Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử trường THPT Lương dắc Bằng Lần 2 2015

Được đăng lên bởi xuan luan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD – ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC
MãBẰNG
đề: 666

ĐỂ THI THỬ THPT QUỐC GIA – LẦN 2
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
( Đề thi gồm có 06 trang)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc  . Vật nhỏ của con
lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời
điểm t= 0,875 s, vận tốc v và gia tốc a của vật nhỏ thỏa mãn a   v lần thứ 6. Lấy 2  10 . Độ
cứng của lò xo là
A. 100 N/m
B. 36 N/m
C. 20 N/m
D. 25 N/m
Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 2cos(4t + /6) cm ( t đo bằng giây). Tốc độ
dao động lớn nhất của vật là
A. 4cm/s

B. 8cm/s

D. 6cm/s

D. 10cm/s

Câu 3. Một con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực điều hòa có tần số thay đổi được.
1
2

Khi tần số là f1 hoặc f2 > f1 thì biên độ dao động là A, Nếu tần số của lực cưỡng bức là f   f1  f 2 
thì biên độ dao động là A'. Chọn kết luận đúng
A. A' = A.
B. A’ = 2A

C. A' < A.

D. A' > A.

Câu 4. Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hoà có hệ thức

v2
x2

1,
640 16

trong đó x

tính bằng cm, v tính bằng cm/s, lấy  2  10 . Chu kì dao động của chất điểm là
A. 1s
B. 2s
C. 1,5s
D. 2,1s
Câu 5. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương /cùng tần số có phương trình
















lần lượt là x1  A1 cos  10t   cm ; x2  A2 cos(10t ) cm ; x3  A3 cos  10t   cm . Tại thời điểm t1 các
2
2
giá trị li độ x1  10 3 cm , x2 15cm , x3 30 3 cm. Tại thời điểm t 2 các giá trị li độ x1 = −20cm,
x2 = 0cm, x3 = 60cm. Vận tốc cực đại của vật dao động là:

 

 

A. 5 m s .
B. 2 m s .
Câu 6. Một vật có khối lượng m  100( g ) , dao

 

C. 2 2 m s .

 

D. 4 m s .

động điều hoà theo phương trình có dạng

x  Acos(t  ) . Biết đồ thị lực kéo về theo
thời gian F(t) như hình vẽ. Lấy 2  10 . Phương
trình dao động của vật là
A. x= 4cos(t + /3) cm
B. x= 2cos(t + /3) cm
C. x= 4cos(t + /6) cm
D. x= 2cos(t + /6) cm

Mã đề 666

(Trang
1/6)

Câu 7. Chọn phát biểu không đúng khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa.
A. Cơ năng dao động của hệ không phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu
B. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất.
C. Khi vật đang chuyển động ra xa vị trí cân bằn...
SỞ GD – ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC
BẰNG
ĐỂ THI THỬ THPT QUỐC GIA – LẦN 2
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
( Đề thi gồm có 06 trang)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc
. Vật nhỏ của con
lắc khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời
điểm t= 0,875 s, vận tốc v gia tốc a của vật nhỏ thỏa mãn
a v
lần thứ 6. Lấy
2
10
. Độ
cứng của lò xo là
A. 100 N/m B. 36 N/m C. 20 N/m D. 25 N/m
Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 2cos(4t + /6) cm ( t đo bằng giây). Tốc độ
dao động lớn nhất của vật là
A. 4cm/s B. 8cm/s D. 6cm/s D. 10cm/s
u 3. Một con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực điều hòa tần số thay đổi được.
Khi tần số f
1
hoặc f
2
> f
1
thì biên độ dao độngA, Nếu tần số của lực cưỡng bức là
21
2
1
fff
thì biên độ dao động là A'. Chọn kết luận đúng
A. A' = A. B. A’ = 2A C. A' < A. D. A' > A.
Câu 4. Tốc độ li độ của một chất điểm dao động điều hoà hệ thức
2 2
v x
1
640 16
, trong đó x
tính bằng cm, v tính bằng cm/s, lấy
2
10
. Chu kì dao động của chất điểm là
A. 1s B. 2s C. 1,5s D. 2,1s
Câu 5. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương /cùng tần số có phương trình
lần lượt là
1 1
10
2
cosx A t cm
;
2 2
10cos( )cmx A t
;
. Tại thời điểm
1
t
các
giá trị li độ
310
1
x
cm ,
cmx 15
2
,
330
3
x
cm. Tại thời điểm
2
t
các giá trị li độ
1
x
= −20cm,
2
x
= 0cm,
3
x
= 60cm. Vận tốc cực đại của vật dao động là:
A.
5
m
s
. B.
2
m
s
. C.
2 2
m
s
. D.
4
m
s
.
u 6. Một vật khối lượng
100( )m g
, dao
động điều h theo phương trình có dạng
x Acos( t )
. Biết đ thị lực o về theo
thời gian F(t) như hình vẽ. Lấy
2
10
. Phương
trình dao đng của vt là
A. x= 4cos(t + /3) cm
B. x= 2cos(t + /3) cm
C. x= 4cos(t + /6) cm
D. x= 2cos(t + /6) cm
Mã đề 666
(Trang
1/6)
Mã đề: 666
Đề thi thử trường THPT Lương dắc Bằng Lần 2 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử trường THPT Lương dắc Bằng Lần 2 2015 - Người đăng: xuan luan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử trường THPT Lương dắc Bằng Lần 2 2015 9 10 50