Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán

Được đăng lên bởi Trăng Vỡ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – THÁNG 7/2015
Thầy Đặng Việt Hùng

Câu 1: (2,0 điểm). Cho hàm số y =

2x −1
và đường thẳng d : y = 2 x + m .
x +1

Tìm m để d cắt ( C ) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho:

a) ∆OAB vuông tại gốc tọa độ O.
 1

b) ∆ABC cân tại C biết C  − ; −4  .
 4


Câu 2: (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 + ( m − 1) x 2 − ( 3m + 2 ) x + 2m ( C )
a) Tìm m đề ( C ) cắt Ox tại 3 điểm có hoành độ x1 ; x2 ; x3 thõa mãn x12 + x22 + x32 = 10
b) Tìm m để ( C ) cắt Ox tại 3 điểm A, B, C thỏa mãn AB 2 + BC 2 + CA2 = 14 .
Câu 3: (2,0 điểm). Cho hàm số y = x 3 − 3mx 2 + 1 . Tìm m để hàm số có CĐ, CT sao cho đường thẳng qua các
điểm cực trị:
a) Vuông góc với đường thẳng ∆ : x − 2 y + 3 = 0
b) Cắt đường tròn (T ) : x 2 + ( y − 3) =
2

16
tại B, C sao cho tam giác ABC đều với A là một điểm thuộc
9

đường tròn (T ) .
Câu 4: (1,0 điểm). Giải phương trình

(

3
4
+
= 2 cot x + 3
2
cos x sin 2 x

)

Câu 5: (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có SC vuông với với mặt phẳng ABC. Tam giác ABC vuông tại B
có AB = a; AC = a 3. Góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAC là φ với tan φ =

3 x 2 + 2 xy + 2 y 2 − 3 x − 2 y = 0
Câu 6: (1,0 điểm). Giải hệ phương trình  2
2
5 x + 2 xy + 5 y − 3 x − 3 y = 2

13
. Tính VS . ABC theo a.
6

( x, y ∈ R )

Câu 7: (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

b b
c c
a a
+
+
2a + b + c
2b + c + a
2c + a + b

ĐỀ THI ĐƯỢC CHỮA TRỰC TIẾP TRÊN MOONTV VÀO LÚC 20h30 THỨ SÁU, 25/7/2014

Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015!

...
Khóa hc LTĐH môn Toán 2015Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa LTĐH môn Toán 2015 ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k TSĐH 2015!
Câu 1: (2,0 đim). Cho hàm s
2 1
1
x
y
x
=
+
đườ
ng th
ng
: 2
d y x m
= +
.
Tìm
m
để
d
c
t
C
t
i 2
đ
i
m phân bi
t
A, B
sao cho:
a)
OAB
vuông t
i g
c t
a
độ
O.
b)
ABC
cân t
i
C
bi
ế
t
1
; 4
4
C
.
Câu 2:
(2,0 đim).
Cho hàm s
3 2
1 3 2 2
y x m x m x m C
= + + +
a)
Tìm m
đề
C
c
t Ox t
i 3
đ
i
m có hoành
độ
1 2 3
; ;
x x x
thõa mãn
2 2 2
1 2 3
10
x x x
+ + =
b)
Tìm m
để
C
c
t Ox t
i 3
đ
i
m A, B, C th
a mãn
2 2 2
14
AB BC CA
+ + =
.
Câu 3:
(2,0 đim).
Cho hàm s
3 2
3 1
y x mx
= +
. Tìm m
để
hàm s
có C
Đ
, CT sao cho
đườ
ng th
ng qua các
đ
i
m c
c tr
:
a)
Vuông góc v
i
đườ
ng th
ng
: 2 3 0
x y
+ =
b)
C
t
đườ
ng tròn
( ) ( )
2
2
16
: 3
9
T x y
+ =
t
i B, C sao cho tam giác ABC
đề
u v
i
A
m
t
đ
i
m thu
c
đườ
ng tròn
(
T
.
Câu 4:
(1,0 đim).
Gi
i ph
ươ
ng trình
( )
2
3 4
2 cot 3
cos sin 2
+ = +
x
x x
Câu 5:
(1,0 đim).
Cho hình chóp S.ABCSC vuông v
i v
i m
t ph
ng ABC. Tam giác ABC vuông t
i B
; 3.
= =AB a AC a Góc gia hai mt phng SABSACφ vi
13
tanφ
6
=
. Tính
.
S ABC
V theo a.
Câu 6: (1,0 đim). Gii h phương trình
2 2
2 2
3 2 2 3 2 0
( , )
5 2 5 3 3 2
+ + =
+ + =
x xy y x y
x y R
x xy y x y
Câu 7:
(1,0 đim).
Cho ba s
th
c d
ươ
ng a, b, c th
a mãn a + b + c = 3.
Tìm giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
2 2 2
b b c c a a
P
a b c b c a c a b
= + +
+ + + + + +
ĐỀ THI ĐƯỢC CHA TRC TIP TRÊN
MOONTV
VÀO LÚC 20h30 TH SÁU, 25/7/2014
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – THÁNG 7/2015
Thầy Đặng Việt Hùng
Đề thi toán - Người đăng: Trăng Vỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi toán 9 10 871