Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012
Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm
Thời gian làm bài: 60 phút.
Mã đề thi 815

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án (A, B, C, hoặc D) ứng với từ/ cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để mỗi câu
sau trở thành chính xác.
Câu 1: It is very difficulty to find a good job nowadays.
A
B
C
D
Câu 2: Everybody are ready for the trip to the mountains.
A B
C
D
Câu 3: I haven’t seen her when she moved to England.
A B
C
D
Câu 4: Jane is fond of read books in her free time.
A
B
C
D
Câu 5: The city who I was born is small but nice.
A
B
C
D
Chọn từ (ứng với A, B, C, hoặc D) có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn
lại trong mỗi câu sau.

Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:

A. landed
A. sugar
A. trains
A. learn
A. column

B. needed
B. butter
B. lights
B. earn
B. cure

C. looked
C. push
C. books
C. heart
C. city

D. collected
D. put
D. shops
D. search
D. cattle

Chọn phương án đúng (ứng với A, B, C, hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 11: She is the girl ______.
A. father is a journalist
C. a journalist is her father
Câu 12: Would you mind ______, please?
A. to open windows
C. to open the window

B. who father is a journalist
D. whose father is a journalist
B. open windows
D. opening the window

Đọc kỹ đoạn văn sau trích từ Microsoft Encarta 2009 và chọn phương án đúng (ứng với A, B,
C, hoặc D) cho mỗi chỗ trống từ 13 đến 17.
Nature recycles water all the time. Water in oceans, lakes, and rivers evaporates, or turns into a
gas and (13)______ into the air. The water vapor eventually turns back into a liquid and (14)______
as rain. The water cycle keeps the total amount of water on Earth the same. But most of this water is
salt water in the ocean. People need fresh water for drinking and for growing food (15)______ farms.
Ocean water is too salty to drink. It is too salty to use for watering plants.
Some places have more fresh water than others. People who live near big lakes or rivers have
more fresh water than people who live in the desert. Places (16)______ a lot of rain falls have more
fresh water.
Places that usually have enough fresh water sometimes have a drought. Very (17)______ or no
rain falls during a drought. People run short of water. People everywhere should be careful not to
waste water....
Trang 1/3 - Mã đề thi 815
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
(Đề thi có 03 trang)
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2012
Môn thi: TING ANH - H 3 năm
Thi gian làm bài: 60 phút.
đề thi 815
H, tên thí sinh: ..........................................................................
S báo danh: ............................................................................
.
Chn phương án (A, B, C, hoc D) ng vi t/ cm t có gch dưới cn phi sa để mi câu
sau tr thành chính xác.
Câu 1: It is very difficulty to find a good job nowadays.
A B C D
Câu 2: Everybody are ready for the trip to the mountains.
A B C D
Câu 3:
I haven’t seen her when she moved to England.
A B C D
Câu 4: Jane is fond of read books in her free time.
A B C D
Câu 5: The city who I was born is small but nice.
A B C D
Chn t (ng vi A, B, C, hoc D) có phn gch dưới được phát âm khác vi nhng t còn
li trong mi câu sau.
Câu 6: A. landed B. needed C. looked D. collected
Câu 7: A.
sugar B. butter C. push D. put
Câu 8: A.
trains B. lights C. books D. shops
Câu 9: A.
learn B. earn C. heart D. search
Câu 10: A.
column B. cure C. city D. cattle
Chn phương án đúng (ng vi A, B, C, hoc D) để hoàn thành mi câu sau.
Câu 11: She is the girl ______.
A. father is a journalist B. who father is a journalist
C.
a journalist is her father D. whose father is a journalist
Câu 12:
Would you mind ______, please?
A. to open windows B. open windows
C.
to open the window D. opening the window
Đọc k đon văn sau trích t Microsoft Encarta 2009 và chn phương án đúng (ng vi A, B,
C, hoc D) cho mi ch trng t 13 đến 17.
Nature recycles water all the time. Water in oceans, lakes, and rivers evaporates, or turns into a
gas and (13)______ into the air. The water vapor eventually turns back into a liquid and (14)______
as rain. The water cycle keeps the total amount of water on Earth the same. But most of this water is
salt water in the ocean. People need fresh water for drinking and for growing food (15)______ farms.
Ocean water is too salty to drink. It is too salty to use for watering plants.
Some places have more fresh water than others. People who live near big lakes or rivers have
more fresh water than people who live in the desert. Places (16)______ a lot of rain falls have more
fresh water.
Places that usually have enough fresh water sometimes have a drought. Very (17)______ or no
rain falls during a drought. People run short of water. People everywhere should be careful not to
waste water.
Câu 13: A. drops B. lowers C. reduces D. rises
Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Trang 2
Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh năm 2012 hệ 3 năm 9 10 533