Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013

Được đăng lên bởi thanhtrungvtt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.
Câu 1. Kim loại Na được làm chất chuyền nhiệt trong các lò hạt nhân là do:
(1). Na dẫn nhiệt tốt.
(2). Na có tính khử mạnh
(3). Na có tính nóng
chảy.
A.(3)
B.(1) và (3)
C.(2 ) và (3)
D.(1).
Câu 2. Điều chế Na kim loại, người ta thường dùng phương pháp nào trong các phương pháp
sau:
1) Điện phân dung dịch NaCl.
2) Dùng K cho tác dụng với dung dịch NaCl.
3) Điện phân NaCl nóng chảy.
4) Khử Na2O bằng CO
A. cách 3
B. cách 1
C. cách 1 và 3
D. cách 4
Câu 3.100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)20,05M tác dụng vừa đủvới 100ml
dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr.Tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối
lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa hai dung dịch A và B. Cho biết AgCl, AgBr,
PbCl2 và PbCl2 đều ít tan.
A.0,08M, 2,607g
B.0,08M, 2,5g
C.0,07M, 2,2g
D.0,09M, 2g
Câu 4.Trong nhóm IA (từ Li đến Cs) chọn kim loại mất điện tử khó nhất và kim loại mất điện tử
dễ nhất. Hãy chọn kết quả đúng.
A.(Li,Rb)
B.(Na,Cs)
C.(Na,Rb)
D.(Li,Cs)
Câu 5. Một hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có khối
lượng là 10,6g. Khi tác dụng với Cl 2 dư cho ra hộn hợp hai muối nặng là 31,9g. Xác định A,
B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên. Cho Li = 7, Na = 23,K = 39
A.Na,K ;mNa = 6g mK = 4,6g
B.Li,Na; MLi =1,4g,mNa =9,2g
C.Na,K; mNa=2,3g,mK=8,3g
D.Li,Na;mLi=0,7g,mNa=9,9g
Câu 6. Xác định kim loại M biết rằng M cho ra ion M2+ có cấu hình của Ar trong bảng HTTH:
A.Ca.
B.K
C.Cu
D.Mg
Câu 7. cho các phát biểu sau:
1) tất cả cac kim loại kiềm và kiềm thổ đều phản ứng mạnh với nước kim loại.
2) một số kim loại kiềm nhỏ hơn nước
3) kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất .
4) kim loại kiềm có tỉ trọng và nhiệt độ nóng chảy và nhỏ hơn kim loại kiềm thổ cùng chu kì
.
Những phát biểu đúng là:
A. 1,2
B. 2,3
C.1,2,3
D.2,3,4
Câu 8.cho 10g một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu được 6,11 lít khí hiđro(đo ở 25 0C
và 1atm). Hãy xác định tên kim loại đó.
A.Mg
B.Ca
C. Ba
D.Zn
Câu 9.Dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2. Cho 200ml dung dịch A tác dụng vói dung dịch
NaOH dư cho kết tủa B. Nung kết tủa B đến khối lượng không đổi dược chất rắn C có khối
lượng 6g. Cho 400ml dung dịch A tác dụng với dung dịch H 2SO4 dư cho kết tủa D có khối lượng
là 46,6g. Tính nồng độ mol của MgCl2 và BaCl2 trong dung dịch A lần lượt là:
A. 0,075M và 0,05M B.0,75M và 0,5M
C. 0,5M và 0,75M D. 0,5M và
0,075M
Caâu 10. Chaát naøo sau ñaây khoâng laøm xanh ñöôïc quyø tím:
A. Anilin.
B. Metyl amin.
C. Amoniaêc.
D.
Natri
axetat.
Câu 11.Các phát biểu nào sau đây về ...
.
Câu 1. Kim loại Na được làm chất chuyền nhiệt trong các lò hạt nhân là do:
(1). Na dẫn nhiệt tốt. (2). Na có tính khử mạnh (3). Na tính nóng
chảy.
A.(3) B.(1) và (3) C.(2 ) và (3) D.(1).
