Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013

Được đăng lên bởi thanhtrungvtt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trang 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
ĐỀ 04
Câu 1: Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần :
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH. B. CH3COOH , CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5 . D. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH.
Câu 2: Đun nóng axit axetic với rượu iso-amylic (CH3)2CH-CH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu
được iso-amyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng
với 200 gam rượu iso-amylic. Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%
A. 97,5 gam
B. 195,0 gam
C. 292,5 gam
D. 159,0 gam
Câu 3: Nhận định nào sau đây sai ?
A. Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm là phản ứng xà phòng hoá.
B. Phản ứng của glixerol với HNO3 đặc tạo ra glixerol trinitrat là phản ứng este hoá.
C. Có thể dùng chất giặt rửa tổng hợp để giặt áo quần trong nước cứng.
D. Xà phòng làm sạch vết bẩn vì có phản ứng hoá học với chất bẩn.
Câu 4: Phản ứng chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là
A. phản ứng với Cu(OH)2.
B. phản ứng tráng gương.
o
C. phản ứng với H2/Ni. t .
D. phản ứng với kim loại Na.
Câu 5: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat từ
xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) cần dùng là
A. 14,390 lít
B. 1,439 lít
C. 15,000 lít
D. 24,390 lít
Câu 6: Cho amin có cấu tạo: CH3- CH(CH3)- NH2
Tên đúng của amin là trường hợp nào sau đây:
A. Prop-1-ylamin
B. Đimetylamin
C. etylamin
D. Prop-2-ylamin
Câu 7: Cho 15g hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa
đủ với 50ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là
A. 16,825 g.
B. 20,18 g.
C. 21,123 g.
D. 18,65 g.
Câu 8: (X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Đun X với dd NaOH thu được một
hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được
chất hữu cơ (Z) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của (X) là:
A. CH3(CH2)4NO2
B. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3
C. NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2
D. H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5
Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại peptit?
A. H2NCH2COOCH2COONH4
B. CH3CONHCH2COOCH2CONH2
C. H2NCH(CH3)CONHCH2CH2COOH
D. O3NH3NCH2COCH2COOH
Câu 10: Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?
A. amilozơ
B. glicogen
C. cao su lưu hóa
D. xenlulozơ
Câu 11: Giải trùng hợp polime ( CH2 – CH(CH3) – CH(C6H5) - CH2 ) n ta sẽ được monome:
A. 2 - metyl - 3 - phenyl butan
B. 2 - metyl...
Trường THPT Phan Đăng Lưu Trang 1
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
ĐỀ 04
Câu 1: Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần :
A. CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
, CH
3
CH
2
CH
2
OH. B. CH
3
COOH , CH
3
CH
2
CH
2
OH, CH
3
COOC
2
H
5.
C. CH
3
CH
2
CH
2
OH, CH
3
COOH , CH
3
COOC
2
H
5
. D. CH
3
COOC
2
H
5
, CH
3
CH
2
CH
2
OH, CH
3
COOH.
Câu 2: Đun nóng axit axetic với rượu iso-amylic (CH
3
)
2
CH-CH
2
CH
2
OH có H
2
SO
4
đặc xúc tác thu
được iso-amyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng
với 200 gam rượu iso-amylic. Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%
A. 97,5 gam B. 195,0 gam C. 292,5 gam D. 159,0 gam
Câu 3: Nhận định nào sau đây sai ?
A. Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm là phản ứng xà phòng hoá.
B. Phản ứng của glixerol với HNO
3
đặc tạo ra glixerol trinitrat là phản ứng este hoá.
C. Có thể dùng chất giặt rửa tổng hợp để giặt áo quần trong nước cứng.
D. Xà phòng làm sạch vết bẩn vì có phản ứng hoá học với chất bẩn.
Câu 4: Phản ứng chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là
A. phản ứng với Cu(OH)
2
. B. phản ứng tráng gương.
C. phản ứng với H
2
/Ni. t
o
. D. phản ứng với kim loại Na.
Câu 5: Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy, n mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat từ
xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO
3
96% (d = 1,52 g/ml) cần dùng là
A. 14,390 lít B. 1,439 lít C. 15,000 lít D. 24,390 lít
Câu 6: Cho amin có cấu tạo: CH
3
- CH(CH
3
)- NH
2
Tên đúng của amin là trường hợp nào sau đây:
A. Prop-1-ylamin B. Đimetylamin C. etylamin D. Prop-2-ylamin
Câu 7: Cho 15g hỗn hợp các amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa
đủ với 50ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là
A. 16,825 g. B. 20,18 g. C. 21,123 g. D. 18,65 g.
Câu 8: (X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C
5
H
11
O
2
N. Đun X với dd NaOH thu được một
hỗn hợp chất có công thức phân tử C
2
H
4
O
2
NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t
0
thu được
chất hữu cơ (Z) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của (X) là:
A. CH
3
(CH
2
)
4
NO
2
B. NH
2
- CH
2
COO - CH
2
- CH
2
- CH
3
C. NH
2
- CH
2
- COO - CH(CH
3
)
2
D. H
2
N - CH
2
- CH
2
- COOC
2
H
5
Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại peptit?
A. H
2
NCH
2
COOCH
2
COONH
4
B. CH
3
CONHCH
2
COOCH
2
CONH
2
C. H
2
NCH(CH
3
)CONHCH
2
CH
2
COOH D. O
3
NH
3
NCH
2
COCH
2
COOH
Câu 10: Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?
A. amilozơ B. glicogen C. cao su lưu hóa D. xenlulozơ
Câu 11: Giải trùng hợp polime
(
CH
2
– CH(CH
3
) – CH(C
6
H
5
) - CH
2
)
n
ta sẽ được monome:
A. 2 - metyl - 3 - phenyl butan B. 2 - metyl - 3 - phenyl buten - 2
C. propylen và stiren D. isopren và toluen
u 12: Hai cht hữu cơ đơn chức X Y đồng pn của nhau có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
. Khi
cho 7,40 gam X hoặc Y c dụng với dung dch NaOH va đ sau đó cạn dung dch thy: t
X thu được 9,60 gam chất rắn; từ Y thu đưc 6,80 gam chất rắn. Kết luận nào sau đây là đúng?
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Người đăng: thanhtrungvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 9 10 398