Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử vật lý đại học kèm đáp án

Được đăng lên bởi Tue Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài:90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Lớp: .............................
Câu 1: Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều
có điện áp u = U 0 .cosωt (V). Ban đầu dung kháng Z C , tổng trở cuộn dây Z Lr và tổng trở Z toàn mạch bằng
nhau và đều bằng 100 Ω . Tăng điện dung thêm một lượng ∆C = 0,125.10−3 / π ( F ) thì tần số dao động riêng
của mạch này khi đó là 80π (rad / s ) . Tần số ω của nguồn điện xoay chiều bằng:
A. 80π (rad / s) .
B. 100π ( rad / s).
C. 40πrad / s
D. 50π (rad / s).
Câu 2: Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. lực cản của môi trường tác dụng lên vật.
B. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
C. biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
D. tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U 0 .cosωt. Cho biết
U
1
UR =
và C =
. Hệ thức đúng liên hệ giữa các đại lượng R, L, ω là:
2
2ω 2 L
2ω L
ωL
A. R =
B. R = ω.L
C. R = ω L 3
D. R =
3
3
Câu 4: Mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại trên tụ là 12V . Tại thời điểm
điện tích trên tụ có giá trị q = 6.10−9 C thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = 3 3 mA . Biết cuộn dây có
độ tự cảm 4mH . Tần số góc của mạch là
A. 5.104 rad/s.
B. 25.104 rad/s.
C. 25.105 rad/s.
D. 5.105 rad/s.
Câu 5: Cho con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acos( ω t + ϕ ). Quãng đường lớn nhất
vật đi được trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ là:
3
A. A
B. A
C. A 2
D. A 3
2
Câu 6: Con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α 0 < 10 . Tốc độ lớn nhất của quả nặng trong quá
trình dao động là:
A. α 0 2gl
B. 2α 0 gl
C. α 0 gl
D. α 0 3gl
0

Câu 7: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này
dao động theo phương trẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40 π t (mm) và u2 = 5cos(40 π t +
π ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên
đoạn thẳng S1S2 là:
A. 11.
B. 9.
C. 10.
D. 8. '
Câu 8: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ
A. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được t...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian làm bài:90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Lớp: .............................
Câu 1: Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C thay đổi được trong mạch điện xoay chiu
điện áp
0
. osu U c t
ω
=
(V). Ban đầu dung kháng
C
Z
, tng trở cuộn dây
Lr
Z
và tổng tr
Z
toàn mạch bằng
nhau và đu bằng 100
. Tăng đin dung thêm một lưng
3
0,125.10 / ( )C F
π
=
thì tn số dao đng riêng
của mch y khi đó là
80 ( / )rad s
π
. Tn s
ω
ca nguồn đin xoay chiu bng:
A.
80 ( / )rad s
π
. B.
100 ( / ).rad s
π
C.
srad /40
π
D.
50 ( / ).rad s
π
Câu 2: Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phụ thuộco
A. lực cản của môi trường tác dụng lên vật.
B. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
C. biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
D. tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
u 3: Đặt vào hai đu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều
Cho biết
2
R
U
U
=
và
2
1
2
C
L
ω
=
. H thức đúng liên hệ giữa các đi lượng
, ,R L
ω
là:
A.
2
3
L
R
ω
=
B.
.R L
ω
=
C.
3R L
ω
=
D.
3
L
R
ω
=
u 4: Mch dao đng LC thực hin dao đng điện t tự do với đin áp cc đại tn tụ là
12V
. Ti thi đim
điện tích trên tụ có giá tr
9
6.10q C
=
thì cường độ dòng đin qua cuộn dây là
3 3i mA
=
. Biết cun dây có
đtcm
4mH
. Tn s c của mạch là
A. 5.10
4
rad/s. B. 25.10
4
rad/s. C. 25.10
5
rad/s. D. 5.10
5
rad/s.
Câu 5: Cho con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acos(
t
ω ϕ
+
). Quãng đường lớn nhất
vật đi được trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ là:
A. A
3
2
B. A C.
2A
D. A
3
Câu 6: Con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc
0
0
10
α
<
. Tốc độ lớn nhất của quả nặng trong quá
trình dao động là:
A.
0
2gl
α
B.
0
2 gl
α
C.
0
gl
α
D.
0
3gl
α
Câu 7: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này
dao động theo phương trẳng đứng có phương trình lần lượtu1 = 5cos40
π
t (mm) và u2 = 5cos(40
π
t +
π
) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên
đoạn thẳng S1S2 là:
A. 11. B. 9. C. 10. D. 8. '
Câu 8: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ
A. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng.
B. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng.
C. Mỗi nguyên tố hoá học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp
thụ.
D. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng.
u 9: Mng đin ba pha nh sao có đin áp pha
220
p
U V
=
có ba tải tiêu thụ mắc vào mạch theo kiu hình
sao. Ba ti 3 đin trthun có giá trị ln lượt là
1 2 3
2 220R R R= = =
. Cưng đ hiệu dng ca dòng đin
trong dây trung hòa là:
A. 3 A. B. 2A. C. 1A. D. 0.
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
Đề thi thử vật lý đại học kèm đáp án - Trang 2
Đề thi thử vật lý đại học kèm đáp án - Người đăng: Tue Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử vật lý đại học kèm đáp án 9 10 439