Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán, tiếng việt lớp 1

Được đăng lên bởi thuyhanh-vuong221
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 1

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
Bài 1: Tính:
+

2

+

3

4

+

0

1
2

+

3
2

+

1
4

+

0
5

Bài 2: Tính:
1 + 2 + 1=
Bài 3:
>
< ?
=

Bài 4:

3+1+1

2 + 3 ….5
2 + 2…..5

2 + 2….1 + 2
2 + 1….1 + 2

1 + 4 ….4 + 1
5 + 0…..2 + 3

Sè ?

1 + …. = 1
…+ 3 = 3

1 + …. = 2
2 + …. = 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp
a.

2+0+1=

b.

Trang 2

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2

MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống :
a/
0 ; 1; 2; ….; ….; …; 6 ; ….; 8; ….; 10.
b/
10; 9 ;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2 ; …..; 0.
Bài 2: (2,5 điểm) Tính:
a/
4 + 5 = ……..
10 – 3 =………
b/
7
10

4 + 3+ 2 =……..
8 – 6 – 0 = …….
8

6

+

-

+

-

1
…….

5
…….

2
…….

4
…….

Bài 3: Số (1 điểm)
3+

=8

; 9 -

= 6

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số ?
năm
hai
………

………

;

+4 =8

; 7 -

=5

ba

……..

………

…….

7

6

Bài 5: Điền dấu > < = : (1,5 điểm)
a/ 5 + 4 9
6 5

b/ 8 - 3 3 +5

7–2 3+3

Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình vuông
Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp :
a. Có
: 9 quả bóng.
Cho
: 3 quả bóng.
Còn lại : …quả bóng ?
b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng :
=

=

6

=

9

Trang 3

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
1/Tính:
6

5

+

7

3

+
1

9
-

2

6
(1đ)

2/ Tính: 6 + 2 =
7-3 =

9-5 =
10 + 0 =

3/ Số ?
a/
8

+ 2

-5

-4

+7

b/

4+3-6 =
3-2+8 =

(1,5đ)

(1đ)

6
4/Điền dấu đúng: > < = ?
9

6+2

7

8-2

5+3

3+5
(3đ)

4

8-5

6

7+1

9-2

8+1

5/ Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:
Có:
10 cây bút
Cho:
3 cây bút
Còn: ........cây bút

6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
(1đ)
Có : ..........................hình tam giác

Trang 4

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4

MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
Bài 1: (1 điểm)
a) Viết các số từ 0 đến 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Viết các số từ 10 đến 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 2: (3 điểm) Tính:
a)

+ 6
4

+ 5
3
.....

b)

.....

–10
3

– 7
7

.....

.....

6 + 2 = ........

6 + 2 + 2 = ........

10 + 0 = . . . . . . . .

10 – 5 – 3 = . . . . . . . .

8 – 3 = ........

4 + 3 – 2 = ........

5 – 2 = ........

9 – 4 + 5 = ........

Bài 3: (2 điểm)
4 + . . . = 10

Số?

...+

9 = 5 + ...

3= 5

8=

7 – ...= 3
...–

...+

6

10 = 10 + . . .

5= 0

10 =

...+

7

Bài 4: (1 điểm)
<
>
= ?

7+2

2+7

9–3

6+2

3+4

10 – 5

4+4

4–4

Bài 5: (1 điểm)
a) Khoanh tròn vào số lớn nhất...
>
<
=
Trang 1
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
MÔN THI: TOÁN 1
Thời gian làm bài 60 phút
Bài 1: Tính:
+
3
2
+
0
4
+
2
1
+
2
3
+
4
1
+
5
0
Bài 2: Tính:
1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 + 0 + 1 =
Bài 3:
2 + 3 ….5 2 + 2….1 + 2 1 + 4 ….4 + 1
? 2 + 2…..5 2 + 1….1 + 2 5 + 0…..2 + 3
Bài 4: ?
1 + …. = 1 1 + …. = 2
…+ 3 = 3 2 + …. = 2
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
a. b.
Đề thi toán, tiếng việt lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi toán, tiếng việt lớp 1 - Người đăng: thuyhanh-vuong221
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề thi toán, tiếng việt lớp 1 9 10 565