Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Toán lớp 10

Được đăng lên bởi phuongthi2013
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP.HCM
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
N
2013 – 2014
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

1: (2 đ ể )
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) x2  5x  6  0
b) x2  2 x  1  0
c) x4  3x  4  0
 2x  y  3
d) 
 x  2 y  1
2: (1,5 đ ể )
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y  x 2 và đường thẳng (D): y   x  2 trên cùng một
hệ trục toạ độ.
b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.
3: (1,5 đ ể )
Thu gọn các biểu thức sau:

x
3  x 3
với x  0 ; x  9
A  

.
x  3  x  9
 x 3
B  21



2 3  3 5

 
2

6

2 3  3 5

 15 15
2

1,5 đ ể )
Cho phương trình 8x2  8x  m2  1  0 (*) (x là ẩn số)
1
a) Định m để phương trình (*) có nghiệm x 
2
b) Định m để phương trình (*) có hai nghiệm x1 , x2 thỏa điều kiện:
x14  x24  x13  x23

5: (3,5 đ ể )
Cho tam giác ABC không có góc tù (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O; R). (B, C
cố định, A di động trên cung lớn BC). Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M.
Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt (O) tại D và E (D
thuộc cung nhỏ BC), cắt BC tại F, cắt AC tại I.
a)
Chứng minh rằng MBC  BAC . Từ đó suy ra MBIC là tứ giác nội tiếp.
b)
Chứng minh rằng: FI.FM = FD.FE.
c)
Đường thẳng OI cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng
QF cắt (O) tại T (T khác Q). Chứng minh ba điểm P, T, M thẳng hàng.
d)
Tìm vị trí điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác IBC có diện tích lớn
nhất.

BÀI GIẢI
1 2để )
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a)
x2  5x  6  0
  25  24  1

x

5 1
5 1
 2 hay x 
3
2
2

b)
x2  2 x 1  0

 '  11  2
 x  1  2 hay x  1  2
c) Đặt u = x2  0 pt thành :

u 2  3u  4  0  u  1 hayu  4 (loại) (do a + b + c =0)
Do đó pt  x2  1  x  1
Cách khác pt  ( x 2  1).( x 2  4)  0  x2  1  0  x  1

(1)
 2 x  y  3 (1)
2 x  y  3
d) 
 
(3) ((2)  2(1) )
 x  2 y  1 (2)
 5x  5
 y  1
x  1
 

x  1
 y  1
2:
a) Đồ thị:

Lưu ý: (P) đi qua O(0;0),  1;1 ,  2; 4 

(D) đi qua 1;1 ,  2;4  ,(0;2)
b) PT hoành độ giao điểm của (P) và (D) là
x2   x  2  x2  x  2  0  x  1 hay x  2 (a+b+c=0)
y(1) = 1, y(-2) = 4
Vậy toạ độ giao điểm của (P) và (D) là  2; 4  , 1;1
3:Thu gọn các biểu thức sau
Với x  0 và x  9 ta có :


x 3 x 3 x 9  x 3

A
.
 x 3 . x 3  x 9


1

x 3







21
( 4  2 3  6  2 5 ) 2  3( 4  2 3  6  2 5 ) 2  15 15
2
21
 ( 3  1  5  1) 2  3( 3  1  5  1) 2  15 15
2
15
 ( 3 ...
 
TP.HCM 13 2014
 CHÍNH  MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
 1: (2 
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a)
2
5 6 0 xx
b)
2
2 1 0 xx
c)
4
3 4 0
xx
d)
23
21

xy
xy
2: (1,5 
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số
2
yx
đường thẳng (D):
2 yx
trên cùng một
hệ trục toạ độ.
b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.
 3: (1,5 
Thu gọn các biểu thức sau:
33
.
9
33






xx
A
x
xx
với
0x
;
9x
1,5 
Cho phương trình
22
8 8 1 0 x x m
(*) (x là ẩn số)
a) Định m để phương trình (*) có nghiệm
1
2
x
b) Định m để phương trình (*) có hai nghiệm
1
x
,
2
x
thỏa điều kiện:
4 4 3 3
1 2 1 2
x x x x
 5: (3,5 
Cho tam giác ABC khônggóc tù (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O; R). (B, C
cố định, A di động trên cung lớn BC). Các tiếp tuyến tại B C cắt nhau tại M.
Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt (O) tại D E (D
thuộc cung nhỏ BC), cắt BC tại F, cắt AC tại I.
a) Chứng minh rằng
MBC BAC
. Từ đó suy ra MBIC là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh rằng: FI.FM = FD.FE.
c) Đường thẳng OI cắt (O) tại P Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng
QF cắt (O) tại T (T khác Q). Chứng minh ba điểm P, T, M thẳng hàng.
d) Tìm vị trí điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác IBC có diện tích lớn
nhất.
Đề thi Toán lớp 10 - Trang 2
Đề thi Toán lớp 10 - Người đăng: phuongthi2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Toán lớp 10 9 10 84