Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng B (Cấp THCS) năm 2013

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN

Kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17
Ngày thi : 17/3/2013
Thời gian: 150 phút (không kể phát đề)

Bảng B – THCS
Đề Chính Thức
Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là số báo danh của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là
bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục số báo danh vừa tạo. Ví dụ thí sinh có số báo danh
B07 thì tạo thư mục B07 rồi lưu bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục B07.
Bài 1: (7.0 điểm) Số nguyên tố rút gọn của một số tự nhiên n chính là tổng các ước nguyên tố
của n.
Ví dụ: n=252=2.2.3.3.7 (n có 3 ước nguyên tố là 2, 3 và 7)
Số nguyên tố rút gọn của n là 2+3+7=12
Yêu cầu: a/ Nhập số tự nhiên n từ bàn phím, in ra số nguyên tố rút gọn của n.
(1<n<1000000)
b/ Nhập 2 số nguyên a, b không vượt quá 10000 (a<b). In ra các số có cùng số
nguyên tố rút gọn với n trong đoạn a đến b và số lượng các số tìm được.
Ví dụ:
Nhap n: 252
So nguyen to rut gon cua n: 12
Nhap a, b: 1 200
Cac so co cung so nguyen to rut gon voi n:
35 42 84 126 168 175
Co 6 so

Bài 2: (6.0 điểm) Cho xâu kí tự S bao gồm toàn các ký tự ‘a’ và ‘b’, không quá 255 ký tự. Dãy
con đúng của dãy S là một dãy con liên tục bất kì của S bao gồm các ký tự giống nhau. Dãy
con đúng bậc 1 của dãy S là một dãy con liên tục bất kỳ của dãy S bao gồm các ký tự giống
nhau nhưng được thêm 1 ký tự khác (ví dụ ‘aaaabaaa’, baaaa, aaaab). Trường hợp đặc biệt, dãy
S chỉ có 1 loại ký tự thì dãy con đúng cũng chính là dãy con đúng bậc 1.
Yêu cầu: a/ Hãy tính độ dài lớn nhất dãy con đúng của dãy S.
b/ Hãy tính độ dài lớn nhất dãy con đúng bậc 1 của dãy S.
Ví dụ: ‘aaabaaabbaaaaa’
Độ dài lớn nhất của dãy con đúng: 5
(‘aaabaaabbaaaaa’)
Độ dài lớn nhất của dãy con đúng bậc 1: 7 (‘aaabaaabbaaaaa’)
Bài 3: (7 điểm) Cho trước tập tin văn bản INPUT.INP gồm nhiều dòng (không quá 1000 dòng),
mỗi dòng chứa một chuỗi ký tự (gồm các chữ cái từ ‘A’ đến ‘Z’ viết dính liền với nhau), mỗi
chuỗi dài không quá 255 ký tự. Trong tập tin này có duy nhất một chuỗi xuất hiện đúng một lần,
các chuỗi còn lại đều xuất hiện đúng k lần. (Số k không cho trước, nhưng biết rằng k là một số
chẵn và k≠0).
Yêu cầu: Viết chương trình đọc tập tin INPUT.INP xử lý và tìm chuỗi duy nhất đó, ghi
kết quả tìm được vào tập tin văn bản OUTPUT.OUT.
Kết quả: Tập tin OUTPUT.OUT có một dòng là chuỗi ký tự tìm được theo yêu cầu.
Ví dụ:
INPUT.INP
OUTPUT.OUT
ABCD
TINHOCTRE
EFGHIJK
TINHOCTRE
ABCD
EFGHIJK
----Hết----

Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN

Kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17
Ngày thi : 17/3/2013
Thời gian: 150 phút...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
Bảng B – THCS
Đề Chính Thức
Kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17
Ngày thi : 17/3/2013
Thời gian: 150 phút (không kể phát đề)
Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là số báo danh của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là
bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục số báo danh vừa tạo. Ví dụ thí sinh có số báo danh
B07 thì tạo thư mục B07 rồi lưu bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục B07.
Bài 1: (7.0 điểm) Số nguyên tố rút gọn của một số tự nhiên n chính tổng các ước nguyên tố
của n.
Ví dụ: n=252=2.2.3.3.7 (n có 3 ước nguyên tố là 2, 3 và 7)
Số nguyên tố rút gọn của n là 2+3+7=12
Yêu cầu: a/ Nhập số tự nhiên n từ bàn phím, in ra số nguyên tố rút gọn của n.
(1<n<1000000)
b/ Nhập 2 số nguyên a, b không vượt quá 10000 (a<b). In ra các sốcùng số
nguyên tố rút gọn với n trong đoạn a đến b và số lượng các số tìm được.
Ví dụ:
Bài 2: (6.0 điểm) Cho xâu kí tự S bao gồm toàn các ký tự ‘a’ và ‘b’, không quá 255 ký tự. Dãy
con đúng của dãy S một dãy con liên tục bất của S bao gồm các tự giống nhau. Dãy
con đúng bậc 1 của dãy S một dãy con liên tục bất kỳ của dãy S bao gồm các tự giống
nhau nhưng được thêm 1 ký tự khác (ví dụ ‘aaaabaaa’, baaaa, aaaab). Trường hợp đặc biệt, dãy
S chỉ có 1 loại ký tự thì dãy con đúng cũng chính là dãy con đúng bậc 1.
Yêu cầu: a/ Hãy tính độ dài lớn nhất dãy con đúng của dãy S.
b/ Hãy tính độ dài lớn nhất dãy con đúng bậc 1 của dãy S.
Ví dụ: ‘aaabaaabbaaaaa’
Độ dài lớn nhất của dãy con đúng: 5 (‘aaabaaabbaaaaa’)
Độ dài lớn nhất của dãy con đúng bậc 1: 7 (‘aaabaaabbaaaaa’)
Bài 3: (7 điểm) Cho trước tập tin văn bản INPUT.INP gồm nhiều dòng (không quá 1000 dòng),
mỗi dòng chứa một chuỗi tự (gồm các chữ cái từ ‘A đến ‘Z viết dính liền với nhau), mỗi
chuỗi dài không quá 255 ký tự. Trong tập tin này có duy nhất một chuỗi xuất hiện đúng một lần,
các chuỗi n lại đều xuất hiện đúng k lần. (Số k không cho trước, nhưng biết rằng kmột số
chẵn k≠0).
Yêu cầu: Viết chương trình đọc tập tin INPUT.INP xử tìm chuỗi duy nhất đó, ghi
kết quả tìm được vào tập tin văn bản OUTPUT.OUT.
Kết quả: Tập tin OUTPUT.OUT có một dòng là chuỗi ký tự tìm được theo yêu cầu.
Ví dụ:
INPUT.INP OUTPUT.OUT
ABCD
EFGHIJK
TINHOCTRE
ABCD
EFGHIJK
TINHOCTRE
----Hết----
Nhap n: 252
So nguyen to rut gon cua n: 12
Nhap a, b: 1 200
Cac so co cung so nguyen to rut gon voi n:
35 42 84 126 168 175
Co 6 so
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng B (Cấp THCS) năm 2013 - Trang 2
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng B (Cấp THCS) năm 2013 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng B (Cấp THCS) năm 2013 9 10 25