Ktl-icon-tai-lieu

de thi thu tot nghiep mon hoa 2013

Được đăng lên bởi thanhtrungvtt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 1 lần
(§Ò gåm cã 40 c©u, in trong 03 trang)

M· ®Ò: 324

1. Cho phản ứng: aFe + bHNO 3  → cFe(NO3)3 + dNO + eH 2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên
đơn giản nhất tổng (a+b) bằng
A) 5.
B) 4.
C) 3.
D) 6.
2. Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám?
A) Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy.
B) Gang xám chứa nhiều xementit.
C) Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng.
D) Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích.
3. Cho các ion sau: Fe3+, Fe2+, Cu2+. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá tăng dần từ trái sang
phải là
A) Cu2+, Fe2+, Fe3+.
B) Fe3+, Cu2+, Fe2+.
C) Fe2+, Fe3+, Cu2+.
D) Fe2+, Cu2+, Fe3+.
4. Tiến hành điện phân hoàn toàn 100 ml dd X chứa AgNO 3 và Cu(NO3)2 thu được 56 gam hỗn hợp kim
loại ở catốt và 4,48 l khí ở anốt (đktc). Nồng độ mol mỗi muối trong X lần lượt là
A) 0,2M ; 0,4M
B) 4M; 2M
C) 2M ; 4M D) 0,4M; 0,2M
5. Cho các chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO 3 loãng chất nào tác dụng được với
dung dịch chứa ion Fe3+ là
A) Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo.
B) Al, Fe, Cu, dung dịch NaOH.
C) Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo.
D) Al, dung dịch NaOH.
6. Chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các chất dưới đây có thể phân biệt được 3 dung dịch NaAlO 2,
(CH3COOH)3Al,Na2CO3.
A) Dung dịch HCl loãng
B) Khí CO2
C) Dung dịch NaOH
D) Dung dịch BaCl2
7. Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 5,6 lít khí
H2 (đktc). Nếu cho cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H 2
(đktc). m có giá trị là (Cho Al = 27, Fe = 56)
A) 11 gam.
B) 8,3 gam.
C) 9,4 gam.
D) 16 gam.
8. Với sự có mặt của oxi trong không khí, đồng bị tan trong dung dịch H 2SO4 loãng theo phản ứng nào sau
đây:
A) Cu + H2SO4

→ CuSO4 + H2.

2Cu + 2H2SO4 +O2 
→ 2CuSO4 + 2H2O
C) Cu + 2H2SO4

→ CuSO4 + SO2 + 2H2O.
B)

3Cu + 4H2SO4 + O2 
→ 3CuSO4 + SO2 + 4H2O
9. Cho 1,6 gam bột Fe2O3 tác dụng với axit HCl (dư). Khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứng là
(Cho Fe = 56, O = 16, Cl = 35,5)
A) 4,24 gam.
B) 1,62 gam.
C) 2,12 gam.
D) 3,25 gam.
10. Cho 10 gam Fe và Cu tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H 2
(đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)
A) 4,4 gam.
B) 3,4 gam.
C) 6,4 gam.
D) 5,6 gam.
D)

11. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
A) Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
B) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch ...
(§Ò gåm cã 40 c©u, in trong 03 trang)
1. Cho phản ứng: aFe + bHNO
3
cFe(NO
3
)
3
+ dNO + eH
2
O. Các hệ s a, b, c, d, e là những số nguyên
đơn giản nhất tổng (a+b) bằng
A) 5. B) 4. C) 3. D) 6.
2. Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám?
A) Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy. B) Gang xám chứa nhiều xementit.
C) Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng.
D) Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích.
3. Cho các ion sau: Fe
3+
, Fe
2+
, Cu
2+
. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá tăng dần từ trái sang
phải là
A) Cu
2+
, Fe
2+
, Fe
3+
. B) Fe
3+
, Cu
2+
, Fe
2+
.
C) Fe
2+
, Fe
3+
, Cu
2+
. D) Fe
2+
, Cu
2+
, Fe
3+
.
4. Tiến hành điện phân hoàn toàn 100 ml dd X chứa AgNO
3
Cu(NO
3
)
2
thu được 56 gam hỗn hợp kim
loại ở catốt và 4,48 l khí ở anốt (đktc). Nồng độ mol mỗi muối trong X lần lượt là
A) 0,2M ; 0,4M B) 4M; 2M C) 2M ; 4M D) 0,4M; 0,2M
5. Cho c chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO
3
loãng chất nào tác dụng được với
dung dịch chứa ion Fe
3+
A) Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo. B) Al, Fe, Cu, dung dịch NaOH.
C) Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo. D) Al, dung dịch NaOH.
6. Chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các chất dưới đây thể phân biệt được 3 dung dịch NaAlO
2
,
(CH
3
COOH)
3
Al,Na
2
CO
3
.
A) Dung dịch HCl loãng B) Khí CO
2
C) Dung dịch NaOH D) Dung dịch BaCl
2
7. Hỗn hợp X gồm Al Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 5,6 lít khí
H
2
(đktc). Nếu cho cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). m có giá trị là (Cho Al = 27, Fe = 56)
A) 11 gam. B) 8,3 gam. C) 9,4 gam. D) 16 gam.
8. Với sự mặt của oxi trong không khí, đồng bị tan trong dung dịch H
2
SO
4
loãng theo phản ứng nào sau
đây:
A) Cu + H
2
SO
4

CuSO
4
+ H
2
.
B) 2Cu + 2H
2
SO
4
+O
2

2CuSO
4
+ 2H
2
O
C) Cu + 2H
2
SO
4

CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O.
D) 3Cu + 4H
2
SO
4
+ O
2

3CuSO
4
+ SO
2
+ 4H
2
O
9. Cho 1,6 gam bột Fe
2
O
3
tác dụng với axit HCl (dư). Khối lượng muối trong dung dịch sau phản ng là
(Cho Fe = 56, O = 16, Cl = 35,5)
A) 4,24 gam. B) 1,62 gam. C) 2,12 gam. D) 3,25 gam.
10. Cho 10 gam Fe Cu tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H
2
(đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)
A) 4,4 gam. B) 3,4 gam. C) 6,4 gam. D) 5,6 gam.
11. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
A) Thêm dư NaOH và Cl
2
vào dung dịch CrCl
2
thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
B) Thêm từ t dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl
3
thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong
NaOH dư.
C) Thêm dư NaOH vào dung dịch K
2
Cr
2
O
7
thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
Mã đề 324 – Trang 1
M· ®Ò: 324
de thi thu tot nghiep mon hoa 2013 - Trang 2
de thi thu tot nghiep mon hoa 2013 - Người đăng: thanhtrungvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
de thi thu tot nghiep mon hoa 2013 9 10 19