Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn chính trị

Được đăng lên bởi Lưu Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THI MÔN: CHÍNH TRỊ
Họ và tên:………………………………………
Lớp:……………………………………………
Câu 1. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng được Đại hội Đảng lần thứ XI
xác định có bao nhiêu đặc trưng?
a. 5 đặc trưng.
b. 7 đặc trưng.
c. 6 đặc trưng.
d. 8 đặc trưng.
Câu 2. Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì?
a. Đảng Cộng sản Đông Dương.
b. Đảng Lao động Việt Nam.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam.
d. Đông Dương Cộng sản Đảng.
Câu 3. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mạng của vải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Lời khẳng định đó được Bác
nêu trong:
a. Chỉ thị “Kháng chiến Kiến quốc”
b. Di chúc
c. Câu mở đầu trong bản Tuyên ngôn độc lập
d. Câu cuối của bản Tuyên ngôn độc lập
Câu 4. Hãy điền cụm từ còn thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 2011
– 2020 mà Đại hội Đảng lần thứ XI xác định: “Chiến lược …(1)… công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, xây dựng nước ta…(2)…. trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã
hội chủ nghĩa”?
a. (1) Đẩy mạnh; (2) cơ bản.
b. (1) Tiếp tục đẩy mạnh; (2) cơ bản.
c. (1) Đẩy mạnh; (2) nhanh chóng.
d. (1)Tiếp tục đẩy mạnh; (2) nhanh chóng.
Câu 5. Trong điều kiện khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp,
giai cấp tầng lớp nào là lực lượng tiên phong của cách mạng XHCN ở Việt Nam?
a. Trí thức.
b. Trí thức và công nhân.
c. Côngnhân.
d. Nhân dân lao động.

Câu 6. Để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất
nước đẩy mạnh CNH –HĐH, thanh niên cần xây dựng các nhóm phẩm chất
nào?
a. 2 nhóm: Có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có sức khoẻ thể chất và
sức khoẻ tinh thần cường tráng.
b. 3 nhóm: Có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống
trong sáng; Có sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần cường tráng.
c. 3 nhóm: Có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống
trong sáng; Có sức khoẻ thể chất tốt.
d. 3 nhóm: Có trình độ chuyên môn cao, Có đạo đức và lối sống trong sáng;
Có sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần cường tráng.
Câu 7. Tính đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội?
a. 9 kỳ đại hội
b. 10 kỳ đại hội
c. 11 kỳ đại hội
d. 12 kỳ đại hội
Câu 8. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua
trong hội nghị thành lập Đảng gồm có các văn kiện nào?
a. Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt.
b. Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Lời kêu gọi.
c. Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Điều lệ vắn tắt.
d. Chính cương vắn ...
BÀI THI MÔN: CHÍNH TRỊ
Họ và tên:………………………………………
Lớp:……………………………………………
Câu 1. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng được Đại hội Đảng lần thứ XI
xác định có bao nhiêu đặc trưng?
a. 5 đặc trưng.
b. 7 đặc trưng.
c. 6 đặc trưng.
d. 8 đặc trưng.
Câu 2. Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì?
a. Đảng Cộng sản Đông Dương.
b. Đảng Lao động Việt Nam.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam.
d. Đông Dương Cộng sản Đảng.
Câu 3. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mạng của vải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Lời khẳng định đó được Bác
nêu trong:
a. Chỉ thị “Kháng chiến Kiến quốc”
b. Di chúc
c. Câu mở đầu trong bản Tuyên ngôn độc lập
d. Câu cuối của bản Tuyên ngôn độc lập
Câu 4. Hãy điền cụm từ còn thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 2011
– 2020 mà Đại hội Đảng lần thứ XI xác định: “Chiến lược …(1)… công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, xây dựng nước ta…(2)…. trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã
hội chủ nghĩa”?
a. (1) Đẩy mạnh; (2) cơ bản.
b. (1) Tiếp tục đẩy mạnh; (2) cơ bản.
c. (1) Đẩy mạnh; (2) nhanh chóng.
d. (1)Tiếp tục đẩy mạnh; (2) nhanh chóng.
Câu 5. Trong điều kiện khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp,
giai cấp tầng lớp nào là lực lượng tiên phong của cách mạng XHCN ở Việt Nam?
a. Trí thức.
b. Trí thức và công nhân.
c. Côngnhân.
d. Nhân dân lao động.
Đề thi trắc nghiệm môn chính trị - Trang 2
Đề thi trắc nghiệm môn chính trị - Người đăng: Lưu Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn chính trị 9 10 945