Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán

Được đăng lên bởi Minh Hương Nguyễn Thị
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Đề số 10

ĐỀ SỐ 10
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
Đây là đề thi tự luyện số 10 thuộc khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương). Để sử dụng hiệu
quả, bạn cần làm trước các câu hỏi trong đề trước khi so sánh với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết trong video
bài giảng (phần 1, phần 2 và phần 3).

Thời gian làm bài: 180 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = −x4 + 4x2 − 3 (1) .
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
b) Tìm m để phương trình −x4 + 4x2 − 3 = 7m2 − m cã 4 nghiÖm ph©n biÖt, sao cho trong 4 nghiÖm ®ã cã 2 nghiÖm
n»m trong ®o¹n [ −1;1] vµ 2 nghiÖm cßn l¹i n»m ngoµi ®o¹n − 3; 3  .





π

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2cos2x + sin2 x cos x + cos2 x sin x = 2 2 cos( x − ) .

4

4x − 2x +1
= 2x (2.8x − 3.2x +1) .
x
x
2.16 − 2.4 +1

Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình log2

Câu 4 (1,0 điểm). Tính thÓ tÝch khèi trßn xoay ®−îc t¹o thµnh khi quay quanh trôc hoµnh h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi
c¸c ®−êng y = cos4 x + sin4 x ; y = 0; x =

π
2

;x =π .

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chãp S.ABCD có đáy là h×nh thang vu«ng t¹i A vµ D , AB = AD = a , CD = 2a , SD
vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®¸y, E lµ trung ®iÓm cña CD , gãc gi÷a 2 mÆt ph¼ng (SBC) vµ ( ABCD) b»ng 600 . Tính
theo a thể tích cña khối chãp S.ABCD vµ tính khoảng cách gi÷a hai ®−êng th¼ng AE , SB .
Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y > 0 vµ x 2 + y 2 + x + y = 4 .
T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc P = 2(

x2 + 1 y 2 + 1
x+ y
+ 2 )+
.
2
x +x y +y
( x + y)2 +1

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho h×nh vu«ng ABCD cã t©m I (1;1) . Gi¶ sö

M (−2;2) , N (2; −2) lµ 2 ®iÓm lÇn l−ît n»m trªn AB vµ CD. T×m täa ®é cña A, B, C, D.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 2 ®iÓm A(1;1;0) , B(2;1;1) vµ ®−êng th¼ng d :

x −1 y − 2 z
=
= . ViÕt
2
1 1

ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ∆ ®i qua ®iÓm A vµ vu«ng gãc víi d sao cho kho¶ng c¸ch tõ B tíi ∆ lµ lín nhÊt.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương)

Đề số 10

Câu 9.a (1,0 điểm). Gäi M lµ tËp c¸c sè tù nhiªn cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c ch÷ sè 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Chän ngÉu nhiªn mét sè tõ M, tÝnh x¸c suÊt ®Ó sè ®ã lµ sè cã 2 ch÷ sè ch½n vµ 2 ch÷ sè lÎ.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b ...
Khóa h
c
LTĐH KIT
-
2: M
ôn
Toán
(
ầy
Lê Tr
n Phương
)
Đề số 1
0
Hocmai.vn Ngô i trư ờn g c hu ng củ a h ọc tr ò V it
Tng đài tư vấn: 1 9 00 5 8- 5 8- 12
- Trang | 1
-
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm s
4 2
4 3 ( 1 )
y x x= +
.
a) Kho sát s biến thiên và v đồ thcủa hàm s (1).
b) Tìm m để phương trình
4 2 2
4 3 7
x x m m
+ =
c ã 4 n g h i Ö m p h © n b i Ö t , s a o c h o t r o n g 4 n g h i Ö m ® ã c ã 2 n g h i Ö m
m trong ®o¹n
[
]
1 ; 1
vµ 2 nghiÖm cßn l¹i m ngoµi ®o¹n
3 ; 3
.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương tnh
2 2
2cos2 s i n c o s c o s s i n 2 2cos( )
4
x x x x x x
π
+ + =
.
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương tnh
2
4 2 1
l o g 2 (2.8 3 . 2 1 )
2 . 1 6 2 . 4 1
x x
x x x
x x
+
= +
+
.
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tch khèi trßn xoay ®−îc o thµnh khi quay quanh trôc hoµnh h×nh ph¼ng giíi h¹n i
c¸c ®êng
4 4
c o s s i n ; 0; ;
2
y x x y x x
π
π
= + = = =
.
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình c h ã p
.
S A B C D
c ó đ á y là h×nh thang vu«ng t¹i
A
vµ
D
,
A B A D a
= =
,
2
C D a
=
,
S D
vu«ng c i mÆt ph¼ng ®¸y,
E
trung ®iÓm a
C D
, gãc gi÷a 2 mÆt ph¼ng
( )
S B C
( )
A B C D
b»ng
0
60
. Tính
theo
a
th tích cña khi chãp
.
S A B C D
vµ tính khoảng cách gi÷a hai ®−êng tng
,AE SB
.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho
, 0
x y
>
2 2
4
x y x y
+ + + =
.
T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc
2 2
2 2
2
1 1
2 ( )
( ) 1
x y x y
P
x x y y
x y
+ + +
= + +
+ +
+ +
.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 đim): T sinh ch đưc làm một trong hai phn rng (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta đ Oxy, cho h×nh vu«ng ABCD c ã t © m
( 1 ; 1 )
I
. Gi sö
( 2 ; 2 ) , (2; 2 )
M N
lµ 2 ®iÓm lÇn l−ît n»m trªn AB vµ CD. T×m täa ®é cña A, B, C, D.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 2 ®iÓm
( 1 ; 1 ; 0 ) , ( 2 ; 1; 1 )
A B
®êng th¼ng
1 2
:
2 1 1
x y z
d
= =
. ViÕt
ph−¬ng tnh ®−êng th¼ng
®i qua ®iÓm A vµ vu«ng gãc víi
d
sao cho khong c¸ch tõ B tíi
lµ lín nhÊt.
Đ SỐ 10
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG
Đây là đề thi t luyn s10 thuộc khóa hc LTĐH KIT-2: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trn Phương). Đ s dng hiu
qu ả, bạ n c ầ n l àm t rướ c cá c c âu hỏ i t ro ng đ ề t rư ớc k hi so s ánh v ới đ áp án v à h ướ n g d ẫn gi ải c h i t iế t t r ong vi de o
bà i g iả ng (p hầ n 1, phn 2 và phn 3).
Thi gian m bài: 180 phút
Đề thi toán - Trang 2
Đề thi toán - Người đăng: Minh Hương Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi toán 9 10 511