Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử vật lý Đại Học

Được đăng lên bởi dangki141216
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I

ĐỀ THI MÔN TOÁN, KHỐI 12 (2009-2010)

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (2 điểm)
Cho hàm số y  x 4  2mx 2  m  1 (1) , với m là tham số thực.
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m  1 .
2) Xác định m để hàm số (1) có ba điểm cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị
tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4 2 .
Câu II (2 điểm)
1) Giải phương trình x  2 6  x  2 x  6 x  x 2



2) Giải phương trình 2sin  2 x    4 cos x  1  0
6

6
x3
dx
Câu III (1 điểm) Tính tích phân I   3
x2
1
Câu IV (1 điểm)
Cho hình chóp đều S.ABC, đáy ABC có cạnh bằng a, mặt bên tạo với đáy một góc 30o . Tính thể tích
khối chóp S.ABC và khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC) theo a.
Câu V (1 điểm)
2 1  x4  1  x2  1  x2
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
1  x2  1  x2  2
PHẦN RIÊNG (3 điểm):Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường thẳng d: x  y  2  0 và đường tròn (C):
x 2  y 2  5 . Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng d mà qua đó kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới (C)
(A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác MAB đều.
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A(1;0;0), B(1;1;1) và mặt cầu (S):
x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  2 z  3  0 . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A,B và cắt mặt cầu
(S) theo thiết diện là một hình tròn có diện tích 3 .
Câu VII.a (1 điểm)
Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  4 z  20  0 . Tính giá trị của biểu thức
A

z12  z22
2

z1  z2

2

B.Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy ,cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có phương trình:

 x  1

  y  2   5 , góc ABC bằng 90o , A(2;0) và diện tích tam giác ABC bằng 4. Tìm toạ độ các
đỉnh A, B, C.
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, biết S(3;2;4), B(1;2;3),
D(3;0;3). Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Lập phương trình mặt phẳng    chứa BI
và song song với AC.
2

2

 4 x  y  3  0

Câu VII.a (1 điểm) Giải hệ phương trình 

 log 2 x  log 4 y  0
---------------------------------Hết---------------------------------

Thạch Thành, ngày 24 tháng 12 năm 2009. Người ra đề: Bùi Trí Tuấn

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I

ĐỀ THI MÔN TOÁN, KHỐI 12 (2009-2010)

ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm ...
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I
ĐỀ SỐ 1
ĐỀ THI MÔN TOÁN, KHỐI 12 (2009-2010)
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (2 điểm)
Cho hàm số
4 2
2 1y x mx m
(1) , với
m
là tham số thực.
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi
1m  
.
2) Xác định
m
để hàm số (1) có ba điểm cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị
tạo thành một tam giác có diện tích bằng
4 2
.
Câu II (2 điểm)
1) Giải phương trình
2
2 6 2 6x x x x x
2) Giải phương trình
2sin 2 4cos 1 0
6
x x
Câu III (1 điểm) Tính tích phân
6
3
1
3
2
x
I dx
x
Câu IV (1 điểm)
Cho hình chóp đều S.ABC, đáy ABC có cạnh bằng a, mặt bên tạo với đáy một góc
30
o
. Tính thể tích
khối chóp S.ABC và khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC) theo a.
Câu V (1 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
PHẦN RIÊNG (3 điểm):Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
Oxy
, cho đường thẳng d:
2 0x y
và đường tròn (C):
2 2
5x y
. Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng d mà qua đó kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới (C)
(A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác MAB đều.
2. Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho hai điểm A(1;0;0), B(1;1;1) và mặt cầu (S):
2 2 2
2 4 2 3 0x y z x y z
. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A,B và cắt mặt cầu
(S) theo thiết diện là một hình tròn có diện tích
3
.
Câu VII.a (1 điểm)
Gọi
1 2
,z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
4 20 0z z
. Tính giá trị của biểu thức
2 2
1 2
2 2
1 2
z z
A
z z
B.Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
Oxy
,cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có phương trình:
2 2
1 2 5x y
, góc ABC bằng
90
o
, A(2;0) và diện tích tam giác ABC bằng 4. Tìm toạ độ các
đỉnh A, B, C.
2. Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, biết S(3;2;4), B(1;2;3),
D(3;0;3). Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Lập phương trình mặt phẳng
chứa BI
và song song với AC.
Câu VII.a (1 điểm) Giải hệ phương trình
2 4
4 3 0
log log 0
x y
x y
---------------------------------Hết---------------------------------
Thạch Thành, ngày 24 tháng 12 năm 2009. Người ra đề: Bùi Trí Tuấn
đề thi thử vật lý Đại Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử vật lý Đại Học - Người đăng: dangki141216
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đề thi thử vật lý Đại Học 9 10 669