Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC lớp 11

Được đăng lên bởi Long Nguyen Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN SINH HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
Câu 1: Từ mảnh vụn vỡ của cơ thể gốc phân bào nguyên nhiễm tạo nên thể mới là hình thức sinh sản
bằng cách:
A. Trinh sản.
B. Phân đôi
C. Nảy chồi
D. Phân mảnh
Câu 2: Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:
A. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với nhân của một giao tử cái.
B. Sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
C. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái
D. Sự kết hợp hai bộ NST đơn bội (n) của giao tử đực và giao tử cái tạo thành bộ NST lưỡng bội
(2n) ở hợp tử.
Câu 3: Tuyến yên tiết ra:
A. LH, FSH
B. FSH, Testosteron
C. LH, Testosteron
D. GnRH , Testosteron
Câu 4: Vì sao thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài?
A. Vì cho hiệu xuất thụ tinh cao
B. Vì không nhất thiết phải cần môi trường nước
C. Vì không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường
D. Vì đỡ tiêu tốn năng lượng
Câu 5: Ý nào không phải là sinh sản vô tính ở động vật đa bào?
A. Bào tử phát sinh thành cơ thể mới
B. Trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới
C. Mảnh vụn vỡ từ cơ thể phát triển thành cơ thể mới
D. Chồi con sau khi được hình thành trên cơ thể mẹ sẽ tách ra thành cơ thể mới
Câu 6: Thụ phấn chéo là:
A. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của cùng một cây.
B. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài
C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài
D. Sự kết hợp của tinh tử với trứng của cùng hoa.
Câu 7: Tự thụ phấn là:
A. Sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác.
B. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của cùng một cây
C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài.
D. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài.
Câu 8: Một tế bào mẹ hạt phấn ( 2n) khi giảm phân cho bao nhiêu hạt phấn và có bộ NST là bao
nhiêu?
A. 2 hạt phấn có bộ NST lưỡng bội 2n
B. 2 hạt phấn có bộ NST đơn bội n
C. 4 hạt phấn có bộ NST đơn bội n
D, 4 hạt phấn có bộ NST lưỡng bội 2n
Câu 9: Ý nào không đúng khi nói về quả:
A. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
B. Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành.
C. Quả có vai trò bảo vệ hạt
D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt
Trang 1/4 - Mã đề thi 357

Câu 10: Đặc điểm nào không phải là ư...
TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
Câu 1: Từ mảnh vụn vỡ của cơ thể gốc phân bào nguyên nhiễm tạo nên thể mới là hình thức sinh sản
bằng cách:
A. Trinh sản. B. Phân đôi C. Nảy chồi D. Phân mảnh
Câu 2: Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:
A. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với nhân của một giao tử cái.
B. Sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
C. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái
D. Sự kết hợp hai bộ NST đơn bội (n) của giao tử đực và giao tử cái tạo thành bộ NST lưỡng bội
(2n) ở hợp tử.
Câu 3: Tuyến yên tiết ra:
A. LH, FSH B. FSH, Testosteron
C. LH, Testosteron D. GnRH , Testosteron
Câu 4: Vì sao thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài?
A. Vì cho hiệu xuất thụ tinh cao
B. Vì không nhất thiết phải cần môi trường nước
C. Vì không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường
D. Vì đỡ tiêu tốn năng lượng
Câu 5: Ý nào không phải là sinh sản vô tính ở động vật đa bào?
A. Bào tử phát sinh thành cơ thể mới
B. Trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới
C. Mảnh vụn vỡ từ cơ thể phát triển thành cơ thể mới
D. Chồi con sau khi được hình thành trên cơ thể mẹ sẽ tách ra thành cơ thể mới
Câu 6: Thụ phấn chéo là:
A. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của cùng một cây.
B. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài
C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài
D. Sự kết hợp của tinh tử với trứng của cùng hoa.
Câu 7: Tự thụ phấn là:
A. Sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác.
B. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của cùng một cây
C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài.
D. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài.
Câu 8: Một tế o mẹ hạt phấn ( 2n) khi giảm phân cho bao nhiêu hạt phấn bộ NST bao
nhiêu?
A. 2 hạt phấn có bộ NST lưỡng bội 2n B. 2 hạt phấn có bộ NST đơn bội n
C. 4 hạt phấn có bộ NST đơn bội n
D, 4 hạt phấn có bộ NST lưỡng bội 2n
Câu 9: Ý nào không đúng khi nói về quả:
A. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
B. Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành.
C. Quả có vai trò bảo vệ hạt
D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt
Trang 1/4 - Mã đề thi 357
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC lớp 11 - Trang 2
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC lớp 11 - Người đăng: Long Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC lớp 11 9 10 605