Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa

Được đăng lên bởi oloxa900
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Mã đề thi 567

Họ, tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:…………………………………..
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất: C3H7OH (X); HCOOCH3 (Y); CH3COOH (Z) là
A. (X), (Y), (Z).
B. (Z), (X), (Y).
C. (Y), (X), (Z).
D. (Y), (Z), (X).
Câu 2. Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) Ag + H+ 
→ Ag+ + H2
(2) Zn + Cu2+ 
→ Zn2+ + Cu
Những trường hợp có xảy ra phản ứng là
A. (1), (2).
B. (3), (4).

(3) Cu + Ag+ 
→ Cu2+ + Ag
(4) Cu + Fe2+ 
→ Cu2+ + Fe
C. (1), (3).

D. (2), (3).

Câu 3. Để phân biệt các dung dịch gồm C 2H5OH, C6H12O6 (glucozơ), C3H5(OH)3 và HCHO đựng trong các
lọ riêng biệt bị mất nhãn, dùng thuốc thử là
A. dung dịch AgNO3 trong NH3.
C. Na kim loại.
B. Cu(OH)2.
D. dung dịch I2.
Câu 4. Hiệu ứng nhà kính là hiệu ứng làm cho không khí của Trái Đất nóng dần lên. Khí nào sau đây là
thành phần chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính ?
A. CO2.
B. SO2.
C. O3.
D. NO2.
Câu 5. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH) 2 0,5M, sau phản ứng thu được m gam
kết tủa trắng. Giá trị của m là
A. 10.
B. 20.
C. 15.
D. 5.
Câu 6. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?
A. Dung môi hòa tan được xenlulozơ là nước nguyên chất.
B. Etyl axetat tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hiđro với nước.
C. Dung dịch alanin trong nước làm chuyển màu quỳ tím.
D. Đun nóng fructozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa Ag.
Câu 7. X là một α–amino axit có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH . Cho 13,35 gam X tác dụng vừa đủ với
dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 18,825 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. H2NCH2COOH.
C. CH3CH(NH2)COOH.
B. H2NCH2CH2COOH.
D. H2NCH2COOCH3.
Câu 8. Cation R+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử R là
A. Na.
B. F.
C. K.

D. Mg.

Câu 9. Hóa chất thích hợp dùng để làm mềm nước cứng có chứa CaCl2 và MgSO4 là
A. dung dịch NaCl.
C. dung dịch HCl.
B. dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ
D. dung dịch Na2CO3.
Câu 10. Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ?
A. Fe2O3.
B. Fe(OH)3.
C. FeCl2.

D. Fe(NO3)3.
Trang 1/4 – Mã đề thi 567

CâuA.11.16,2
Đungam.
nóng dung dịch chứa
B. 27
32,4
gam
...
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: HÓA HỌC
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Mã đề thi 567
Họ, tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:…………………………………..
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất: C
3
H
7
OH (X); HCOOCH
3
(Y); CH
3
COOH (Z) là
A. (X), (Y), (Z). B. (Z), (X), (Y). C. (Y), (X), (Z). D. (Y), (Z), (X).
Câu 2. Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) Ag + H
+

Ag
+
+ H
2
(2) Zn + Cu
2+

Zn
2+
+ Cu
(3) Cu + Ag
+

Cu
2+
+ Ag
(4) Cu + Fe
2+

Cu
2+
+ Fe
Những trường hợp có xảy ra phản ứng là
A. (1), (2). B. (3), (4). C. (1), (3). D. (2), (3).
Câu 3. Để phân biệt các dung dịch gồm C
2
H
5
OH, C
6
H
12
O
6
(glucozơ), C
3
H
5
(OH)
3
HCHO đựng trong các
lọ riêng biệt bị mất nhãn, dùng thuốc thử là
A. dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
B. Cu(OH)
2
.
C. Na kim loại.
D. dung dịch I
2
.
Câu 4. Hiệu ứng nhà kính hiệu ứng làm cho không khí của Trái Đất nóng dần lên. Khí nào sau đây
thành phần chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính ?
A. CO
2
. B. SO
2
. C. O
3
. D. NO
2
.
Câu 5. Dẫn 4,48 lít khí CO
2
(ở đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)
2
0,5M, sau phản ứng thu được m gam
kết tủa trắng. Giá trị của m là
A. 10. B. 20. C. 15. D. 5.
Câu 6. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?
A. Dung môi hòa tan được xenlulozơ là nước nguyên chất.
B. Etyl axetat tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hiđro với nước.
C. Dung dịch alanin trong nước làm chuyển màu quỳ tím.
D. Đun nóng fructozơ với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được kết tủa Ag.
Câu 7. X là một α–amino axit có 1 nhóm –NH
2
1 nhóm –COOH . Cho 13,35 gam X tác dụng vừa đủ với
dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 18,825 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. H
2
NCH
2
COOH.
B. H
2
NCH
2
CH
2
COOH.
C. CH
3
CH(NH
2
)COOH.
D. H
2
NCH
2
COOCH
3
.
Câu 8. Cation R
+
có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s
2
2p
6
. Nguyên tử R là
A. Na. B. F. C. K. D. Mg.
Câu 9. Hóa chất thích hợp dùng để làm mềm nước cứng có chứa CaCl
2
và MgSO
4
A. dung dịch NaCl.
B. dung dịch Ca(OH)
2
vừa đủ
C. dung dịch HCl.
D. dung dịch Na
2
CO
3
.
Câu 10. Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ?
A. Fe
2
O
3
. B. Fe(OH)
3
. C. FeCl
2
. D. Fe(NO
3
)
3
.
Trang 1/4 – Mã đề thi 567
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa - Người đăng: oloxa900
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 9 10 417