
log 9 7
5
x
a
+
=
( )
1
5
1
log 3 1
5
5
x
b
+
= . Tìm các s thc x biết rng s hng cha
3
a trong khai
trin Niu-tơn ca
( )
8
a b+ là 224.
Câu 9a (1,0 đim). Tìm các s thc m để bt phương trình
2 2
2 2 1
4 .2 0
x x x x
m m
+
+ + nghim đúng vi mi
[ ]
0;2x .
A. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7b (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho tam giác ABC
( )
4;3C ; đường phân giác trong và
đường trung tuyến k t đỉnh A ca tam giác ln lượt có phương trình là 2 5 0x y+ = 4 13 10 0x y+ = . Viết
phương trình các đường thng cha các cnh ca tam giác ABC.
Câu 8b (1,0 đim). Chng minh rng:
2 1 2 2 2 2012 2 2013 2011
2013 2013 2013 2013
1 2 ... 2012 2013 2013 2014 2C C C C+ + + + = × × .
Câu 9b (1,0 đim). Tìm các s thc m để phương trình
2
2 9m x x m+ = + đúng mt nghim thc.
-------------HT-------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:…………………………………………..S báo danh:…………
Đề thi thử quốc học huế toán (1314) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử quốc học huế toán (1314) - Người đăng: Nol Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử quốc học huế toán (1314) 9 10 793