Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔM: VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1

Được đăng lên bởi khoaimon96
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Th.S Nguyễn Vũ Bình
Tel: 0986338189

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015
MÔM: VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
HỌ VÀ TÊN:...................................................................... Lớp: Luyện thi số 1
Câu 1: Vật dao động: x = 4cos(5t +


) cm. Quãng đường mà vật đi được sau thời gian t = 2,15s kể từ lúc t = 0 là
2

A. 55,17 cm. B. 85,17 cm. C. 65,17 cm. D. 75,17 cm.
Câu 2: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:
A. Vận tốc luôn trễ pha  /2 so với gia tốc.
B. Gia tốc sớm pha  so với li độ.
C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau.
D. Vận tốc luôn sớm pha  /2 so với li độ.
Câu 3: Một vật nhỏ, khối lượng 100g, được treo vào một lò xo có độ cứng 40N/m. Ban đầu giữ vật ở vị trí sao cho lò xo giãn

một đoạn 5cm rồi thả nhẹ. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian t  s bằng bao nhiêu?
30
A. 30,5cm/s
B. 106cm/s
C. 82,7m/s
D. 47,7m/s
Câu 4: Một chất điểm có khối lượng 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN  8cm với tần số 5Hz. Khi t 0 chất điểm qua
vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy π2 10. Ở thời điểm t  1/12s, lực gây ra chuyển động của chất điểm có độ lớn là:
A. 10N
B. 3 N
C. 1N
D.10 3 N.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x 1 = 4cm thì vận tốc v1  40 3 cm / s ;khi vật có li độ x2  4 2cm thì vận
tốc v2  40 2 cm / s ;  2 10 . Động năng biến thiên với chu kỳ
A. 0,1 s
B. 0,8 s
C. 0,2 s
D. 0,4 s
Câu 6: Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k và một vật nhỏ có khối lượng m = 100g, được treo thẳng đứng vào
một giá cố định. Tại vị trí cân bằng O của vật, lò xo giãn 2,5cm. Kéo vật dọc theo trục của lò xo xuống dưới cách O một đoạn
2cm rồi truyền cho nó vận tốc 40 3 cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chọn trục toạ độ Ox theo phương thẳng
đứng, gốc tại O, chiều dương hướng lên trên; gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Lấy g = 10 m/s 2. Viết phương trình dao
động của vật nặng.
A. x = 5cos(20t +

2
2
2
2
) (cm). B. x = 5cos(20t ) (cm). C. x = 4cos(20t ) (cm). D. x = 4cos(20t +
) (cm).
3
3
3
3

Câu 7: Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến
A. sự giải phóng một electron tự do.
B. sự giải phóng một electron liên kết.
C. sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.
D. sự phát ra một phôtôn khác.
Câu 8: Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.
A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.
B. Cả hai trường hợp phát quang đề...
GV: Th.S Nguyễn Vũ Bình
Tel: 0986338189
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015
MÔM: VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
HỌ VÀ TÊN:...................................................................... Lớp: Luyện thi số 1
Câu 1: Vật dao động: x = 4cos(5t +
2
) cm. Quãng đường mà vật đi được sau thời gian t = 2,15s kể từ lúc t = 0 là
A. 55,17 cm. B. 85,17 cm. C. 65,17 cm. D. 75,17 cm.
Câu 2: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:
A. Vận tốc luôn trễ pha
/2 so với gia tốc. B. Gia tốc sớm pha
so với li độ.
C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau. D. Vận tốc luôn sớm pha
/2 so với li độ.
Câu 3: Một vật nhỏ, khối lượng 100g, được treo vào một xo độ cứng 40N/m. Ban đầu giữ vật vị trí sao cho xo giãn
một đoạn 5cm rồi thả nhẹ. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian
st
30
bằng bao nhiêu?
A. 30,5cm/s B. 106cm/s C. 82,7m/s D. 47,7m/s
Câu 4: Một chất điểm có khối lượng 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN 8cm với tần số 5Hz. Khi t 0 chất điểm qua
vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy π
2
10. Ở thời điểm t 1/12s, lực gây ra chuyển động của chất điểm có độ lớn là:
A. 10N B.
3
N C. 1N D.10
3
N.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà, khi vậtli độ x
1
= 4cm thì vận tốc
1
40 3 /v cm s
;khi vật li độ
2
4 2x cm
thì vận
tốc
2
40 2 /v cm s
;
10
2
. Động năng biến thiên với chu kỳ
A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. 0,4 s
Câu 6: Một con lắc xo gồm một xo nhẹ độ cứng k một vật nhỏ khối lượng m = 100g, được treo thẳng đứng vào
một giá cố định. Tại vị trí cân bằng O của vật, xo giãn 2,5cm. Kéo vật dọc theo trục của xo xuống dưới cách O một đoạn
2cm rồi truyền cho vận tốc 40
3
cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chọn trục toạ độ Ox theo phương thẳng
đứng, gốc tại O, chiều dương hướng lên trên; gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động. Lấy g = 10 m/s
2
. Viết phương trình dao
động của vật nặng.
A. x = 5cos(20t +
) (cm). B. x = 5cos(20t -
) (cm). C. x = 4cos(20t -
) (cm). D. x = 4cos(20t +
) (cm).
Câu 7: Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến
A. sự giải phóng một electron tự do. B. sự giải phóng một electron liên kết.
C. sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống. D. sự phát ra một phôtôn khác.
Câu 8: Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.
A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.
B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.
C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.
D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.
Câu 9: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ
tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ U
0
. Khi hiệu điện thế giữa hai bản t
0
2
U
thì cường độ dòng điện trong
mạch có độ lớn bằng
A.
0
3
2
U
L
C
. B.
0
5
2
U
C
L
. C.
0
5
2
U
L
C
. D.
0
3
2
U
C
L
.
Câu 10: Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, R là một biến trở. Khi
0
R R
thì hệ số công suất của mạch là
3
2
. Điều chỉnh
R thì thấy có hai giá trị
1
40R
1
90R
thì mạch có cùng công suất tiêu thụ. Giá trị của
0
R
là:
A.
65
. B.
60
. C.
98,5
. D.
60 3
.
Câu 11: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại
hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0,
1,
2,..) có giá trị là
A. d
2
- d
1
= k B. d
2
- d
1
= (2k + 1)
2
C. d
2
- d
1
= k
2
D. d
2
- d
1
= (2k + 1)
4
GV: Th.S Nguyễn Vũ Bình – Tel: 0986338189
1
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔM: VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔM: VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1 - Người đăng: khoaimon96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔM: VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1 9 10 750