Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CMDCS VN (Có đáp án)

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
--------------------------------------------------Mai Văn Phụng - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Đề số 1

Câu 1. Dễ 
Trung bình 
Khó

Các sự kiện tiêu biểu của tình hình thế giới ảnh hưởng trực đến sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam là:
a. Chủ nghĩa đế quốc ra đời, Hội nghị Versailles được tổ chức, Cách mạng Tháng Mười
thành công
b. Chủ nghĩa đế quốc ra đời, chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra, Cách mạng Tháng Mười
thành công
c. Chủ nghĩa đế quốc ra đời, chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra, Quốc tế III được thành
lập
* d. Chủ nghĩa đế quốc ra đời, Cách mạng Tháng Mười thành công, Quốc tế III được
thành lập
Câu 2. Dễ 
Trung bình 
Khó

Đặc điểm chính sách cai trị và khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX là:
* a. Độc quyền về kinh tế; chuyên chế về chính trị; nô dịch về văn hóa
b. Thực hiện tô cao thuế nặng, cướp đoạt ruộng đất, cho vay nặng lãi; “chia để trị”
c. Dùng rượu, thuốc phiện đầu độc nhân dân Việt Nam; đàn áp các phong trào đấu tranh
yêu nước; cho vay nặng lãi
d. Bóc lột nặng nề; nô dịch về văn hóa; tiến hành “cải lương hương chính” về chính trị
Câu 3. Dễ 
Trung bình 
Khó

Hãy xác định một số phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng tư tưởng tư
sản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là:
a. Phong trào Đông Du, Khởi nghĩa Yên Thế
b. Phong trào Đông Du, phong trào Cần Vương
c. Phong trào Đông Du, phong trào Cần Vương
* d. Phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục
Câu 4. Dễ  Trung bình 
Khó

Tổ chức nào sau đây KHÔNG hoạt động theo khuynh hướng tư tưởng vô sản?
a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
b. Tân Việt Cách mạng đảng
c. Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Việt Nam
* d. Đảng Việt Nam độc lập
Câu 5. Dễ 
Trung bình 
Khó

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
a. Chuẩn bị về tư tưởng
b. Chuẩn bị về chính trị
c. Chuẩn bị về tổ chức, cán bộ
* d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 6. Dễ 
Trung bình
 Khó

Các phong trào yêu nước tiêu biểu theo khuynh hướng tư tưởng phong kiến ở Việt
Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là:
a. Khởi nghĩa Hương Khê, Khởi nghĩa Yên Bái
* b. Khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Bãi Sậy
c. Phong trào Đông Du, khởi nghĩa Ba Đình

d. Khởi nghĩa Hương Khê, phong trào Đông Kinh nghĩa thục
Câu 7. Dễ 
Trung bình 
Khó

Chính sách độc quyền về kinh tế của Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ
XX thể hiện ở:
* a. Dựng hàng rào thuế không cho hàng hóa c...
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
---------------------------------------------------
Mai Văn Phụng - Trường ĐH Tôn Đức Thắng
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CMDCS VN (Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CMDCS VN (Có đáp án) - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CMDCS VN (Có đáp án) 9 10 630