Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán

Được đăng lên bởi XêKô Trần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LAI VUNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………
LỚP: ……………………………………
TÊN: ……………………………………
Điểm bằng số: ………….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Môn thi: Toán lớp 1

Điểm bằng chữ:…………

Ngày kiểm tra : …………………
Thời gian : 45 phút (không tính thời gian phát đề)
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM:

( 6 điểm)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: a/ Số liền sau của 72 là:
a. 71
b. 73
b/ Số bé nhất có 2 chữ số là:
a. 10
b. 0

c. 74
c. 11

Câu 2: a/ Khoanh vào số lớn nhất:
73 , 19 ,
85 , 24
b/ Khoanh vào số bé nhất:
10 , 28 , 61 , 44
Câu 3: a/ Kết quả của phép tính 12 + 3 – 4 là:
a. 10
b. 11
b/ Kết quả của phép tính 30 – 20 + 40 là:
a. 30
b. 40

c. 12
c. 50

Câu 4: a/ Viết các số 28, 72, 14, 56 theo thứ tự:
Từ lớn đến bé :…………………………………..
b/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
56; 57 ; 58 ; .….; ..…; 61; ……; ……; ……. .
Câu 5: Điền dấu > < = vào chỗ chấm cho thích hợp:
40 + 5 …… 46
94 …... 90 + 3
12 +36 …… 36 + 12
72 - 20…… 27 + 20

Câu 6: a/ Đồng hồ chỉ mấy giờ?

……………

…………….

b/ Hình bên có:
……….hình tam giác
……….hình vuông
II/ PHẦN TỰ LUẬN:

(4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:
86 - 2

73 - 53

42 + 7

35 + 40

……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….

Câu 2: Một khúc gỗ dài 98 cm, người ta cắt đi 42 cm. Hỏi khúc gỗ còn lại dài bao nhiêu
xăng-ti-mét?
Bài giải
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Hết

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
Môn: Toán lớp 1
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1
a/
b/
Câu 4:
Câu 5:

Câu 2
a/

b

b/

a

( 6 điểm)
Câu 3
a/

8
5
1
0

b

b/

c

a/ 72, 56, 28, 14

<

;

>

=

;

<

b/ 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64

Câu 6: a/ 3 giờ ; 8 giờ
b/ 4 hình tam giác – 1 hình vuông
- Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu 1 điểm.
- Câu 1,2,3,4 đúng một ý trong câu được 0,5 điểm.
- Câu 5,6 đúng một ý trong câu được 0,25 điểm.
II/ PHẦN TỰ LUẬN:

(4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)
- Tính từ trái sang phải, kết quả đúng là: 84, 20, 49, 75. Tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.
Câu 2: (2 điểm)
Bài giải
Số cm khúc gỗ còn lại dài là: (0,5đ)
98 - 42 = 56 (cm)
Đáp số: 56 cm

(1đ)
(0,5đ)

***************************

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LAI VUNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Môn thi: Toán lớp 1
Ngày kiểm tra : …………………
Thời gian : 45 phút (không tính thời gian phát đề)
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm)
Khoanh vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: a/ Số liền sau của 72 là:
a. 71 b. 73 c. 74
b/ Số bé nhất có 2 chữ số là:
a. 10 b. 0 c. 11
Câu 2: a/ Khoanh vào số lớn nhất:
73 , 19 , 85 , 24
b/ Khoanh vào số bé nhất:
10 , 28 , 61 , 44
Câu 3: a/ Kết quả của phép tính 12 + 3 – 4 là:
a. 10 b. 11 c. 12
b/ Kết quả của phép tính 30 – 20 + 40 là:
a. 30 b. 40 c. 50
Câu 4: a/ Viết các số 28, 72, 14, 56 theo thứ tự:
Từ lớn đến bé :…………………………………..
b/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
56; 57 ; 58 ; .….; ..…; 61; ……; ……; ……. .
Câu 5: Điền dấu > < = vào chỗ chấm cho thích hợp:
40 + 5 …… 46 94 …... 90 + 3
12 +36 …… 36 + 12 72 - 20…… 27 + 20
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………
LỚP: ……………………………………
TÊN: ……………………………………
Điểm bằng số: ………….
Điểm bằng chữ:…………
Đề thi toán - Trang 2
Đề thi toán - Người đăng: XêKô Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi toán 9 10 660