Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán học kỳ 2 lớp 6

Được đăng lên bởi Mai Pham
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ

KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Toaùn 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất.
1. Tổng các số nguyên x thỏa mãn -5 < x < 7 là :
A. 5
B. 7
C. 9

D. 11

2. 4,5% của một số là 2,7. Số đó là :
A. 60
B. 70

C. 80

D. 90

3. Cho (2x – 7).( -3 ) = 51. Vậy x bằng :
A. 5
B. -5

C. 17

D. -17

4. Một quyển sách giá 9.000 đồng. Sau khi giảm giá 20%, giá quyển sách sẽ là :
A. 80% đồng
B. 1.800 đồng
C. 2.700 đồng
D. 7.200 đồng
µ . Số đo góc A là :
5. Góc A và góc B là hai góc bù nhau, Biết 5 µA = 4 B

A. 800

B. 850

C. 900

D. 1000

6. Có bao nhiêu góc tạo thành từ 7 tia chung goác ?

A. 19

B. 20

C. 21

D. 22

II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1 đ) Thực hiện phép tính :
a)

10 5 7 8 11
  

17 13 17 13 25

b) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + ... + 2011 - 2012

Bài 2: (2 đ) Tìm x bieát:
a)

2
5
x
3
4

b)  124   20  4 x  : 30  7  11

Bài 3: (2 đ) Lớp 6A có 42 học sinh. Cuối năm học, các em được xếp loại học lực có 3 mức độ:
Giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi bằng

1
5
số học sinh cả lớp; số học sinh khá bằng
số
4
13

học sinh còn lại. Tính:
a) Số học sinh trung bình của lớp 6A ?
b) Số học sinh trung bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp .
·
Bài 4: (2 đ) Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oy, vẽ hai tia Ox, Oz sao cho xOy
 500 và
·yOz  1000 .
·
a) Tính xOz
?
b) Tia Ox có phải là tia phân giác của ·yOz không ? Vì sao ?
·
c) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo xOt
?

---------Hết---------

ĐỀ VI:
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
1)

5 5  2
1
7 11 7 2 18
 : 1 2 
.  . 
3)
9 9  3
12
25 13 25 13 25
1
1
7
1
 1 
 1
a) x +
b)  3  x .1  1
4
20
15
20
 2 

17 11 7


30 15 12

Bài 2: Tìm x, biết:

2)

Bài 3: Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng. Lần thứ nhất, người ta lấy đi 20% số xăng đó. Lần thứ hai,
người ta tiếp tục lấy đi

2
số xăng còn lại. Hỏi cuối cùng thùng xăng còn lại bao nhiêu lít xăng?
3

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho
·
·
 1300 .
xOt
 650 ; xOy
1. Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
· ?
2. Tính số đo tOy
·
3. Tia Ot có là tia phân giác của xOy
không ? Vì sao?

Bài 5: Cho A =

196 197
196  197

;B=
. Trong hai số A và B, số nào lớn hơn?
197 198
197  198

ĐỀ VII:
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:
2 2 5
 
4 7 28

 5

1

2) B =  .0, 6  5 : 3  .  40%  1, 4  .  2 
2
 7
2 7
1
3
Bài 2: Tìm x, biết: a) x  
b) .x + .  x  2  ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Toaùn 6
Thời gian làm bài: 90 phút
I. Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất.
1. Tổng các số nguyên x thỏa mãn -5 < x < 7 là :
A. 5 B. 7 C. 9 D. 11
2. 4,5% của một số là 2,7. Số đó là :
A. 60 B. 70 C. 80 D. 90
3. Cho (2x – 7).( -3 ) = 51. Vậy x bằng :
A. 5 B. -5 C. 17 D. -17
4. Một quyển sách giá 9.000 đồng. Sau khi giảm giá 20%, giá quyển sách sẽ là :
A. 80% đồng B. 1.800 đồng C. 2.700 đồng D. 7.200 đồng
5. Góc A và góc B là hai góc bù nhau, Biết 5
µ
A
= 4
µ
B
. Số đo góc A là :
A. 80
0
B. 85
0
C. 90
0
D. 100
0
6. Có bao nhiêu góc tạo thành từ 7 tia chung goác ?
A. 19 B. 20 C. 21 D. 22
II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1 đ) Thực hiện phép tính :
a)
10 5 7 8 11
17 13 17 13 25
b) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + ... + 2011 - 2012
Bài 2: (2 đ) Tìm x bieát:
a)
2 5
3 4
x
b)
124 20 4 :30 7 11x
Bài 3: (2 đ) Lớp 6A 42 học sinh. Cuối năm học, các em được xếp loại học lực 3 mức độ:
Giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi bằng
1
4
số học sinh cả lớp; số học sinh khá bằng
5
13
số
học sinh còn lại. Tính:
a) Số học sinh trung bình của lớp 6A ?
b) Số học sinh trung bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp .
Bài 4: (2 đ) Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oy, vẽ hai tia Ox, Oz sao cho
·
0
50xOy
·
0
100yOz
.
a) Tính
·
xOz
?
b) Tia Ox có phải là tia phân giác của
không ? Vì sao ?
c) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo
·
xOt
?
---------Hết---------
Đề thi toán học kỳ 2 lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi toán học kỳ 2 lớp 6 - Người đăng: Mai Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi toán học kỳ 2 lớp 6 9 10 769