Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013

Được đăng lên bởi thanhtrungvtt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(§Ò gåm cã 40 c©u, in trong 03 trang)

1. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh
A) Dung dịch Na2CO3.
B) Dung dịch NaOH.

M· ®Ò: 326

ra kết tủa
C) Khí NH3.
D) Khí CO2.
2. Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta có thể dùng phương pháp
A) Dùng chất chống ăn mòn.
B) Mạ một lớp kim loại bền lên vỏ tàu.
C) Dùng hợp kim không gỉ.
D) Gắn lá Zn lên vỏ tàu.
3. Trong lò cao, sắt oxit có thể bị khử theo 3 phản ứng:
3Fe2O3 + CO 
(1)
→ 2Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO 
+ CO2
(2)
→ 3FeO
FeO
+ CO 
+ CO2
(3)
→ Fe
oC
Ở nhiệt độ khoảng 700-800 , thì có thể xảy ra phản ứng
A) (1).
B) (2).
C) (3).
D) (1), (2) và (3)
4. Chất không có tính lưỡng tính là
A) Al2O3.
B) Al(OH)3.
C) NaHCO3.
D) AlCl3
5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO 2 vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng
của muối tan thu được trong dung dịch X là
A) 23,0 gam.
B) 18,9 gam.
C) 20,8 gam.
D) 25,2 gam.
6. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của
A) ion Ca2+ và Mg2+.
B) tất cả đều đúng.
C) ion HCO3-.
D) ion Cl- và SO42-.
7. Cho phản ứng: aFe + bHNO 3  → cFe(NO3)3 + dNO + eH 2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên
đơn giản nhất tổng (a+b) bằng
A) 6.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
8. Chỉ dung dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3 có thể phân biệt được ba dung dịch nào?
A) NaCl,BaCl2,MgCl2
B) NaCl,KCl,MgCl2
C) Tất cả đều đúng
D) NaCl,MgCl2,AlCl3
9. Ngâm một đinh Fe trong 200ml dung dịch CuSO 4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh Fe ra khỏi dung
dịch rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch
CuSO4 đã dùng là (Cho Cu = 64, Fe = 56)
A) 0,5M.
B) 1M.
C) 1,5M.
D) 0,02M.
10. Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám?
A) Gang xám chứa nhiều xementit.
B) Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng.
C) Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích.
D) Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy.
11. Dung dịch NaOH tác dụng được với những chất trong dãy nào sau đây
A) HCl, NaHCO3, Mg, Al(OH)3.
B) ZnCl2, Al(OH)3, AgNO3, Ag.
C) CO2, Al, HNO3, CuO.
D) CuSO4, SO2, H2SO4, NaHCO3.
12. Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp muối khan FeSO 4 và Fe2(SO4)3 thu được dung dịch A.Cho A phản
ứng hoàn toàn với 1.58 gam KMnO4 trong m ôi trường H2SO4.Thành phần % theo khối lượng của FeSO 4 và
Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu là.(Fe=56,K=39,Mn=55,O=16s)
A) 50% và 50%
B) 55% và 45%
C) 76% và 24%
D) 60% và 40%
13. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl 2, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn
toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A) 0,86 ga...
(§Ò gåm cã 40 c©u, in trong 03 trang)
1. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO
2
sinh ra kết tủa
A) Dung dịch Na
2
CO
3
. B) Dung dịch NaOH. C) Khí NH
3
. D) Khí CO
2
.
2. Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta có thể dùng phương pháp
A) Dùng chất chống ăn mòn. B) Mạ một lớp kim loại bền lên vỏ tàu.
C) Dùng hợp kim không gỉ. D) Gắn lá Zn lên vỏ tàu.
3. Trong lò cao, sắt oxit có thể bị khử theo 3 phản ứng:
3Fe
2
O
3
+ CO

2Fe
3
O
4
+ CO
2
(1)
Fe
3
O
4
+ CO

3FeO + CO
2
(2)
FeO + CO

Fe + CO
2
(3)
Ở nhiệt độ khoảng 700-800
oC
, thì có thể xảy ra phản ứng
A) (1). B) (2). C) (3). D) (1), (2) và (3)
4. Chất không có tính lưỡng tính là
A) Al
2
O
3
. B) Al(OH)
3
. C) NaHCO
3
. D) AlCl
3
5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO
2
o dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng
của muối tan thu được trong dung dịch X là
A) 23,0 gam. B) 18,9 gam. C) 20,8 gam. D) 25,2 gam.
6. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của
A) ion Ca
2+
và Mg
2+
. B) tất cả đều đúng. C) ion HCO
3
-
. D) ion Cl
-
và SO
4
2-
.
7. Cho phản ứng: aFe + bHNO
3
cFe(NO
3
)
3
+ dNO + eH
2
O. Các hệ số a, b, c, d, e những số nguyên
đơn giản nhất tổng (a+b) bằng
A) 6. B) 3. C) 4. D) 5.
8. Chỉ dung dung dịch NaOH và dung dịch Na
2
CO
3
có thể phân biệt được ba dung dịch nào?
A) NaCl,BaCl
2
,MgCl
2
B) NaCl,KCl,MgCl
2
C) Tất cả đều đúng D) NaCl,MgCl
2
,AlCl
3
9. Ngâm một đinh Fe trong 200ml dung dịch CuSO
4
. Sau khi phảnng kết thúc, lấy đinh Fe ra khỏi dung
dịch rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch
CuSO
4
đã dùng là (Cho Cu = 64, Fe = 56)
A) 0,5M. B) 1M. C) 1,5M. D) 0,02M.
10. Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám?
A) Gang xám chứa nhiều xementit.
B) Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng.
C) Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích.
D) Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy.
11. Dung dịch NaOH tác dụng được với những chất trong dãy nào sau đây
A) HCl, NaHCO
3
, Mg, Al(OH)
3
. B) ZnCl
2
, Al(OH)
3
, AgNO
3
, Ag.
C) CO
2
, Al, HNO
3
, CuO. D) CuSO
4
, SO
2
, H
2
SO
4
, NaHCO
3
.
12. Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp muối khan FeSO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
thu được dung dịch A.Cho A phản
ứng hoàn toàn với 1.58 gam KMnO
4
trong m ôi trường H
2
SO
4
.Thành phần % theo khối lượng của FeSO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
trong hỗn hợp ban đầu là.(Fe=56,K=39,Mn=55,O=16s)
A) 50% và 50% B) 55% và 45% C) 76% và 24% D) 60% và 40%
13. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl
2
, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn
toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A) 0,86 gam B) 1,72 gam C) 2,06 gam D) 1,03 gam
14. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Fe (Z = 26) là
A) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
6
. B) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
8
.
C) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
4p
6
. D) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
.
15. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
A) Thêm dư NaOH và Cl
2
vào dung dịch CrCl
2
thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
Mã đề 326 – Trang 1
M· ®Ò: 326
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Người đăng: thanhtrungvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 9 10 742