Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)

Được đăng lên bởi Phong Nhat Huynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)
NGHỀ: ĐIỆN TÀU THUỶ
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: ĐTT - LT 02
Hình thức thi: (Viết)
Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày nguyên lý hoạt động mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều
khiển?
Câu 2: (4 điểm)
Nêu các điều kiện hòa đồng bộ khi các máy phát công tác song song?
Trình bày hệ thống hòa đồng bộ bằng phương pháp đèn tắt và đèn quay?
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn)

…………… , ngày …. tháng … năm 2012
DUYỆT

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

TIỂU BAN RA ĐỀ

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)
NGHỀ: ĐIỆN TÀU THUỶ
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: ĐTT - LT 02
Hình thức thi: (Viết)
Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày nguyên hoạt động mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều
khiển?
Câu 2: (4 điểm)
Nêu các điều kiện hòa đồng bộ khic máy phát công tác song song?
Trình bày hệ thống hòa đồng bộ bằng phương pháp đèn tắt và đèn quay?
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn)
…………… , ngày …. tháng … năm 2012
DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) - Người đăng: Phong Nhat Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) 9 10 815