Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Kẹo Bông
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1
Câu 1 Nêu đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng HCM
câu 2 Nêu mục tiêu động lực của chủ nghĩa xã hội của VN
ĐỀ 2
Câu 1: Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 2: Muốn xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí mạnh mẽ trong điều kiện nước ta
hiện nay chúng ta cần làm gì?
Đề 3
Câu 1: Văn hóa và tính chất văn hóa trong tu tưởng HCM
câu 2 : Trong các luận điểm về giải phóng dân tộc thì luận điểm nào của HCM là sáng tạo
nhất ? tại sao?
Đề 4:
Câu 1: Tư tưởng Tư tưởng HCM là gì ? Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học
tư tưởng HCM ?
Câu 2: Phân tích vai trò và sức mạnh của đạo đức ? Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới ?
Đề 5:
Câu 1: phân tích quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược trồng
người?
Câu 2:trong điều kiện hiện nay, khi vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng CNXH và con
đường quá độ lên CNXH ở VN tập trung giải quyết những vấn đề gì?
Đề 6
Câu 1: nêu các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng HCM

Câu 2 : Phân tích nội dung xây dựng Đảng về tổ chức, công tác cán bộ theo TTHCM

Đề 7
Câu 1 Phân tích quan diểm Hồ Chí MInh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ
của nhân dân lao động.
Câu 2 Phân tích sinh viên học tập phẩm chất đạo đức cao đẹp của Hồ Chí Minh

Đề 8 Chú ý cách hỏi của câu 1
câu 1: vai trò sức mạnh của đạo đức,nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.
câu 1: phân tích quan điểm HCM về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
câu 2: phân tích tư tưởng HCM về những nguyên tắc cơ bản để xây dựng và hoạt động
của Mặt trận dân tộc thống nhất
Đề 9:
câu 1: phân tích tư tưởng hồ chí minh về vị trí, vai trò và chức năng của văn hóa
câu 2: phân tích nhiệm vụ và ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng hồ chí
minh.
Đề 10
Câu 1: Phân tích bản chất và đặc trưng của CNXH ở Việt Nam.
Câu 2: Phân tích quan điểm " giải phóng dân tộc cần được thực hiện bằng con đường bạo
lực cách mạng". Liên hệ thực tiễn vs VN.
Đề 11
Câu 1: phân tích quan điểm của HCM về vai trò, bản chất ĐCS VN?
Câu 2: phân tích quan điểm của HCM về vai trò ,sức mạnh của đạo đức và nguyên tắc
xây dựng đạo đức mới?
Đề 12
Câu 1: Nêu quan điểm của HCM về vấn đề dân tộc thuộc địa
Câu 2 : Thực chất, nhiệm vụ, nội dung của thời kỳ quá độ đi lên CNXH

Đề 13 Chú ý cách hỏi của câu 2
Câu 1: phân tích mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
Câu 2: phân tích nội dung của đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng hồ chí minh
Câu 2 : phân tích những luận điểm về đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng hcm
Đề 14:
Câu1 Phân tích nguyên tắc, phương châ...
Đề 1
Câu 1 Nêu đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng HCM
câu 2 Nêu mục tiêu động lực của chủ nghĩa xã hội của VN
ĐỀ 2
Câu 1: Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 2: Muốn xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lí mạnh mẽ trong điều kiện nước ta
hiện nay chúng ta cần làm gì?
Đề 3
Câu 1: Văn hóa và tính chất văn hóa trong tu tưởng HCM
câu 2 : Trong các luận điểm về giải phóng dân tộc thì luận điểm nào của HCM là sáng tạo
nhất ? tại sao?
Đề 4:
Câu 1: Tư tưởng Tư tưởng HCM là gì ? Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học
tư tưởng HCM ?
Câu 2: Phân tích vai trò và sức mạnh của đạo đức ? Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới ?
Đề 5:
Câu 1: phân tích quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược trồng
người?
Câu 2:trong điều kiện hiện nay, khi vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng CNXH và con
đường quá độ lên CNXH ở VN tập trung giải quyết những vấn đề gì?
Đề 6
Câu 1: nêu các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng HCM
Câu 2 : Phân tích nội dung xây dựng Đảng về tổ chức, công tác cán bộ theo TTHCM
Đề 7
Câu 1 Phân tích quan diểm Hồ Chí MInh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ
của nhân dân lao động.
Câu 2 Phân tích sinh viên học tập phẩm chất đạo đức cao đẹp của Hồ Chí Minh
Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Kẹo Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 106