Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Bảng A Cấp tiểu học

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012
Đề chính thức

Đề thi: Thực hành – Bảng A - cấp TIỂU HỌC
Ngày thi: 08/06/2012
Thời gian: 90 phút
(Đề thi gồm có: 02 trang)

Bài 1. (5 điểm) THƯ CẢM TẠ
Trong buổi lễ Tổng kết cuối năm, Em được nhận thưởng từ Công ty Cổ phần
Dược phẩm ABC. Em hãy dùng phần mềm soạn thảo văn bản, trình bày một Thư
cảm tạ, để cảm ơn đến Công ty Cổ phần Dược phẩm ABC. Thư cảm tạ cần có quốc
hiệu, tên công ty, địa chỉ, lời cảm ơn, … Trình bày sao cho rõ ràng và đẹp.
Bài làm được lưu với tên là TH1 phần mở rộng mặc định của phần mềm sử
dụng.
Bài 2. (5 điểm) LOGO
Trường Tiểu học Kim Đồng phát động cuộc thi thiết kế logo cho trường. Em
hãy sử dụng phần mềm đồ họa để vẽ logo dự thi. Logo cần phải có tên trường, hình
ảnh thể hiện đặc điểm của trường, …
Bài làm được lưu với tên là TH2 phần mở rộng mặc định của phần mềm sử
dụng.
Bài 3. ( 5 điểm) HÌNH VUÔNG KỲ ẢO
Cho hình vuông:
A

3

2

B

5

10

11

8

9

6

7

12

D

15

14

C

Em hãy cho biết:
Câu 1. Bí mật của hình vuông là gì?
Câu 2. Tìm các số tại các vị trí A, B, C, D
Nội dung bài giải soạn trên phần mềm soạn thảo văn bản và lưu với tên TH3
Bài 4. (5 điểm) . GIAO LƯU HỌC SINH QUỐC TẾ
Năm nay, cu Tí đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và được đi dự Đại hội đại biểu
thiếu nhi Quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Sau Đại hội có chương trình tham quan dã
ngoại và các học sinh được sinh hoạt theo nhóm. Tí được phân vào nhóm có 5 bạn:
Tom, Jerry, Mummy, Tony và chính Tí. Nhưng mọi chuyện rắc rối đã xảy ra vì lý do
bất đồng về ngôn ngữ.
Đề thi Tin học Trẻ - Bảng A- TH2012

Trang:1/3

Trong đó:
Tom nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
Jerry nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
Mummy nói được Tiếng Anh và tiếng Việt.
Tony nói được tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.
Tí nói được tiếng Việt và tiếng Pháp.
Để chương trình tham quan dã ngoại đạt kết quả, em hãy giúp các bạn trong
nhóm trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Bạn nào có khả năng làm phiên dịch khi hai bạn Tony và Mummy nói
chuyện với nhau?
Câu 2. Ngoài Tí, những bạn nào có thể nói chuyện với bạn Tony mà không
cần phiên dịch?
Câu 3. Trong số những ngôn ngữ được sử dụng tại nhóm bạn này, ngôn ngữ
nào được sử dụng ít phổ biến nhất?
Câu 4. Nếu có thêm một bạn nữa vào nhập cuộc trong nhóm, để bạn này có
thể nói chuyện được với cả nhóm thì bạn ấy tối thiểu cần phải nói được những ngoại
ngữ gì?
Nội dung bài giải soạn trên phần mềm soạn thảo văn bản và...
Đề thi Tin hc Tr - Bng A- TH2012 Trang:1/3
UBND TNH ĐỒNG THÁP
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
S GIÁO DC ĐÀO TO Độc lp – T do – Hnh phúc
HI THI TIN HC TR TNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012
Đề thi: Thc hành – Bng A - cp TIU HC
Ngày thi: 08/06/2012
Thi gian: 90 phút
(Đề thi gm có: 02 trang)
Bài 1. (5 đim) THƯ CM T
Trong bui l Tng kết cui năm, Em được nhn thưởng t Công ty C phn
Dược phm ABC. Em hãy dùng phn mm son tho văn bn, trình bày mt Thư
cm t, để cm ơn đến Công ty C phn Dược phm ABC. Thư cm t cn quc
hiu, tên công ty, địa ch, li cm ơn, … Trình bày sao cho rõ ràng và đẹp.
Bài làm được lưu vi n TH1 phn m rng mc đnh ca phn mm s
dng.
Bài 2. (5 đim) LOGO
Trường Tiu hc Kim Đồng phát động cuc thi thiết kế logo cho trường. Em
hãy s dng phn mm đồ ha để v logo d thi. Logo cn phi tên trường, hình
nh th hin đặc đim ca trường, …
Bài làm được lưu vi n TH2 phn m rng mc đnh ca phn mm s
dng.
Bài 3. ( 5 đim) HÌNH VUÔNG K O
Cho hình vuông:
A 3 2 B
5 10 11 8
9 6 7 12
D 15 14 C
Em hãy cho biết:
Câu 1. Bí mt ca hình vuông là gì?
Câu 2. Tìm các s ti các v trí A, B, C, D
Ni dung bài gii son trên phn mm son tho văn bn và lưu vi tên TH3
Bài 4. (5 đim)
. GIAO LƯU HC SINH QUC T
Năm nay, cu đạt danh hiu hc sinh xut sc và được đi d Đại hi đại biu
thiếu nhi Quc tế t chc ti Vit Nam. Sau Đại hi chương trình tham quan
ngoi các hc sinh đưc sinh hot theo nhóm. đưc phân vào nhóm 5 bn:
Tom, Jerry, Mummy, Tony và chính Tí. Nhưng mi chuyn rc ri đã xy ra vì lý do
bt đng v ngôn ng.
Đề chính thc
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Bảng A Cấp tiểu học - Trang 2
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Bảng A Cấp tiểu học - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Bảng A Cấp tiểu học 9 10 902