Câu 2. Điều chế Na kim loại, người ta thường dùng phương pháp nào trong các phương pháp
sau:
1) Điện phân dung dịch NaCl.
2) Dùng K cho tác dụng với dung dịch NaCl.
3) Điện phân NaCl nóng chảy.
4) Khử Na
2
O bằng CO
A. cách 3 B. cách 1 C. cách 1 và 3 D. cách 4
Câu 3.100ml dung dịch A chứa AgNO
3
0,06M Pb(NO
3
)
2
0,05M c dụng vừa đủvới 100ml
dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr.Tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối
lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa hai dung dịch A B. Cho biết AgCl, AgBr,
PbCl
2
và PbCl
2
đều ít tan.
A.0,08M, 2,607g B.0,08M, 2,5g C.0,07M, 2,2g D.0,09M, 2g
Câu 4.Trong nhóm I
A
(t Li đến Cs) chọn kim loại mất điện tử khó nhất và kim loại mất điện tử
dễ nhất. Hãy chọn kết quả đúng.
A.(Li,Rb) B.(Na,Cs) C.(Na,Rb) D.(Li,Cs)
Câu 5. Một hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có khối
lượng là 10,6g. Khi tác dụng với Cl
2
dư cho ra hộn hợp hai muối nặng là 31,9g. Xác định A,
B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên. Cho Li = 7, Na = 23,K = 39
A.Na,K ;m
Na
= 6g m
K
= 4,6g B.Li,Na; M
Li
=1,4g,m
Na
=9,2g
C.Na,K; m
Na
=2,3g,m
K
=8,3g D.Li,Na;m
Li
=0,7g,m
Na
=9,9g
Câu 6. Xác định kim loại M biết rằng M cho ra ion M
2+
có cấu hình của Ar trong bảng HTTH:
A.Ca. B.K C.Cu D.Mg
Câu 7. cho các phát biểu sau:
1) tất cả cac kim loại kiềm và kiềm thổ đều phản ứng mạnh với nước kim loại.
2) một số kim loại kiềm nhỏ hơn nước
3) kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất .
4) kim loại kiềm có tỉ trọng và nhiệt độ nóng chảy và nhỏ hơn kim loại kiềm thổ cùng chu kì
.
Những phát biểu đúng là:
A. 1,2 B. 2,3 C.1,2,3 D.2,3,4
Câu 8.cho 10g một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu được 6,11 lít khí hiđro(đo 25
0
C
và 1atm). Hãy xác định tên kim loại đó.
A.Mg B.Ca C. Ba D.Zn
Câu 9.Dung dịch A chứa MgCl
2
BaCl
2
. Cho 200ml dung dịch A tác dụng vói dung dịch
NaOH cho kết tủa B. Nung kết tủa B đến khối lượng không đổi dược chất rắn C khối
lượng 6g. Cho 400ml dung dịch A tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
dư cho kết tủa D có khối lượng
là 46,6g. Tính nồng độ mol của MgCl
2
và BaCl
2
trong dung dịch A lần lượt là:
A.
0,075M và 0,05M B.0,75M và 0,5M C. 0,5M và 0,75M D. 0,5M
0,075M
Caâu 10. Chaát naøo sau ñaây khoâng laøm xanh ñöôïc quyø tím:
A. Anilin. B. Metyl amin. C. Amoniaêc. D. Natri
axetat.
Câu 11.Các phát biểu nào sau đây về độ cứng của nước.
1) Có thể loại hết độ cứng của nước bằng dung dịch H
2
SO
4
2) Độ cứng vĩnh cửu do các muối clorua, sunfat Ca và Mg
3) Có thể loại hết độ cứng của nước bằng dung dịch NaOH
4) Độ cứng tạm thời do Ca(HCO
3
)
2
,Mg(HCO
3
)
2
.
Phát biểu đúng là:
A. 1,2 B. 2,4 C.1,3 D. 3,4
Câu 12. Các phát biểu sau.Chọn các biểu đúng.
1) Đun sôi nước ta chỉ loại được nứơc cứng tạm thời
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 - Người đăng: thanhtrungvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2013 9 10 281