Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)

Được đăng lên bởi Phong Nhat Huynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 ( 2009 – 2012)
NGHỀ: ĐIỆN TÀU THUỶ
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi : ĐTT - LT 10
Hình thức thi: (Viết)
Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày nguyên lý cấu tạo và hoạt động của áptômát dòng điện cực
đại? Nêu cách lựa chọn áptômát?
Câu 2: (4 điểm)
Nêu các chức năng của hệ thống tự động lạnh? Trình bày chức năng
tự động điều chỉnh nhiệt độ buồng lạnh trên tàu thủy?
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn)

………… , ngày …. tháng … năm 2012
DUYỆT

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

TIỂU BAN RA ĐỀ

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 ( 2009 – 2012)
NGHỀ: ĐIỆN TÀU THUỶ
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi : ĐTT - LT 10
Hình thức thi: (Viết)
Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày nguyên c&u t'o ho't đ*ng của áptômát dòng điện cực
đ'i? Nêu cách lựa chọn áptômát?
Câu 2: (4 điểm)
Nêu các chức năng của hệ thống tự đ*ng l'nh? Trình bày chức năng
tự đ*ng điều chỉnh nhiệt đ* buồng l'nh trên tàu thủy?
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn)
………… , ngày …. tháng … năm 2012
DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) - Người đăng: Phong Nhat Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) 9 10 824