Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thủy lực

Được đăng lên bởi trongbuild
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại Học Đà Nẵng
Trường ĐHBK
Khoa XDTL-TĐ

Môn thi:
Thủy lực
Đề thi số: 11
Thời gian thi :
60 phút

Bộ môn CSKTTL

Câu 1 (2đ): Nêu ý nghĩa thuỷ lực và ý nghĩa năng lượng của 3 số hạng đ ầu trong
phương trình Bernulli.
Câu 2 (4đ): Dầu hỏa được chảy từ ống 1 vào giữa hai đĩa
tròn đường kính D =80mm như hình vẽ với trọng lượng lưu
lượng là 0,08N/s rồi chảy tỏa ra xung quanh theo phương
bán kính. Xác định vận tốc dòng dầu khi chảy ra khỏi hai đĩa.
Biết tỉ trọng của dầu δ=0,88. Hai đĩa cách nhau h=3mm.
Câu 3 (4đ) : Nước được chảy từ bể chứa
A
H
sang bể chứa B theo một ống gồm 2 đoạn:
l2, d2,
A 1 l1, d1
l1=15m, d1= 250mm, l2= 20m, d2= 300mm,
B H2
Ống có hệ số nhám n = 0,012 và dòng chảy
ở khu sức cản bình phương.
Các hệ số tổn thất cửa vào ξv=0,5; cửa ra ξr =1; và tại vị trí mở rộng đột ngột là
ξmr=(ω2/ω1-1)2 (tính với v2). Biết H1=25m. Tìm H2.=10m. Tìm lưu lượng chảy qua ống
Vẽ đường năng và đường đo áp.

Đại Học Đà Nẵng
Trường ĐHBK
Khoa XDTL-TĐ

Môn thi:
Thủy lực
Đề thi số: 12
Thời gian thi :
60 phút

Câu 1 (5đ) : Nước chảy trong kênh chữ nhật
có chiều rộng b = 1m, với vận tốc v 1 ở độ
sâu h1=3m đập vào cửa van MN và sau cửa
van có độ sâu h2 =0,2 m. Tìm lực giữ R cho
cửa van được ổn định. Bỏ qua tổn thất.

Bộ môn CSKTTL

∇

v1
h1

M
N
∇

h2

Câu 2 (3đ) : Tính chênh lệch cột nước đường ống dài mắc nối tiếp 2 đoạn ống có
chiều dài l, đường kính ống d và độ nhám n như bảng sau. Biết lưu lượng chảy qua
Q=250l/s, (ống chảy ở khu sức cản bình
phương). (ống thường)
H
Ống
l (m)
d (m)
n
l2, d2, n2
l1, d1, n1
1
800
0,3
0,013
2
1000
0,5
0,013
Câu 3 (2đ) : Nêu các trạng thái chảy và cách phân biệt.
Vận tốc dòng chảy có ảnh hưởng gì đến quy luật tổn thất cột nước.

Đại Học Đà Nẵng
Trường ĐHBK
Khoa XDTL-TĐ

Môn thi:
Thủy lực
Đề thi số: 13
Thời gian thi :
60 phút

Bộ môn CSKTTL

Câu 1 (2đ) : Nêu Điều kiện sử dụng phương trình Bernulli ?
Câu 2 (4đ) : Với cột nước H cho trước, để tăng khả
+const
∇
năng tháo chất lỏng của đường ống người ta nối vào
giữa hai mặt cắt A và B của nó một ống song song.
H
Xác định lưu lượng của ống có chiều dài L=100m,
đường kính d biết lưu lượng ống khi chưa nối là
Q=200l/s. Hệ số tổn thất dọc đường là λ = 0,02, các
tổn thất khác bỏ qua, Chiều dài đoạn ống nối song
song là l =50m và có cùng đường kính d.
Câu 3 (4đ) : Bình chứa lớn chảy qua đường
ống nối tiếp có các đường ống d1=0,075m, +const
d2=0,1m, d3 = 0,05m. Độ cao cột nước trong ∇
bể H=1m. Nếu chỉ tính tổn thất cục bộ. Hãy
d1
H
tính lưu lượng chảy qua ống.Vẽ đường năng
và đường đo áp

Đại Học ...
Đ i H c Đà N ng Môn thi: Th y l c B môn CSKTTL
Tr ng ĐHBK ườ Đ thi s : 11
Khoa XDTL-TĐ Th i gian thi : 60 phút
u 1 (2đ): Nêu ý nghĩa thu l c ý nghĩa năng l ng c a 3 s h ng đ u trongỷ ự ượ
ph ng trình Bernulli. ươ
u 2 (4đ): D u h a đ c ch y t ng 1 o gi a hai đĩa ư
tròn đ ng kính D =80mm nh nh v v i tr ng l ng l uườ ư ượ ư
l ng 0,08N/s r i ch y t a ra xung quanh theo ph ngượ ươ
n kính. Xác đ nh v n t c dòng d u khi ch y ra kh i hai đĩa.
Bi t t tr ng c a d u ế δ=0,88. Hai đĩa cách nhau h=3mm.
u 3 (4đ) : N c đ c ch y t b ch aướ ượ
A
sang b ch a B theo m t ng g m 2 đo n:
l
1
=15m, d
1
= 250mm, l
2
= 20m, d
2
= 300mm,
ng có h s nhám n = 0,012 vàng ch y
khu s c c n bình ph ng. ươ
c h s t n th t c a vào ố ổ ξ
v
=0,5; c a ra ξ
r
=1; t i v trí m r ng đ t ng t ở ộ
ξ
mr
=(ω
2
/ω
1
-1)
2
(tính v i v
2
). Bi t Hế
1
=25m. Tìm H
2.
=10m. Tìm l u l ng ch y qua ngư ượ
V đ ng năng đ ng đo áp. ườ ườ
Đ i H c Đà N ng Môn thi: Th y l c B môn CSKTTL
Tr ng ĐHBK ườ Đ thi s : 12
Khoa XDTL-TĐ Th i gian thi : 60 phút
u 1 (5đ) : N c ch y trong kênh ch nh tướ
chi u r ng b = 1m, v i v n t c v
1
đ
sâu h
1
=3m đ p vào c a van MN sau c a
van đ sâu h
2
=0,2 m. m l c gi R cho
c a van đ c n đ nh. B qua t n th t. ượ
u 2 (3đ) : Tính chênh l ch c t n c đ ng ng dài m c n i ti p 2 đo n ng có ướ ườ ế
chi u dài l, đ ng kính ng d và đ nhám n nh b ng sau. Bi t l u l ng ch y qua ườ ư ế ư ượ
Q=250l/s, ( ng ch y khu s c c n bình
ph ng). ( ng th ng)ươ ườ
ng l (m) d (m) n
1 800 0,3 0,013
2 1000 0,5 0,013
u 3 (2đ) : Nêu c tr ng ti ch y vàch pn bi t.
V n t c dòng ch y có nh h ng đ n quy lu t t n th t c t n c. ưở ế ướ
H
l
1
, d
1
, n
1
l
2
, d
2
, n
2
l
1
, d
1
l
2
, d
2
,
H
1
H
2
A
B
v
1
h
1
h
2
M
N
đề thi thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thủy lực - Người đăng: trongbuild
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi thủy lực 9 10 689