Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Toán lớp 4 cuối năm

Được đăng lên bởi c1mongduong
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TH :...............................................
Họ và tên:........................................................
Lớp: ....................... SBD: ..............................
Phòng thi : .............Ngày KT: ........................

ĐIỂM

KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
Năm học: 2011-2012
Môn: Toán - Lớp 4
Chữ ký giám thị
Số phách

Chữ ký giám khảo

Số phách

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu1: Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:
A . 50 000
B . 5 000
C . 50

D . 500000

2
Câu 2: Phân số bằng phân số nào dưới đây:
3
20
15
10
A.
B.
C.
18
45
15

D.

4
5

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m2 5cm2 = .............. cm2 là:
A . 205
B . 2005
C . 250
D . 20005
Câu 4: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 25cm và 35cm. Diện tích của
hình thoi là:
A . 125cm2
B . 200cm2
C . 875cm2
D . 8570cm2
Câu 5: Số thích hợp để viết vào ô trống sao cho 69
chia hết cho 3 và 5.
A. 5
B. 0
C. 2
D. 3
Câu 6: Trung bình cộng của 4 số là 23. Tổng của 5 số đó là:
A . 12
B . 72
C . 92
D . 150
Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg = ........ kg là:
A . 345
B . 3045
C . 3450
D . 4005
Câu 8: Kết quả của phép tính: 2 +
A .1

B.

7
7

5
là:
7
19
7

C.

D.

14
7

Câu 9. Các phân số được xếp theo thứ tự tăng dần là:
A .

2 4 7 7
; ; ;
3 3 7 8

B.

2 4 7 7
; ;
;
3 3 8 7

C .

7 7 2 4
; ; ;
8 7 3 3

D.

2 7 7 4
; ; ;
3 8 7 3

Câu 10: Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của
đoạn AB là:
A . 120 cm
B . 1 200 cm
C . 12 000 cm
D . 12 cm

II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2điểm) Tính:
a)

2+

4
7

b)

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
c)

1
2

a) x  

c)

8 3
:
7 2

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

2
7

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

3
5

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

3
4
x
5
7

..........................................
..........................................
.....................................
TRƯỜNG TH :...............................................
Họ và tên:........................................................
Lớp: ....................... SBD: ..............................
Phòng thi : .............Ngày KT: ........................
KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
Năm học: 2011-2012
Môn: Toán - Lớp 4
Chữ ký giám thị Số phách
ĐIỂM Chữ ký giám khảo Số phách
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu1: Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:
A . 50 000 B . 5 000 C . 50 D . 500000
Câu 2: Phân số
2
3
bằng phân số nào dưới đây:
A .
20
18
B .
15
45
C .
10
15
D .
4
5
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m
2
5cm
2
= .............. cm
2
là:
A . 205 B . 2005 C . 250 D . 20005
Câu 4: Một hình thoi độ dài hai đường chéo 25cm 35cm. Diện tích của
hình thoi là:
A . 125cm
2
B . 200cm
2
C . 875cm
2
D . 8570cm
2
Câu 5: Số thích hợp để viết vào ô trống sao cho 69 chia hết cho 3 và 5.
A . 5 B . 0 C . 2 D . 3
Câu 6: Trung bình cộng của 4 số là 23. Tổng của 5 số đó là:
A . 12 B . 72 C . 92 D . 150
Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg = ........ kg là:
A . 345 B . 3045 C . 3450 D . 4005
Câu 8: Kết quả của phép tính: 2 +
5
7
là:
A . 1 B .
7
7
C .
19
7
D .
14
7
Câu 9. Các phân số được xếp theo thứ tự tăng dần là:
A .
2
3
;
4
3
;
7
7
;
7
8
B .
2
3
;
4
3
;
7
8
;
7
7
C .
7
8
;
7
7
;
2
3
;
4
3
D .
2
3
;
7
8
;
7
7
;
4
3
Câu 10: Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của
đoạn AB là:
A . 120 cm B . 1 200 cm C . 12 000 cm D . 12 cm
Đề Thi Toán lớp 4 cuối năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Toán lớp 4 cuối năm - Người đăng: c1mongduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề Thi Toán lớp 4 cuối năm 9 10 187