Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

Họ tên: ……………………………………….
ĐIỂM




Bài 1: Tính:  1 

ĐỀ KIỂM TRA THỬ VÀO LỚP 6
Thời gian: 45 phút
1


4 

  1 

1


9 

  1 

  ........   1  1    1  1 


 

16 
 100   121 
1

Bài 2: Có hai thùng dầu, nếu đổ 2 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì số dầu của
mỗi thùng bằng nhau.Nếu đổ 2 lít dầu từ thùng B sang thùng A thì số dầu ở thùng
A gấp 3 số dầu ở thùng B. Tính số lít dầu ở thùng A lúc đầu.
Bài 3: Giá hoa tháng 5 cao hơn tháng 4 là 20%. Giá hoa tháng 6 thấp hơn tháng 5
là 10%. Hỏi giá hoa tháng 6 cao hơn giá hoa tháng 4 là bao nhiêu %?
Bài 4:
Hiện nay tỉ số tuổi anh và tuổi em là 4/3 . Hai năm trước tỉ số tuổi anh so với
tuổi em là 7/5. Tính tuổi của em hiện nay?
Bài 5: Năm người làm 8 giờ một ngày thì xong công việc trong 12 ngày. Hỏi 8
người làm 10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong mấy ngày?
Bài 6: Tìm số có 3 chữ số abc biết: ca  ac  abc  ca .

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rộng 2,5 dm và giảm
chiều dài 2,5 dm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 8: Một người đi từ A đến B mất 4 giờ. Khi từ B về A người đó giảm vận tốc
mỗi giờ 2km nên mất 4 giờ 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Bài 9: Xuân có 36 hình lập phương cạnh là 2 cm. Xuân dùng một số hình lập
phương để xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích
toàn phần hình lập phương lớn.
Bài 10: Một phép chia có thương là 5 và dư 1. Tìm số bị chia biết tổng số bị chia
,số chia và số dư là 2012.

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

Tự luận :(mỗi câu 2,5 điểm)

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dai gấp 3 chiều rộng.Nếu tăng chiều rộng thêm 3 dm và
giảm chiều dài đi 3dm thì diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm 153dm2 so với hình lúc đầu.
Tính diện tích hình chữ nhật lúc đầu ?
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo
http://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn
Họ tên: ……………………………………….
ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA THVÀO LỚP 6
Thời gian: 45 phút
Bài 1: Tính:
1 1 1 1 1
1 1 1 ........ 1 1
4 9 16 100 121
Bài 2:
Có hai thùng dầu, nếu đổ 2 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì số dầu của
mỗi thùng bằng nhau.Nếu đổ 2 lít dầu từ thùng B sang thùng A thì số dầu ở thùng
A g
ấp 3 số dầu ở thùng B. Tính số lít dầu ở thùng A lúc đầu.
Bài 3:
Giá hoa tháng 5 cao hơn tháng 4 là 20%. Giá hoa tháng 6 thấp hơn tháng 5
là 10%. Hỏi giá hoa tháng 6 cao hơn giá hoa tháng 4 là bao nhiêu %?
i 4:
Hi
ện nay tỉ số tuổi anh và tuổi em là 4/3 . Hai năm trước tỉ số tuổi anh so với
tuổi em là 7/5. Tính tuổi của em hiện nay?
Bài 5:
Năm người làm 8 giờ một ngày thì xong công việc trong 12 ngày. Hỏi 8
người l
àm 10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong mấy ngày?
Bài 6: Tìm số có 3 chữ số
abc
biết:
ca ac abc ca
.
Bài 7:
Một hình chữ nhật có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rộng 2,5 dm và giảm
chiều dài 2,5 dm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 8:
Một người đi từ A đến B mất 4 giờ. Khi từ B về A người đó giảm vận tốc
mỗi giờ 2km nên mất 4 giờ 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Bài 9:
Xuân có 36 hình lập phương cạnh là 2 cm. Xuân dùng một số hình lập
phương để xếp t
hành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích
toàn phần hình lập phương lớn.
Bài 10:
Một phép chia có thương là 5 và dư 1. Tìm số bị chia biết tổng số bị chia
,số chia và số dư là 2012.
Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam - Trang 2
Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam 9 10 948