Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử vật lí GSTT Group lần 3

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT-Group

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 6 trang)

Môn thi: VẬT LÝ; Khối A và Khối A1
Ngày thi: 06/04/2014
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 645

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
Câu 1: Một vật nhỏ khối lượng M =100g treo vào đầu sợi dây lí tưởng, chiều dài l = 20cm
O
như hình. Dùng vật nhỏ m = 50g có tốc độ v0 bắn vào M. Bỏ qua sức cản của không khí.
Lấy g = 10m/s2. Coi va chạm là tuyệt đối đàn hồi. Xác định v0 tối thiểu để M chuyển
l
động tròn xung quanh O.
5 3
3 7
4 2
2
v0 M
A.
m/s
B.
m/s
C.
m/s
D.
m/s
m
3
2
3
4
Câu 2: Ống phát tia X có hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U, phát tia X có bước sóng ngắn nhât
là  . Nếu tăng hiệu điện thế này thêm 5000 V thì tia X do ông phát ra có bước sóng ngắn nhât 1 .
5
Nếu giảm hiệu điện thế này 2000 V thì tia X do ống phát ra có bước sóng ngắn nhât 2  1 . Bỏ qua
3
động năng ban đầu của electron khi ở catôt. Lấy h = 6,6.10-34J.s, c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C. Giá trị
của 1 bằng
A. 117,86 pm.
B. 99 pm
C. 95 pm.
D. 70,71 pm.
Câu 3: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách
từ 2 khe đến màn là 2m. Trong khoảng rộng 12,96mm trên màn giao thoa, người ta quan sát được 13
vân sáng. Bức xạ sử dụng trong thí nghiệm có màu:
A. Chàm
B. Lục
C. Vàng
D. Lam
Câu 4: Lăng kính có tiết diện là tam giác cân ABC, góc chiết quang A = 1200, chiết suất của lăng
kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn 2 . Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính
theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền xuống BC. Tại BC
chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ
B. Ló ra ngoài theo phương song song AB
C. Ló ra ngoài theo phương song song AC
D. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
Câu 5: Nếu đặt điện áp u1 = U 2 cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần nối
tiếp thì công suất tiêu thụ của mạch là P = P1 và hệ số công suất là 0,5. Nếu đặt điện áp u2 =
Ucos( 3 ωt) vào hai đầu đoạn mạch trên thì công suất tiêu thụ của mạch là P = P2. Hệ thức liên hệ
giữa P1 và P2 là
A. P1 = P2 / 2
B. P1 = 2 P2
C. P1 = P2
D. P1 = 2 P2
Câu 6: Tìm câu sai khi nói về vai trò của tầng điện li trong việc truyền sóng vô tuyến trên mặt đất
A. Sóng ngắ...
Trang 1/6 - Mã đề thi 645
GSTT-Group
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014
Môn thi: VẬT LÝ; Khối A và Khối A1
Ngày thi: 06/04/2014
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 645
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
Câu 1: Một vật nhỏ khối lượng M =100g treo vào đầu sợi dây lí tưởng, chiều dài l = 20cm
như hình. Dùng vật nhỏ m = 50g tốc độ v
0
bắn vào M. Bỏ qua sức cản của không khí.
Lấy g = 10m/s
2
. Coi va chạm tuyệt đối đàn hồi. Xác định v
0
tối thiểu để M chuyển
động tròn xung quanh O.
A.
3
35
m/s B.
2
73
m/s C.
3
24
m/s D.
4
2
m/s
Câu 2: Ống phát tia X hiệu điện thế giữa anôt catôt U, phát tia X bước sóng ngắn nhât
. Nếu tăng hiệu điện thế y thêm 5000 V thì tia X do ông phát ra có bước sóng ngắn nhât
1
.
Nếu giảm hiệu điện thế này 2000 V thì tia X do ống phát ra có bước sóng ngắn nhât
21
5
3

. Bỏ qua
động năng ban đầu của electron khi ở catôt. Lấy h = 6,6.10
-34
J.s, c = 3.10
8
m/s, e = 1,6.10
-19
C. Giá trị
của
1
bằng
A. 117,86 pm. B. 99 pm C. 95 pm. D. 70,71 pm.
Câu 3: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách
từ 2 khe đến màn 2m. Trong khoảng rộng 12,96mm trên màn giao thoa, người ta quan sát được 13
vân sáng. Bức xạ sử dụng trong thí nghiệm có màu:
A. Chàm B. Lục C. Vàng D. Lam
Câu 4: Lăng kính tiết diện tam giác cân ABC, góc chiết quang A = 120
0
, chiết suất của lăng
kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn
2
. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính
theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ mặt AB truyền xuống BC. Tại BC
chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ
B. Ló ra ngoài theo phương song song AB
C. Ló ra ngoài theo phương song song AC
D. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
Câu 5: Nếu đặt điện áp u
1
= U
2
cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện điện trở thuần nối
tiếp thì công suất tiêu thụ của mạch P
= P
1
hệ số công suất 0,5. Nếu đặt điện áp u
2
=
Ucos(
3
ωt) vào hai đầu đoạn mạch trên thì công suất tiêu thụ của mạch P
= P
2
. Hệ thức liên hệ
giữa P
1
và P
2
A. P
1
= P
2
/
2
B. P
1
=
2
P
2
C. P
1
= P
2
D. P
1
= 2 P
2
Câu 6: Tìm câu sai khi nói về vai trò của tầng điện li trong việc truyền sóng vô tuyến trên mặt đất
A. Sóng ngắn bị hấp thu một ít ở tầng điện li.
B. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thu hay phản xạ.
C. Sóng ngắn phản xạ mạnh ở tầng điện li.
D. Sóng trung và sóng dài đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ như nhau.
Câu 7: Nhận định nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?
A. Xung quanh một tia lửa điện sẽ tạo ra sóng điện từ lan truyền trong không gian.
B. Sóng điện từ có thể truyền qua mọi môi trường, kể cả chân không
C. Tốc độ lan truyền sóng điện từ tăng dần qua các môi trường: khí, lỏng, rắn.
v
0
O
M
m
l
Đề thi thử vật lí GSTT Group lần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử vật lí GSTT Group lần 3 - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử vật lí GSTT Group lần 3 9 10 807