Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tự luận Hóa

Được đăng lên bởi thucomaykg85
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu bộ đề thi thử học kì 2 Hóa học lớp 10 – Năm học 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 1
Câu 1 (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
KMnO4  Cl2  NaCl  Cl2  FeCl2  FeCl3  Fe(NO3)3  Fe(OH)3  Fe2O3
Câu 2 (2 điểm) Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất khí chứa trong các bình mất nhãn sau:
SO2, CO2, H2S, O2 và O3.
Câu 3 (2 điểm) Từ nguyên liệu ban đầu là muối ăn, quặng pirit, nước, không khí (điều kiện có đủ).
Hãy viết phương trình điều chế natri hiđroxit, nước Javen, sắt (II) sunfat, sắt (III) sunfat.

Câu 4 (1 điểm) Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k) 

2NH3(k) H  0

Nêu các yếu tố làm cho cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.
Câu 5 (3 điểm) Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg. Thực hiện 2 thí nghiệm:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy giải phóng ra 11,2 lít khí.
- Thí nghiệm 2: Cho m gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 96% thì thấy giải phóng ra khí SO2
duy nhất với thể tích đo được là 13,44 lít.
Biết các khí đo ở đktc.
1. Tính m và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
2. Sục từ từ khí B ở trên vào 400 ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu
gam muối khan.

GV: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – Mail: namninh87@gmail.com

Giới thiệu bộ đề thi thử học kì 2 Hóa học lớp 10 – Năm học 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 2
Câu 1 ( 2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
FeS2  SO2  SO3  H2SO4  Fe2(SO4)3  Fe(OH)3  Fe2(SO4)3  FeCl2  Fe(NO3)2.
Câu 2 (2 điểm) Chỉ dùng quỳ tím nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:
Na2SO4, NaOH, Ba(OH)2, H2SO4, NaCl, HCl.
Câu 3 (2 điểm) Viết 2 phương trình phản ứng để chứng minh:
1. SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
2. HCl có tính axit và tính khử.

Câu 4 (1 điểm) Cho cân bằng 2SO2 (k) + O2 (k) 

2SO3(k) H  0

Khi tăng nhiệt độ, tăng áp suất, giảm nồng độ SO3 và tăng nồng độ SO2 thì cân bằng lần lượt
chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích.
Câu 5 (3 điểm) Dung dịch A gồm 3 muối NaCl, NaBr và NaI. Tiến hành 3 thí nghiệm .
TN1 : Lấy 20 ml dung dịch A cô cạn thì thu được 1,732 gam muối khan.
TN2 : Lấy 20 ml dung dịch A lắc kỹ với brôm dư sau đó cô cạn thì thu được 1,685 gam muối khan.
TN3 : Lấy 20 ml dung dịch A tác dụng với Clo dư, sau đó cô cạn thu được 1,4625 gam muối khan.
Tính nồng độ mol/l của từng muối trong 200 ml dung dịch A.

GV: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – Mail: namninh87@gmail.com

Giới thiệu bộ đề thi thử học kì 2 Hóa học lớp 10 – Năm học 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 3
Câu 1 (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng để chứn...
Giới thiệu bộ đề thi thử học kì 2 Hóa học lớp 10 – Năm học 2011 - 2012
ĐỀ SỐ 1
Câu 1 (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
KMnO
4
Cl
2
NaCl
Cl
2
FeCl
2
FeCl
3
Fe(NO
3
)
3
Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
Câu 2 (2 điểm) Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất khí chứa trong các bình mất nhãn sau:
SO
2
, CO
2
, H
2
S, O
2
và O
3
.
Câu 3 (2 điểm) Từ nguyên liệu ban đầu là muối ăn, quặng pirit, nước, không khí (điều kiện có đủ).
Hãy viết phương trình điều chế natri hiđroxit, nước Javen, sắt (II) sunfat, sắt (III) sunfat.
Câu 4 (1 điểm) Cho cân bằng hóa học: N
2 (k)
+ 3H
2 (k)

2NH
3(k)
0H
Nêu các yếu tố làm cho cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.
Câu 5 (3 điểm) Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg. Thực hiện 2 thí nghiệm:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy giải phóng ra 11,2 lít khí.
- Thí nghiệm 2: Cho m gam X tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
96% thì thấy giải phóng ra khí SO
2
duy nhất với thể tích đo được là 13,44 lít.
Biết các khí đo ở đktc.
1. Tính m và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
2. Sục từ từ khí B ở trên vào 400 ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu
gam muối khan.
GV: Hoàng Nam Ninh – THPT Lý Thường Kiệt – Mail: namninh87@gmail.com
Đề thi thử tự luận Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử tự luận Hóa - Người đăng: thucomaykg85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề thi thử tự luận Hóa 9 10 988