Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học2015

Được đăng lên bởi vangbongmotthoi94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện đề thi thử hàng tuần

HOCMAI.VN
ĐỀ THI THỬ SỐ 11

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học2015

ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:………………………………………………
Số báo danh:………………………………………………….
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag=108; Ba = 137.
1. Tính khử của các kim loại : Al, Mg, Fe, Cu, Ag, Zn được xếp tăng dần theo dãy :
A. Al < Mg < Fe < Zn < Cu < Ag.
B. Ag < Cu < Fe < Zn < Al < Mg.
C. Cu < Ag < Fe < Al < Zn < Mg.
D. Mg < Al < Zn < Fe < Cu < Ag.
2. Cho CO dư phản ứng với hỗn hợp gồm : MgO, Al2O3, Fe3O4, CuO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng
chất rắn thu được gồm :
A. MgO, Al2O3, FeO, Cu. B. MgO, Al2O3, Fe, Cu. C. MgO, Al, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe,
Cu.
3. Cho hỗn hợp 18,4g bột sắt và đồng vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3, sau khi phản ứng hoàn
toàn thu được 49,6g hai kim loại. Vậy khối lượng sắt và đồng trong hỗn hợp đầu lần lượt là :
A. 5,6 g và 12,8 g.
B. 5,6 g và 9,6 g.
C. 11,2 g và 3,2 g. D. 11,2 g và 6,4 g.
4. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7g Al và 11,2g Fe vào dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. Khối lượng chất rắn A là :
A. 67,6 g
B. 70,4 g
C. 64,8 g
D. 67,5 g
5. Các kim loại trong dãy nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, nguội ?
B. Zn, Be, Ba, Al.
B. Zn, Al, Cr, Be
C. Li, Be, Fe, Ca
D. Mg, Zn, Na, Pb.
6. Cho dung dịch chứa 0,05 mol FeSO4 phản ứng với dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng lọc lấy kết
tủa rồi đem nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được
sau khi nung là :
A. 4,00 gam.
B. 5,35 gam.
C. 4,50 gam.
D. 3,60 gam.
7. Phương pháp nào sau đây không thể loại bỏ đồng thời cả độ cứng tạm thời lẫn độ cứng vĩnh cửu
của nước
A. Chưng cất
B. Dùng Na2CO3
C. Dùng Na3PO4 D. Dùng HCl trước và Na2SO4
sau
8. Nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của các kim loại PNC nhóm II (nhóm IIA) không tuân
theo một quy luật nhất định là do các kim loại kiềm thổ :
A. có kiểu mạng tinh thể khác nhau.
B. có bán kính nguyên tử khác nhau.
C. có năng lượng ion hóa khác nhau.
D. tính khử khác nhau
9. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ?
A. Làm hao tổn chất giặt rửa tổng hợp.
B. Làm giảm mùi vị thực phẩm.
C. Làm giảm độ an toàn các nồi hơi.
D. Làm tắc các ống dẫn nước trong các động cơ hơi
nước .
10. Cho 4,5 gam kim loại X tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu được ...
Luyện đề thi thử hàng tuần
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học2015
HOCMAI.VN
ĐỀ THI THỬ SỐ 11
ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:………………………………………………
S báo danh:………………………………………………….
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag=108; Ba = 137.
1. Tính khử của các kim loại : Al, Mg, Fe, Cu, Ag, Zn được xếp tăng dần theo dãy :
A. Al < Mg < Fe < Zn < Cu < Ag. B. Ag < Cu < Fe < Zn < Al < Mg.
C. Cu < Ag < Fe < Al < Zn < Mg. D. Mg < Al < Zn < Fe < Cu < Ag.
2. Cho CO phản ứng với hỗn hợp gồm : MgO, Al
2
O
3
, Fe
3
O
4
, CuO nhiệt độ cao. Sau phản ứng
chất rắn thu được gồm :
A. MgO, Al
2
O
3
, FeO, Cu. B. MgO, Al
2
O
3
, Fe, Cu. C. MgO, Al, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe,
Cu.
3. Cho hỗn hợp 18,4g bột sắt đồng vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO
3
, sau khi phản ứng hoàn
toàn thu được 49,6g hai kim loại. Vậy khối lượng sắt và đồng trong hỗn hợp đầu lần lượt là :
A. 5,6 g và 12,8 g. B. 5,6 g và 9,6 g. C. 11,2 g và 3,2 g. D. 11,2 g và 6,4 g.
4. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7g Al 11,2g Fe vào dung dịch chứa 0,6 mol AgNO
3
. Sau khi phản ứng
xảy ra hn toàn được cht rn A. Khi lượng cht rn A :
A. 67,6 g B. 70,4 g C. 64,8 g D. 67,5 g
5. Các kim loại trong dãy nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, nguội ?
B. Zn, Be, Ba, Al. B. Zn, Al, Cr, Be C. Li, Be, Fe, Ca D. Mg, Zn, Na, Pb.
6. Cho dung dịch chứa 0,05 mol FeSO
4
phản ứng với dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng lọc lấy kết
tủa rồi đem nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được
sau khi nung là :
A. 4,00 gam. B. 5,35 gam. C. 4,50 gam. D. 3,60 gam.
7. Phương pháp nào sau đây không thể loại bỏ đồng thời cả độ cứng tạm thời lẫn độ cứng vĩnh cửu
của nước
A. Chưng cất B. Dùng Na
2
CO
3
C. Dùng Na
3
PO
4
D. Dùng HCl trước và Na
2
SO
4
sau
8. Nhiệt độ nóng chảy khối lượng riêng của các kim loại PNC nhóm II (nhóm IIA) không tuân
theo một quy luật nhất định là do các kim loại kiềm thổ :
A. có kiểu mạng tinh thể khác nhau. B. có bán kính nguyên tử khác nhau.
C. có năng lượng ion hóa khác nhau. D. tính khử khác nhau
9. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ?
A. Làm hao tổn chất giặt rửa tổng hợp. B. Làm giảm mùi vị thực phẩm.
C. Làm giảm độ an toàn các nồi hơi. D. Làm tắc các ống dẫn nước trong các động hơi
nước .
10. Cho 4,5 gam kim loại X tác dụng hết với dung dịch HNO
3
, thu được 0,0625 mol khí N
2
O (sản
phẩm khử duy nhất). Vậy X là
A. Zn B. Fe C. Al D. Mg
11. Hỗn hợp nào sau đây không tan hết trong nước nhưng tan hoàn toàn trong nước có hòa tan CO
2
A. MgSO
3
, BaCO
3
, CaO B. MgCO
3
, CaCO
3
, Al(OH)
3
C. Al
2
O
3
, CaCO
3
, CaO D. CaSO
4
, Ca(OH)
2
, MgCO
3
12. Tùy theo nhiệt độ, đơn chất lưu huỳnh có thể tồn tại ở dạng nào sau đây ?
A. Chỉ có S và S
8
B. Chỉ có S
2
và S
8
C. Chỉ có S
8
và S
n
D. Cả 4 dạng : S ; S
2
; S
8
;
S
n
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học2015 - Trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học2015 - Người đăng: vangbongmotthoi94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học2015 9 10 518