Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Toán

Được đăng lên bởi Diệp Jmg
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt
không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1.
B. [Ar]3d64s2.
6 1
C. [Ar]3d 4s .
D. [Ar]3d34s2.
Câu 2. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là:
A. O2, H2O, NH3.
B. H2O, HF, H2S.
C. HCl, O3, H2S.
D. HF, Cl2, H2O.
Câu 3. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3) 3, FeSO4, Fe2(SO4) 3, FeCO3 lần
lượt pư với HNO3 đặc, nóng. Số pư thuộc loại pư oxi hoá - khử là
A. 5.
B. 7.
C. 6.
D. 8.
Câu 4. Cho cân bằng hoá học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k); ∆H < 0.
Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng
thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào
làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?
A. (1), (2), (4), (5).
B. (2), (3), (5).
C. (2), (3), (4), (6).
D. (1), (2), (4).
Câu 5. Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu
chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 6. Trộn 100 ml dd (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dd (gồm H2SO4 0,0375M và HCl
0,0125M), thu được dd X. Giá trị pH của dd X là
A. 7.
B. 2.
C. 1.
D. 6.
Câu 7. Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành hai phần bằng nhau:
- Phần một t/d với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa;
- Phần hai t/d với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)
A. 3,73 gam.
B. 7,04 gam.
C. 7,46 gam.
D. 3,52 gam.
Câu 8. Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4, thu được O2 và m gam chất rắn gồm
K2MnO4, MnO2 và KCl. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí
Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là
A. 74,92%.
B. 72,06%.
C. 27,94%.
D. 62,76%.
Câu 9. Hh khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột
Fe làm xúc tác), thu được hh khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của pư tổng hợp NH3 là
A. 25%.
B. 50%.
C. 36%.
D. 40%.
Câu 10. Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau:
Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là ...
Đề s 1. Hóa hc 1 ledangkhuong@gmail.com
ĐỀ S 1
Câu 1. Mt ion M
3+
tng s hạt proton, nơtron, electron 79, trong đó số ht mang điện nhiều hơn số ht
không mang điện là 19. Cu hình electron ca nguyên t M là
A. [Ar]3d
5
4s
1
. B. [Ar]3d
6
4s
2
.
C. [Ar]3d
6
4s
1
. D. [Ar]3d
3
4s
2
.
Câu 2. Dãy gm các cht trong phân t ch có liên kết cng hoá tr phân cc là:
A. O
2
, H
2
O, NH
3
. B. H
2
O, HF, H
2
S. C. HCl, O
3
, H
2
S.
D.
HF, Cl
2
, H
2
O.
Câu 3. Cho tng cht: Fe, FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCO
3
ln
lưt vi HNO
3
đc, nóng. S thuc loi oxi hoá - kh
A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 4. Cho cân bng hoá hc sau: 2SO
2
(k) + O
2
(k) 2SO
3
(k); ∆H < 0.
Cho các bin pháp: (1) tăng nhit độ, (2) tăng áp sut chung ca h phn ng, (3) h nhit độ, (4) dùng
thêm cht xúc tác V
2
O
5
, (5) gim nng độ SO
3
, (6) gim áp sut chung ca h phn ng. Nhng bin pháp nào
làm cân bng trên chuyn dch theo chiu thun?
A. (1), (2), (4), (5). B. (2), (3), (5). C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (4).
Câu 5. Cho dãy các cht sau: Al, NaHCO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, NH
4
Cl, Al
2
O
3
, Zn, K
2
CO
3
, K
2
SO
4
. bao nhiêu
cht trong dãy va tác dụng được vi dung dch HCl, va tác dng được vi dung dch NaOH?
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 6. Trn 100 ml dd (gm Ba(OH)
2
0,1M NaOH 0,1M) vi 400 ml dd (gm
H
2
SO
4
0,0375M HCl
0,0125M), thu được dd X. Giá tr pH ca dd X là
A. 7. B. 2. C. 1. D. 6.
Câu 7. Dd X cha các ion: Fe
3+
, SO
4
2-
, NH
4
+
, Cl
-
. Chia dd X thành hai phn bng nhau:
- Phn mt t/d với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí ( đktc) và 1,07 gam kết ta;
- Phn hai t/d với lượng dư dd BaCl
2
, thu được 4,66 gam kết ta.
Tng khối lưng các muối khan thu được khi cô cn dd X là (quá trình cô cn ch có nước bay hơi)
A. 3,73 gam. B. 7,04 gam. C. 7,46 gam. D. 3,52 gam.
Câu 8. Nhit phân 4,385 gam hn hp X gm KClO
3
KMnO
4
, thu được O
2
m gam cht rn gm
K
2
MnO
4
, MnO
2
và KCl. Toàn b lượng O
2
tác dng hết vi cacbon nóng đ, thu được 0,896 lít hn hp khí
Y (đktc) t khi so vi H
2
là 16. Thành phn % theo khi lượng ca KMnO
4
trong X
A. 74,92%. B. 72,06%. C. 27,94%. D. 62,76%.
Câu 9. Hh khí X gồm N
2
H
2
tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột
Fe làm xúc tác), thu được hh khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của pư tổng hợp NH
3
A. 25%. B. 50%. C. 36%. D. 40%.
Câu 10. Cho các cp oxi hoá - kh được sp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá ca dng oxi hóa như sau:
Fe
2+
/Fe, Cu
2+
/Cu, Fe
3+
/Fe
2+
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Fe
2+
oxi hóa được Cu thành Cu
2+
. B. Cu
2+
oxi hoá được Fe
2+
thành Fe
3+
.
C. Fe
3+
oxi hóa được Cu thành Cu
2+
. D. Cu kh được Fe
2+
thành Fe.
Câu 11. Cho 5,376 lít khí CO ( đktc) t t đi qua ống s nung nóng đựng 10,44 gam mt oxit sắt đến khi phn
ng xảy ra hoàn toàn. Khí thu đưc sau phn ng có t khi so với hiđro bng 20. Công thc ca oxit st và phn
trăm thể tích ca khí CO
2
trong hn hp khí sau phn ng là
A. FeO; 75%. B. Fe
2
O
3
; 75%. C. Fe
2
O
3
; 65%. D. Fe
3
O
4
; 75%.
Câu 12. Cho 22,65 gam hh bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol ơng ứng 5: 2 vào dd chứa 0,2 mol Fe
2
(SO
4
)
3
. Sau
khi các pư xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m
A. 12,80. B. 9,20. C. 6,40. D. 16,53
Câu 13. Mt cc nưc có cha các ion: Na
+
(0,02 mol), Mg
2+
(0,02 mol), Ca
2+
(0,04 mol), HCO
3
-
(0,12 mol)
SO
4
2
(0,01 mol). Đun sôi cc nước trên cho đến khi các phn ng xy ra hoàn
toàn thì nước còn li trong cc
A. là nước mm. B. có tính cng vĩnh cu.
C. có tính cng toàn phn. D. có tính cng tm thi.
Câu 14. Hp th hoàn toàn 4,48 lít khí CO
2
( đktc) vào 500 ml dd hh gm KOH 0,15M
Ba(OH)
2
0,2M, sinh ra
m gam kết ta. Giá tr ca m
A. 19,70. B. 14,775. C. 24,625. D. 4,925.
Đề Thi Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Toán - Người đăng: Diệp Jmg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề Thi Toán 9 10 228