Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Toán 8 HKI

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo An
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THỚI BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2014 – 2015
- Môn thi: Toán – Lớp 8
- Ngày thi: 19/12/2014
- Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: (2,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 7 x 2 y  21xy 2
b) 5 x 3  5 x 2 y  10 x 2  10 xy
c) 4 x 2  4 xy  y 2  16
Câu 2: (1,5 điểm)
Làm tính chia:
a) (6 x 4 y  15 x 3 y 2  9 x 2 y 2 ) : 3xy
b) (6 x 4  8 x 3  3x 2  2 x  3) : (2 x 2  4 x  3)
Câu 3: (2,5 điểm)
Thực hiện phép tính sau:
1
1
3 3x  3 2 x 2  1

a)
b)


3 x  2 3x  2
2 x 2 x 1 4 x2  2 x
Câu 4: (1,0 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 4 x 2  4 x  3
Câu 5: (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM. Gọi I là trug điểm của AC, K là điểm
đối xứng của M qua I.
a) Chứng minh rằng: Tứ giác AMCK là hình chữ nhật.
b) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AKCM là hình vuông.
c) So sánh diện tích tam giác ABC với diện tích tứ giác AKCM.
---HẾT---

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
HUYỆN THỚI BÌNH NĂM HỌC 2014 – 2015
- Môn thi: Toán – Lớp 8
- Ngày thi: 19/12/2014
- Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: (2,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
2 2
7 21x y xy
b)
3 2 2
5 5 10 10x x y x xy
c)
2 2
4 4 16x xy y
Câu 2: (1,5 điểm)
Làm tính chia:
a)
4 3 2 2 2
(6 15 9 )x y x y x y
: 3xy
b)
4 3 2 2
(6 8 3 2 3) : (2 4 3)x x x x x x
Câu 3: (2,5 điểm)
Thực hiện phép tính sau:
a)
1 1
3 2 3 2x x
b)
2
2
3 3 3 2 1
2 2 1 4 2
x x
x x x x
Câu 4: (1,0 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =
2
4 4 3x x
Câu 5: (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM. Gọi I là trug điểm của AC, K là điểm
đối xứng của M qua I.
a) Chứng minh rằng: Tứ giác AMCK là hình chữ nhật.
b) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AKCM là hình vuông.
c) So sánh diện tích tam giác ABC với diện tích tứ giác AKCM.
---HẾT---
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi Toán 8 HKI - Người đăng: Huỳnh Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi Toán 8 HKI 9 10 477