Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán a2 đại học

Được đăng lên bởi Huỳnh Phú Tân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢI NGÂN HÀNG ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP A2
HỆ 5 NĂM KHÓA 1
PHẦN I: DÙNG CHO NGÀNH ĐTVT và CNTT (4 tín chỉ)
A. LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM
Câu 2: Hệ vectơ sau của không gian 3 4 độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính
v1  (4, 5, 2,6); v2  (2, 2,1,3); v3  (6, 3,3,9) ; v4  (4, 1,5,6) .

Bài giải:
Ta có:
 2

 4
A=  4

 6

2
5
1
3

1
2
5
3

3  2 2 1  3
 2 2 1 3
 

6  0 1 0 0



  0 1 0 0
6  0 3 3 0
 0 3 3 0
 



9  0 3 0  0

 r (A) = 3 < n = 4
Vậy không gian 3 4 phụ thuộc tuyến tính.

Câu 3: Hệ vectơ sau của không gian 3 4 độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính
v1  (1,3,5, 1) ; v2  (2, 1, 3, 4) ; v3  (5,1, 1,7) ; v4  (7,7,9,1) .

Bài giải:
Ta có:
5  1
 1 3 5 1  1 3
5 1
 1 3

 

2 1 3 4  0 7 13 6




  0 7 13 6
A= 



5 1 1 7
0 14 26 12
 0 14 26 8

 



7
7
9
1
0

14

26
8

 

 r (A) = 3 < n = 4

Vậy không gian 3 4 phụ thuộc tuyến tính.
Câu 4: Tìm hạng của hệ vectơ sau của không gian  4 :
v1  (3,1, 2,4) ; v2  (2,4,5, 3) ; v3  (13,7,6, 3) ; v4  (1,7,5,2) .

Bài giải:
Ta có:

 1

2
A = 
3

 13

 1 7

 0 18

7 5 2  1 7 5  2
 

4 5 3  0 18 15 1


 0
1 2 4  0 22 13 10

 

7 6 3 
0 98 71  23

 0


0
0

5
2


15
1
 1 7
5
16 79   0 18 15



3
9

16
 0 0 
32 158

3


3
9

 r (A) = 3 < n = 4

Vậy không gian 3 4 phụ thuộc tuyến tính.
 8
 3
Câu 13: Tìm hạng của ma trận: A  
6

 4

4
1
2
2

6
4
8
3

2
2
.
3

1

Bài giải:
 3

4
Ta có: A  
6

 8

1
2
2
4

4
3
8
6

2  1 3 4
 
1  2 4 3

3  2 6 8
 
2  4 8 6

1 3
4  2
 2
 1 3 4 2
 

1  0 2 5 3



  0 2 5 3
3  0 0
0
1
 0 0 0 1
 



0 4 10  6
 2

Vậy: r (A) = 3
 5
 4
Câu 14: Tìm hạng của ma trận: A  
1

 3
 1

3
Ta có: A  
4

 5

1
4
1
2

1 2  1 1 1
 
1 2  0 1 2

2 3  0 3 2
 
3 1  0 3 2

2
1
1
4

3 1
2 3
.
1 2

1 2

2
 1 1 1 2

8


  0 1 2 8
11
 0 3 2 11



11


Vậy: r (A) = 3
B. LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM
Câu 3: Giả sử 3 véc tơ u, v và w độc lập tuyến tính. Chứng minh rằng:
a) u  v  2w , u  v  w và u  w là độc lập tuyến tính.
b) u  v  3w , u  3v  w và v  w là phụ thuộc tuyến tính.
Bài giải:
a) Từ đề bài ta có:


2

1
79

9

1 1  2
 1 1 2  1 1 2 

 
 

A   1 1 1  0 2 1  0 2 1
 1 0 1  0 1 3  0 0 1

 
 

 r (A) = 3 = n là điều cần chứng minh.

b) Từ đề bài ta có:
 1 ...
BÀI GIẢI NGÂN HÀNG ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP A2
HỆ 5 NĂM KHÓA 1
PHẦN I: DÙNG CHO NGÀNH ĐTVT và CNTT (4 n chỉ)
A. LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM
Câu 2: Hệ vectơ sau của không gian
4
3
độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính
1 2 3 4
(4, 5,2,6); (2, 2,1,3); (6, 3,3,9) ; (4, 1,5,6)v v v v
.
Bài giải:
Ta có:
A =
2 2 1 3 2 2 1 3
2 2 1 3
4 5 2 6 0 1 0 0
0 1 0 0
4 1 5 6 0 3 3 0
0 3 3 0
6 3 3 9 0 3 0 0
r (A) = 3 < n = 4
Vậy không gian
4
3
phụ thuộc tuyến tính.
Câu 3: Hệ vectơ sau của không gian
4
3
độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính
1
(1,3,5, 1)v
;
2
(2, 1, 3,4)v
;
3
(5,1, 1,7)v
;
4
(7,7,9,1)v
.
Bài giải:
Ta có:
A =
r (A) = 3 < n = 4
Vậy không gian
4
3
phụ thuộc tuyến tính.
Câu 4: Tìm hạng của hệ vectơ sau của không gian
4
:
1
(3,1, 2,4)v
;
2
(2,4,5, 3)v
;
3
(13,7,6, 3)v
;
4
( 1,7,5,2)v
.
Bài giải:
Ta có:
Đề thi toán a2 đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi toán a2 đại học - Người đăng: Huỳnh Phú Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi toán a2 đại học 9 10 230