Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 - CLB GSHH - ĐH Ngoại Thương (Lần 1)

Được đăng lên bởi hurataba
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 - CLB GSHH - ĐH
Ngoại Thương (Lần 1)
Câu 1: Thổi hỗn hợp khí CO và H2 qua m gam hỗn hợp X g ồ m Fe2O3 ,CuO và Fe3O4
có tỉ lệ mol 1:2:3. Sau phản ứng thu được 142,8 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dd HNO3 loãng dư thu
được 0,55 mol khí NO (spkdn) và dung dịch Z.Cô cạn Z thu được
P gam chất rắn khan. Giá trị của P gần nhất với:
A.511
B.412
C. 455
D.600
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Zn và Al có tỷ lệ mol 1:1 trong dung dịch
HNO3 loãng dư thu được dung dịch B và 4,48 lít khí N2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau
phản
ứng thu được (m + 181,6) gam muối. Giá trị của m gần nhất với:
A. 60 gam
B. 51 gam
C. 100 gam
D. 140 gam
Câu 3 : Đốt cháy hoàn toàn X gam hỗn hợp A chứa nhiều ancol no thu được 0,8 mol
CO2 và 1,1 mol H2O.Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của X lần lượt là Y, Z.Tổng của YZ có giá trị
:

A.41,2 gam
B.16,6
C.26,4
D.Đáp án khác
Câu 4: Dãy gồm các ion X , Y và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:
A. Na+, Cl-, Ar.

B. Li+, F-, Ne.
C. Na+, F-, Ne.
D. K+, Cl-, Ar.
Câu 5: Tổng số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố Fe là :
A.26
B.52
C.56
D.86
Câu 6: Trong bình kín dung tích 10,6 lít chứa khí CO và một lượng hỗn hợp A gồm
Fe3O4 và FeCO3 ở 28,60C áp suất trong bình là 1,4 atm (thể tích chất rắn coi như không đáng kể). Nung nóng bình ở nhiệt độ cao để
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp sau phản ứng có tỉ khối so với H2 là 20,5. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A trong dung dịch HNO3 loãng,
thu được 0,896 lít hỗn hợp khí gồm NO và CO2 ở 00C và 1,5 atm. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M để hòa tan hết hỗn hợp A gần nhất với :

A.1,5 lít
B.2 lít
C.2,5 lít
D.3 lít
Câu 7 : Đốt cháy hoàn toàn a mol anđêhit đơn chức X thì thu được 3a mol CO2.Cho 0,1
mol
X tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư thì thu được tối đa m gam kết tủa.Giá trị của
m có
thể gần nhất với :
A.21
B.31
C.41
D.51
Câu 8: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.
(2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.
(4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(7) Cho FeS vào dung dịch HCl.
(8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
(9) Cho Cr vào dung dịch KOH
(10) Nung NaCl ở nhiệt độ cao.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:
A. 8.
B. Đáp án khác.
C. 7.
D. 9.
Câu 9 : Cho các phát biểu sau :
(1) Tinh...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 - CLB GSHH - ĐH
Ngoại Thương (Lần 1)
Câu 1: Thổi hỗn hợp khí CO và H2 qua m gam hỗn hợp X g ồ m Fe2O3 ,CuO và Fe3O4
có tỉ lệ mol 1:2:3. Sau phản ứng thu được 142,8 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dd HNO3 loãng dư thu
được 0,55 mol khí NO (spkdn) và dung dịch Z.Cô cạn Z thu được P gam chất rắn khan. Giá trị của P gần nhất với:
A.511
B.412
C. 455
D.600
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Zn và Al có tỷ lệ mol 1:1 trong dung dịch
HNO3 loãng dư thu được dung dịch B và 4,48 lít khí N2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau
phản
ứng thu được (m + 181,6) gam muối. Giá trị của m gần nhất với:
A. 60 gam
B. 51 gam
C. 100 gam
D. 140 gam
Câu 3 : Đốt cháy hoàn toàn X gam hỗn hợp A chứa nhiều ancol no thu được 0,8 mol
CO2 và 1,1 mol H2O.Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của X lần lượt Y, Z.Tổng của YZ có giá trị
:
A.41,2 gam
B.16,6
C.26,4
D.Đáp án khác
Câu 4: Dãy gồm các ion X , Y và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
là:
A. Na+, Cl-, Ar.
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 - CLB GSHH - ĐH Ngoại Thương (Lần 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 - CLB GSHH - ĐH Ngoại Thương (Lần 1) - Người đăng: hurataba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 - CLB GSHH - ĐH Ngoại Thương (Lần 1) 9 10 671