Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ KHỐI A

Được đăng lên bởi tien1961995
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THPT Phan Ngọc Hiển

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
ĐỀ THAM KHẢO
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. Hai con lắc đơn có chiều dài l 1 và l2 hơn kém nhau 30cm, được treo tại cùng một nơi. Trong
cùng một khoảng thời gian như nhau chúng thực hiện được số dao động lần lượt là 12 và 8. Chiều dài
l1 và l2 tương ứng là:
A. 60cm và 90cm.
B. 24cm và 54cm.
C. 90cm và 60cm.
D. 54cm và 24cm.
Câu 2. Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo
quy luật dạng côsin có
A. cùng biên độ.
B. cùng pha ban đầu.
C. cùng tần số.
D. cùng pha.
Câu 3. Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là 4s và 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một
góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian
A. 8,8s

B.

12
s
11

C. 6,248s

D. 24s

Câu 4. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. Pha ban đầu của ngoại lực.
B. Lực cản của môi trường.
C. Biên độ của ngoại lực.
D. Độ chênh lệch giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của hệ.
Câu 5. Một con lắc lò xo có m = 100g dao động điều hoà với cơ năng W = 2mJ và gia tốc cực đại a Max
= 80cm/s2. Biên độ và tần số góc của dao động là:
A. 0,005cm và 40prad/s
B. 5cm và 4rad/s
C. 10cm và 2rad/s
D. 4cm và 5rad/s
Câu 6. Khi nguồn âm đứng yên, người nghe chuyển động lại gần thì sẽ nghe thấy âm có:
A. Cường độ âm nhỏ hơn khi đứng yên.
B. Cường độ âm lớn hơn khi đứng yên.
C. Tần số lớn hơn tần số của nguồn âm.
D. Tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm.
Câu 7. Phương trình sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 2cos(5π x)cos(20π t )cm . Trong đó x tính
bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 4cm/s
B. 100cm/s
C. 4m/s
D. 25cm/s
Câu 8. Chọn phát biểu sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng
phương cùng tần số:
A. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.
B. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.
C. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.
D. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha.
Câu 9. Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải
A. kéo căng dây đàn hơn.
B. gảy đàn mạnh hơn.
C. làm chùng dây đàn hơn.
D. gảy đàn nhẹ hơn.
Câu 10. Một sóng cơ truyền trong một môi trường với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng là 80cm/s.
Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động vuông pha là
A. 1cm
B. 2cm
C. 8cm
D. 4cm
Câu 11. Chọn câu sai khi nói về sự lan truyền só...
Trường THPT Phan Ngọc Hiển
ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. Hai con lắc đơn chiều dài l
1
l
2
hơn kém nhau 30cm, được treo tại cùng một nơi. Trong
cùng một khoảng thời gian như nhau chúng thực hiện được số dao động lần lượt 12 8. Chiều dài
l
1
và l
2
tương ứng là:
A. 60cm và 90cm. B. 24cm và 54cm. C. 90cm và 60cm. D. 54cm và 24cm.
Câu 2. Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo
quy luật dạng côsin có
A. cùng biên độ. B. cùng pha ban đầu. C. cùng tần số. D. cùng pha.
Câu 3. Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là 4s và 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một
góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian
A. 8,8s B.
12
11
s
C. 6,248s D. 24s
Câu 4. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. Pha ban đầu của ngoại lực.
B. Lực cản của môi trường.
C. Biên độ của ngoại lực.
D. Độ chênh lệch giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của hệ.
Câu 5. Một con lắc lò xo có m = 100g dao động điều hoà với cơ năng W = 2mJ và gia tốc cực đại a
Max
= 80cm/s
2
. Biên độ và tần số góc của dao động là:
A. 0,005cm và 40prad/s B. 5cm và 4rad/s
C. 10cm và 2rad/s D. 4cm và 5rad/s
Câu 6. Khi nguồn âm đứng yên, người nghe chuyển động lại gần thì sẽ nghe thấy âm có:
A. Cường độ âm nhỏ hơn khi đứng yên. B. Cường độ âm lớn hơn khi đứng yên.
C. Tần số lớn hơn tần số của nguồn âm. D. Tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm.
Câu 7. Phương trình sóng dừng trên một sợi dây dạng
2 os(5 ) os(20 )u c x c t cm
π π
=
. Trong đó x tính
bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 4cm/s B. 100cm/s C. 4m/s D. 25cm/s
Câu 8. Chọn phát biểu sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hcùng
phương cùng tần số:
A. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.
B. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.
C. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.
D. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha.
Câu 9. Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải
A. kéo căng dây đàn hơn. B. gảy đàn mạnh hơn.
C. làm chùng dây đàn hơn. D. gảy đàn nhẹ hơn.
Câu 10. Một sóng truyền trong một môi trường với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 80cm/s.
Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động vuông pha là
A. 1cm B. 2cm C. 8cm D. 4cm
Câu 11. Chọn câu sai khi nói về sự lan truyền sóng cơ:
A. Năng lượng được lan truyền theo sóng.
B. Trạng thái dao động được lan truyền theo sóng.
C. Pha dao động được lan truyền theo sóng.
D. Phần tử vật chất lan truyền với tốc độ bằng tốc độ truyền sóng.
Câu 12. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. ngược pha với vận tốc B. cùng pha với vận tốc
C. sớm pha π/2 so với vận tốc D. trễ pha π/2 so với vận tốc
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ KHỐI A - Trang 2
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ KHỐI A - Người đăng: tien1961995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ KHỐI A 9 10 315