Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr¹ng nguyªn nhá tuæi cÊp thÞ x· n¨m häc 2011-2012 M«n: To¸n
[
Hä vµ tªn
:...................................................................................................
Sè b¸o danh
:
Trêng TiÓu häc
:
......................................................................................
Sè ph¸ch:
Điểm bài thi Giám khảo Số phách
Bằng s: 1.
Bằng chữ: 2.
PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN
Ngày thi: 17/3/2012
BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2011 - 2012
M«n: To¸n líp 2
(Thời gian: 20 phút)
Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây:
i 1.
Tính tổng: 1+ 3+ 5+ 7+ 9+... + 17+ 19
a. 90 b. 100 c. 110 d. 120
i 2. Kết quả của phép tính: 4
0 : 1 =
a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
i 3. Tìm x biết: 15 < x : 2
18
a. 36 và 32 b. 14 và 12 c. 14 d. 0
i 4.
Sè h×nh chữ nhật mµu ®en b»ng mét phÇn
mÊy sè h×nh chnhật cã trong h×nh bên?
a.
2
1
b.
3
1
c.
4
1
i 5. Cho 10 chữ số xếp theo thứ tự cố định là : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; nếu xoá đi 7 chữ số
bất kì và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để tạo thành một s, thì số có 3 chữ số bé
nhất có thể tạo được là:
a. 012 b. 123 c. 102 d. 234
i 6. Cho độ dài các cạnh của hình tam giác nhình vẽ
a. Chu vi hai tam giác ABD và ADC bằng nhau
b. Chu vi tam giác ABD lớn hơn chu vi tam giác ADC
c.Chu vi tam giác ADC lớn hơn chu vi tam giác ABD
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
A
C
B
D
Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán 9 10 570