Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử trắc nghiệm xác suất

Được đăng lên bởi honghac404a
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Leâ Quang Hoaøng Nhaân * Ñeà thi Traéc nghieäm XSTK Cao hoïc 2012

ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM XSTK
Thôøi gian: 75 phuùt
01.

02.

(Chöông 1) A, B, C laø caùc bieán coá ñoäc laäp toaøn phaàn.
P(A) = P(B) = 0,2
, P(C) = 0,1
Tính P(A+B+C).
a) 0,424
b) 0,5
c) 0,576
d) Caû A, B, C ñeàu sai.
(Chöông 1) A, B, C laø caùc bieán coá xung khaéc töøng ñoâi.
P(A) = P(B) = 0,2
, P(C) = 0,1

Tính P( A . B . C ).
a) 0,424
b) 0,5
c) 0,576
d) Caû A, B, C ñeàu sai.
03. (Chöông 1) Lôùp hoïc coù 50 hoïc vieân trong ñoù coù 30 hoïc vieân gioûi moân I, 20 gioûi
moân II, 18 gioûi caû 2 moân. Gaëp ngaãu nhieân 2 hoïc vieân. Tính xaùc suaát trong 2 hoïc
vieân naøy coù 1 hoïc vieân chæ gioûi moân I.
a) 112/410
b) 0,372
c) 110/323
d) 0,245
04. (Chöông 3) 90% baùnh cuûa cöûa haøng laø hôïp veä sinh. moät ngöôøi mua 5 chieác
baùnh. Tính xaùc suaát coù ít nhaát 2 chieác baùnh hôïp veä sinh.
a) 0,9878
b) 0,9667
c) 0,9995
d) 0,9768
05. (Chöông 3) 95% tivi baùn trong sieâu thò laø toát. Cöûa haøng nhaäp 50 tivi trong ñoù
coù 45 tivi toát. Mua 2 tivi töø sieâu thò vaø 3 tivi töø cöûa haøng. Tính xaùc suaát ñöôïc ít
nhaát 4 tivi toát.
a) 0,97
b) 0,98
c) 0,96
d) 0,95

Trang 1

ThS. Leâ Quang Hoaøng Nhaân * Ñeà thi Traéc nghieäm XSTK Cao hoïc 2012

06. (Chöông 1) 95% (90%) tivi baùn trong sieâu thò (cöûa haøng) laø toát. Mua 2 tivi töø
sieâu thò vaø 3 tivi töø cöûa haøng sau ñoù laáy ngaãu nhieân 1 tivi ra duøng. Tính xaùc suaát
ñaây laø tivi toát.
a) 0,9
b) 0,91
c) 0,92
d) 0,93
07. (Chöông 3) Xaùc suaát taøu chieán bò chìm khi truùng n ngö loâi laø 1 – 0,1n. Xaùc
suaát moät ngö loâi baén truùng taøu chieán laø 0,6. Baén 2 ngö loâi (ñoäc laäp nhau) vaøo taøu
chieán. Tính xaùc suaát taøu chieán bò chìm.
a) 0,75
b) 0,79
c) 0,83
d) 0,87
08. (Chöông 1) Hoäp I (II) goàm 3 (1) bi traéng vaø 2 (4) bi ñen. Laáy 1 bi töø hoäp I boû
vaøo hoäp II. Laáy 1 bi töø hoäp II vaø thaáy raèng ñaây laø bi traéng. Tính xaùc suaát bi naøy laø
töø hoäp I boû vaøo.
a) 3/8
b) 1/2
c) 5/8
d) 3/4
09. (Chöông 1) Hoäp I (II) goàm 3 (1) bi traéng vaø 2 (4) bi ñen. Laáy 2 bi töø hoäp I boû
vaøo hoäp II. Laáy 1 bi töø hoäp II vaø thaáy raèng ñaây laø bi traéng. Tính xaùc suaát 2 bi töø
hoäp I boû vaøo laø 2 bi traéng.
a) 3/11
b) 7/22
c) 4/11
d) 9/22
10. (Chöông 2) Coù 5 chìa khoùa trong ñoù coù 2 chìa môû ñöôïc oå khoùa. Duøng töøng chìa
môû khoùa, chìa naøo khoâng môû ñöôïc thì ñeå rieâng. Goïi X laø soá laàn thöû chìa cho ñeán
khi môû ñöôïc oå khoùa. Tìm Mod(X).
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
11. (Chöông 2) Doanh thu X, chi phí Y (tr...
ThS. Leâ Quang Hoaøng Nhaân * Ñeà thi Traéc nghieäm XSTK Cao hoïc 2012
Trang 1
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM XSTK
Thôøi gian: 75 phuùt
01. (Chöông 1) A, B, C laø caùc bieán coá ñoäc laäp toaøn phaàn.
P(A) = P(B) = 0,2 , P(C) = 0,1
Tính P(A+B+C).
a) 0,424
b) 0,5
c) 0,576
d) Caû A, B, C ñeàu sai.
02. (Chöông 1) A, B, C laø caùc bieán coá xung khaéc töøng ñoâi.
P(A) = P(B) = 0,2 , P(C) = 0,1
Tính P(
A
.
B
.
C
).
a) 0,424
b) 0,5
c) 0,576
d) Caû A, B, C ñeàu sai.
03. (Chöông 1) Lôùp hoïc coù 50 hoïc vieân trong ñoù coù 30 hoïc vieân gioûi moân I, 20 gioûi
moân II, 18 gioûi caû 2 moân. Gaëp ngaãu nhieân 2 hoïc vieân. Tính xaùc suaát trong 2 hoïc
vieân naøy coù 1 hoïc vieân chæ gioûi moân I.
a) 112/410
b) 0,372
c) 110/323
d) 0,245
04. (Chöông 3) 90% baùnh cuûa cöûa haøng laø hôïp veä sinh. moät ngöôøi mua 5 chieác
baùnh. Tính xaùc suaát coù ít nhaát 2 chieác baùnh hôïp veä sinh.
a) 0,9878
b) 0,9667
c) 0,9995
d) 0,9768
05. (Chöông 3) 95% tivi baùn trong sieâu thò laø toát. Cöûa haøng nhaäp 50 tivi trong ñoù
coù 45 tivi toát. Mua 2 tivi töø sieâu thò vaø 3 tivi töø cöûa haøng. Tính xaùc suaát ñöôïc ít
nhaát 4 tivi toát.
a) 0,97
b) 0,98
c) 0,96
d) 0,95
đề thi thử trắc nghiệm xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử trắc nghiệm xác suất - Người đăng: honghac404a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đề thi thử trắc nghiệm xác suất 9 10 996