Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử toán 2015

Được đăng lên bởi Hải Cường
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT NGHI SƠN - THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015

TỔ: TỰ NHIÊN I

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài : 180 phút

Câu 1 ( 4 điểm) Cho hàm số: y = 2 x 3 − 3 x 2 + 1 (C )
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C).
b.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến đó có hệ số góc nhỏ nhất.
Câu 2 ( 2 điểm) Giải phương trình sau : cos 2x + cos x ( 2 tan 2 x − 1) = 2
Câu 3 ( 2 điểm) Giải bất phương trình sau: 2 log 2 (2 x − 1) + log 1 (3 x + 1) ≤ 3 .
2
10

 1

Câu 4 ( 2 điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa x 6 trong khai triển nhị thức  3 − 3x 2  .
 x


Câu 5 ( 2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh bằng a, Góc ∠DAB = 1200
0

.Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa (SBC) và mặt đáy bằng 60 . Tính thể
tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ A đến (SBC).
Câu 6( 2 điểm) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) lần lượt
x −1 y + 2 z −1
=
=
, ( P ) 2 x + y + z + 2 = 0 . Tìm A là giao điểm của (d) và (P), viết
có phương trình là (d )
−1
1
2
phương trình đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của (d ) trên mặt phẳng (P).
Câu 7 ( 2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa trung
tuyến kẻ từ A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình 3 x + 5 y − 8 = 0, x − y − 4 = 0 . Đường thẳng qua A
vuông góc với BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là D (4; −2) . Viết phương trình
các đường thẳng AB,AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3.
3
2
2 y + 12 y + 25 y + 18 = (2 x + 9) x + 4
.
Câu 8 ( 2 điểm) Giải hệ phương trình sau: 
2
2
 3x + 1 + 3x − 14 x − 8 = 6 − 4 y − y

Câu 9 ( 2 điểm) Cho

1
≤ x ≤ 1; y, z ≥ 1 sao cho xyz = 1 . Tìm gía trị nhỏ nhất của biểu thức:
4
P=

1
1
1
+
+
.
1+ x 1+ y 1+ z

……………………..Hết……………………….
Ghi chú: - Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


TRƯỜNG THPT NGHI SƠN

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015

Câu
1

Nội dung cần đạt

Ý
a
b

Điểm

Giám khảo tự làm đáp án
1
3
3
y ' = 6 x 2 − 6 x = 6( x − ) 2 − ≥ −
2
2
2

2
1

Tiếp tuyến có hệ số góc Min bằng −

3
1
1
khi x = ⇒ y =
2
2
2

3
1 1
3
5
Pttt : y = −  x −  + = − x +
2
2 2
2
4

2

0.5

0.5

(

)

Giải phương trình : cos 2x + cos x 2 tan x − 1 = 2 (1)
2

2

Điều kiện : cos x ≠ 0

2sin 2 x
(1) ⇔ cos 2 x +
− cos x = 2
cos x
2 sin 2 x
⇔
− cos x = 2 − cos 2 x = 1 + 2 sin 2 x
cos x
 1

⇔ 2sin 2 x 
− 1 = 1 + cos x
 cos x 
...
TRƯỜNG THPT NGHI SƠN - THANH HÓA ĐỀ THI TH THPT QUC GIA 2015
T
: T NHIÊN I MÔN THI: TOÁN
Thi gian làm bài : 180 phút
Câu 1 ( 4
đim) Cho hàm s:
3 2
2 3 1 ( )y x x C= +
a. Kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s (C).
b.Viết phương trình tiếp tuyến ca đồ th (C) biết tiếp tuyến đó có h s góc nh nht.
Câu 2 ( 2 đim) Gii phương trình sau :
( )
2
cos 2x cos x 2tan x 1 2+ =
Câu 3 ( 2 đim) Gii bt phương trình sau:
2
1
2
2log (2 1) log (3 1) 3x x + + .
Câu 4 ( 2 đim) Tìm h s ca s hng cha
6
x
trong khai trin nh thc
10
2
3
1
3x
x
.
Câu 5 ( 2 đim) Cho hình chóp S.ABCDđáy ABCD là hình thoi tâm O cnh bng a, Góc
0
120DAB =
.Hai mt phng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc vi đáy. Góc gia (SBC) và mt đáy bng
0
60
. Tính th
tích khi chóp S.ABCD và khong cách t A đến (SBC).
Câu 6( 2 đim) Trong không gian vi h trc ta độ Oxyz, cho đường thng (d) và mt phng (P) ln lượt
có phương trình là
1 2 1
( ) ,( ) 2 2 0
1 2 1
x y z
d P x y z
+
= = + + + =
. Tìm A là giao đim ca (d) và (P), viết
phương trình đường thng (d’) là hình chiếu vuông góc ca (d ) trên mt phng (P).
Câu 7 ( 2
đim) Trong mt phng vi h trc ta độ Oxy, cho tam giác nhn ABC. Đường thng cha trung
tuy
ến k t Ađường thng BC ln lượt có phương trình
3 5 8 0,x y+ = 4 0x y =
. Đường thng qua A
vuông góc vi BC ct đường tròn ngoi tiếp tam giác ABC ti đim th hai
(4; 2)D
. Viết phương trình
các đường thng AB,AC; biết rng hoành độ ca đim B không ln hơn 3.
Câu 8 ( 2
đim) Gii h phương trình sau:
3 2
2 2
2 12 25 18 (2 9) 4
3 1 3 14 8 6 4
y y y x x
x x x y y
+ + + = + +
+ + =
.
Câu 9 ( 2 đim) Cho
1
1; , 1
4
x y z
sao cho
1
xyz
=
. Tìm gía tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c:
1 1 1
1 1 1
P
x y z
= + +
+ + +
.
……………………..Hết……………………….
Ghi chú: - Thí sinh không s
dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
www.VNMATH.com
Đề thi thử toán 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử toán 2015 - Người đăng: Hải Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử toán 2015 9 10 896