Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT quốc gia lần 2 môn Sinh học 12 (2014-2015)

Được đăng lên bởi Ngoc Tai Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: SINH HỌC - 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh :........................................................... Số báo danh : ..................
Câu 1: Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn
so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi
được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con có
mắt lồi, màu trắng là
A. 65.
B. 57.
C. 195.
D. 260.
Câu 2: Trong trường hợp các gen phân li độc lập. Phép lai giữa các cây F1 có kiểu gen AaBbDd với
nhau. Tính theo lí thuyết tỷ lệ kiểu gen mang ít nhất một alen trội ở F2 là
A. 9/64.
B. 27/64.
C. 63/64.
D. 35/64.
Câu 3: Ở người bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn a nằm trên NST thường qui định, bệnh mù màu do gen lặn
m nằm trên vùng không tương đồng của NST X. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường, phía vợ có
anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh, phía chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh, còn những người khác
đều không bị 2 bệnh trên. Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh con đầu lòng là con gái và không bị 2 bệnh
trên là bao nhiêu?
A. 11/12.
B. 7/16.
C. 5/12.
D. 35/96.
Câu 4: Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a quy định
hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được tổng số 10000 hạt.
Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 6400 hạt nảy mầm. Trong số các hạt nảy
mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lí thuyết là
A. 36%.
B. 48%.
C. 16%.
D. 25%.
Câu 5: Tập hợp nào sau đây không phải là quần thể?
(1) Một đàn sói sống trong rừng.
(2) Một lồng gà bán ngoài chợ.
(3) Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao. (4) Một đàn gà nuôi.
(5) Một rừng cây.
Phương án đúng là
A. (2), (3), (5).
B. (2), (5).
C. (1), (2), (4).
D. (2), (3), (4).
Câu 6: Cho cây hoa trắng lai phân tích, đời con (Fb) có 25% cây hoa đỏ; 50% cây hoa trắng; 25% cây
hoa vàng. Nếu tiếp tục cho tât cả các cây hoa trắng ở đời con (Fb) tự thụ phấn thì tỉ lệ cây hoa trắng ở đời
tiếp theo là bao nhiêu?
A. 37,5%
B. 75%
C. 25%
D. 56.25%
Câu 7: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về NST giới tính ở động vật?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.
(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen ...
Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: SINH HỌC - 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh :........................................................... Số báo danh : ..................
Mã đề thi 132
Câu 1: một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn
so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi
được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 thể con sống sót. Số thể con
mắt lồi, màu trắng là
A. 65. B. 57. C. 195. D. 260.
Câu 2: Trong trường hợp các gen phân li độc lập. Phép lai giữa các cây F1 có kiểu gen AaBbDd với
nhau. Tính theo lí thuyết tỷ lệ kiểu gen mang ít nhất một alen trội ở F2 là
A. 9/64. B. 27/64. C. 63/64. D. 35/64.
Câu 3: Ở người bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn a nằm trên NST thường qui định, bệnh mù màu do gen lặn
m nằm trên vùng không tương đồng của NST X. Một cặp vợ chồng kiểu hình bình thường, phía vợ có
anh trai bị màu, em gái bị điếc bẩm sinh, phía chồng mẹ bị điếc bẩm sinh, còn những người khác
đều không bị 2 bệnh trên. Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh con đầu lòng là con gái không bị 2 bệnh
trên là bao nhiêu?
A. 11/12. B. 7/16. C. 5/12. D. 35/96.
Câu 4: một loài thực vật, gen A quy định hạt có khả ng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a quy định
hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được tổng số 10000 hạt.
Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy 6400 hạt nảy mầm. Trong số các hạt nảy
mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lí thuyết là
A. 36%. B. 48%. C. 16%. D. 25%.
Câu 5: Tập hợp nào sau đây không phải là quần thể?
(1) Một đàn sói sống trong rừng. (2) Một lồng gà bán ngoài chợ.
(3) Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao. (4) Một đàn gà nuôi. (5) Một rừng cây.
Phương án đúng là
A. (2), (3), (5). B. (2), (5). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).
Câu 6: Cho y hoa trắng lai phân tích, đời con (Fb) 25% y hoa đỏ; 50% cây hoa trắng; 25% y
hoa vàng. Nếu tiếp tục cho tât cả các cây hoa trắng ở đời con (Fb) tự thụ phấn thì tỉ lệ cây hoa trắng ở đời
tiếp theo là bao nhiêu?
A. 37,5% B. 75% C. 25% D. 56.25%
Câu 7: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về NST giới tính ở động vật?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.
(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
(3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.
(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 8: Gen I có 5 alen, gen II có 2 alen c 2 gen nàyng nm trên NST giinh X (kng có alenơngng
nm trên Y) gen III nằm trên NST gii tính Y (không có alen tương ng trên X) có 3 alen. S loại kiu gen ti đa
đưc to ra trong quần th là:
A. 195 B. 2485 C. 125 D. 85
Câu 9: Khi lai chua quả màu đỏ, dạng tròn với chua quả màu vàng, dạng bầu dục F1 thu được
100% quả màu đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 tổng số 150 y, trong đó 99 cây quả
màu đỏ, dạng tròn. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không đột biến xảy ra, mọi diễn biến
của quá trình sinh giao tử đực và cái giống nhau. Tần số hoán vị gen là
A. 15%. B. 20%. C. 30%. D. 10%.
Câu 10: Quần thể nào sau đây trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,81 Aa : 0,01aa : 0,18AA. B. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.
C. 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA. D. 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA.
Câu 11: Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa y quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F
1
gồm
toàn y quả dẹt. Cho cây F
1
lai với y đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân
li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây F
1
tự thụ phấn thu được F
2
. Cho tất
Đề thi thử THPT quốc gia lần 2 môn Sinh học 12 (2014-2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử THPT quốc gia lần 2 môn Sinh học 12 (2014-2015) - Người đăng: Ngoc Tai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi thử THPT quốc gia lần 2 môn Sinh học 12 (2014-2015) 9 10 918